Gå til hovedindhold

Trekanten - Erhvervsområde, 4250 Fuglebjerg

Stort attraktivt beliggende erhvervsområde med gode trafikale forbindelser til Slagelse og Næstved sælges.

Luftfoto over Trekanten, Fuglebjerg

Indhold

  Området ved Kristenmindevej/Trekanten er ikke udstykket i parceller.

  Nedenfor kan du se udstykningsplanen. Planen er alene retningsgivende, dog er vejens forløb fastlagt. Udstykning vil så vidt muligt ske efter købers ønske til grundstørrelse og beliggenhed. Byggemodning iværksættes i etaper og alene til købers projekt.

   

  Rids af området ved Kristenmindevej/Trekanten erhvervsområde, 4250 Fuglebjerg

   

  Udstykningsplan som luftfoto.

  lokalplanområdet 119 for den nordlige del af området må grunde ikke udstykkes mindre end 700 m2, og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50, samt maksimalt 3 m3 bebyggelse pr. m² grundareal.

  Mindstepris: 150 kr. pr. m2 + moms.

  Inkluderet i grundprisen er:

  • Vejadgang og vejbelysning.

  Køber skal selv afholde øvrige nødvendige udgifter:

  • Tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad.
  • Udgifter til udstykning (landinspektør og afgifter).
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, eks. kloak til anvist brønd.
  • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej.
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad.
  • Jordbundsundersøgelse.
  • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet.

  Købstilbud kan sendes til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved. Angiv venligst hvilken grund/beliggenhed der ønskes og evt. alternativer.

  Forvaltningen vil efter skøn kunne afkræve køber dokumentation for, at der købes til erhvervsvirksomhed, da det er en forudsætning, at grunden anvendes i driften af ejers erhvervsvirksomhed. Dette særligt når der i lokalplan er åbnet mulighed for bolig på erhvervsgrunden i tilknytning til erhvervsbyggeri.

  Ved valg af tilbudsgiver forbeholder kommunen sig ret til at sælge til en køber, som ikke har afgivet højeste købstilbud jf. bek. nr. 396 af 3. marts 2021. 

  Relevante artikler