Gå til hovedindhold
Byggegrunde
Parcelhusgrunde

Boligudstykning - Kvædevænget ved Appenæs, 4700 Næstved

Parcelhusgrunde til salg - halvdelen af grundene er solgte.

Til Salg skilt på Kvædevænget i Næstved

Indhold

  NYHED

  Der er 28. april 2022 ændret i salgsvilkår fsva. håndtering af regnvand, idet der i 2022 vil blive etableret mulighed for tilslutning af et nødoverløb fra regnvandsfaskiner. Se nærmere under Håndtering af overfladevand (regnvand) på egen grund med mulighed for tilslutning af nødoverløb

  _______________________________________________________________________________

  Med den nye omfartsvej, Ring Syd, og etablering af ny rundkørsel ved Vordingborgvej er der skabt mulighed for udvikling af et nyt bolig- og erhvervsområde i den sydlige del af Næstved by. Området ligger ved Appenæs, og det er en forlængelse af boligområdet Æble- og Pærevænget. Områderne forbindes med en gang- og cykelbro samt en overkørsel for biltrafik.

  Området ligger i rolige omgivelser, tæt på natur med kort afstand til Gavnø, marker, skov samt Karrebæk Fjord. Der er direkte adgang ad kilen til åen, fra eget stisystem.

  Det skal oplyses, at grundene ikke kan reserveres.

  Kort over ledige grunde

  kort fra webgis over ledige grunde på Kvædevænget oktober 2023

  Se udstykningsforslag med husnumre i stort format.

  Områdets anvendelse - Bilag 1 fra lokalplanen vedr. anvendelse.
  Delområde I - langs Vordingborgvej må kun anvendes til erhverv.
  Delområde II – støjafskærmning i form af jordvold.
  Delområde III – tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse. Solgt som to storparceller.
  Delområde IV – Parcelhuse eller tæt/lav bebyggelse i form af dobbelthuse.

  Næstved Kommune har valgt at udstykke til parcelhusgrunde.
  Parcelhusgrundene udstykkes i en minimum størrelse på 700 kvm. pr. grund. 

  Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er 30 % for åben/lav bebyggelse i form af parcelhuse.

  Bebyggelse i delområde I, III og IV må højst opføres i 2 etager med en maks. højde på 8,5 m. til tagryg.

  Der er deklarationer vedr. byggepligt, tilbageskødning samt grundejerforening.

  Forrige Næste

  Salgsoplysninger

  • Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 396 af 3/3 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.
  • Boliggrunde sælges incl. moms.
  • Næstved Kommunes datapolitik Kvædevænget

  Parcelhusgrundene udbydes til en pris på 900 kr. pr. m2. incl. moms.

  Oversigt over mindstepriser på grundene samt markering af solgte grunde

  Hvis du ønsker at afgive tilbud på en grund, skal du udfylde købstilbudsblanketten med MitID.

   Du kan se et udkast til købstilbudsblanketten her.

  Husk at kommunen kun tager stilling til det afgivne tilbud, hvis der vedlægges en bankerklæring/-garanti, som dokumentation for købers betalingsevne.

  Købstilbud udfyldes og sendes digitalt eller sendes som brev til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura - Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved. Kuverten mærkes "købstilbud".

  Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

  Byrådet forbeholder sig ret til, at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

  Vedr. varmeforsyning kan det oplyses, at området er udlagt til individuel opvarmning.

  Bygningsopvarmning skal baseres på vedvarende energi. Herved forstås individuelle varmepumper.
  Varmepumpen findes i to varianter

  1. Jordvarme - (vand til vand varmepumpe) her lægges slanger ned i jorden på matriklen og vandet føres, via en varmepumpe, ind til huset.
  2. Luft til vand - varmepumpen optager energi fra luften via varmepumpens udedel og fører energien, via en varmepumpe, ind til huset.

  Etablering af jordvarme kræver en tilladelse hos kommunen, der skal tage stilling til risikoen for grundvandsværdier, ved lækage i jordslangeanlægget.

  Etablering af luft til vand og luft til luft varmepumpe kræver ingen tilladelse fra offentlige myndigheder.

  Selvom der ikke skal søges om tilladelse til opstilling af varmepumper, skal der overholdes nogle støjgrænser ved naboerne. Det er Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, der er gældende. Støjgrænserne fremgår af Miljøstyrelsens vejledninger, som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside 

  Test den bedste placering på grunden med Energistyrelsens støjberegner for varmepumper.

   

  NYHED

  Der er 28. april 2022 ændret i salgsvilkår fsva. håndtering af regnvand, idet der i 2022 vil blive etableret mulighed for tilslutning af et nødoverløb fra regnvandsfaskiner. En betingelse for at etablere et nødoverløb er, at der på egen grund er etableret en faskine på minimum 17 m3.

  Nødoverløbene vil blive forbundet med det overordnede regnafledningssystem, og vil sammen med dette blive overdraget til den kommende grundejerforening. 

  Oversigtsplan Kloak Og Vand

  ----------

  Næstved Kommune er i gang med at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen, så den kommer til at svare til lokalplanen. Såfremt du køber en grund på Kvædevænget, vil du høre nærmere herom fra kommunens spildevandsmyndighed på et senere tidspunkt.

  Spørgsmål til det kommende tillæg til spildevandsplanen kan rettes til kommunens spildevandsmyndighed på spildevand@naestved.dk eller tlf. 5588 6160.

  Området er planlagt for lokale LAR-anlæg med nedsivning og /eller rekreativ anvendelse af overfladevandet i videst muligt omfang.

  Det vil sige at regnvand tilbageholdes på egen matrikel. 

  Info om brug af faskiner vedr. spildevand i byerne.

  Henvisning til pjece udarbejdet NK-Forsyning vedr. nedsivning af tagvand i faskiner.

   

  Relevante artikler