Gå til hovedindhold

Udbud af erhvervsareal "Ved Mejeriet" langs Vordingborgvej v. Ring Syd i Næstved

Arealet er beliggende med god synlighed ud til den trafikerede indfaldsvej Vordingborgvej. Der er let adgang til den nye Ring Syd udenom Næstved by i nordlig retning mod fordelerringen på Køgevej. Der er derudover også god forbindelse til sydmotorvejen (tilkørslerne ved Rønnede og Bårse).

Indhold

  Der udbydes i alt 4.825 m2 af matrikel 5cl, Stenstrup By, Rønnebæk. 

  Erhvervsarealerne ”Ved Mejeriet”, er beliggende med god synlighed ud til den trafikerede indfaldsvej Vordingborgvej. Der er let adgang til den nye Ring Syd udenom Næstved by i nordlig retning mod fordelerringen på Køgevej. Der er derudover også god forbindelse til sydmotorvejen (tilkørslerne ved Rønnede og Bårse).

  Der er vejadgang til parcellerne fra Kvædevænget. Der er etableret en støjvold mellem ”Ved Mejeriet” og den nye bagvedliggende boligudstykning ”Kvædevænget”.

  Forrige Næste

  ”Ved Mejeriet” er omfattet af lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup/Vordingborgvej og må ifølge lokalplanen anvendes til henholdsvis erhverv i virksomhedsklasserne  1-3 (parcel 44, ca. 10.300 m2) jævnfør Miljøstyrelsens ”Håndbog for Miljø og Planlægning”.

  Kommunen vil vægte et samlet salg til etablering af virksomhed, der skaber eller fastholder et større antal arbejdspladser. Hvis der imidlertid er efterspørgsel på mindre delarealer af parcel 44, vil der fragå et areal på ca. 10 m i bredden mod støjvolden til vejforsyning af parcellerne, som etableres og bekostes af sælger.

  Området forventes at kunne tiltrække en variation af virksomhedstyper med lige så stor variation af behov og krav til bygningstyper, materialer og arkitektur. Lokalplanen stiller derfor ikke ensartede krav til facadeudtryk og materialevalg. Den arkitektoniske kvalitet i området sikres ved, at Næstved Kommune stiller krav om samordning af bygningshøjder, integration af tekniske anlæg, strukturering af infrastruktur, skilteregler og indretning af friarealer, samt anviser principper for et bevidst arbejde med byggelinjer, sigtelinjer, beplantningstyper og grønne forbindelser.

  Bebyggelse må opføres i højst 2 etager og have en højde af maks. 8,5 m. til tagryg, målt fra naturligt terræn. Det samlede rumfang af bebyggelsen må højst udgøre 3 m3 pr. m2 af grundens areal og højst 50 % af grundens areal må bebygges. Køber skal på egen grund etablere det antal p-pladser, som til enhver tid opfylder behovet for medarbejdere, kunder og besøgende, dog mindst 1 p-plads pr. 50 m2 etageareal til erhverv.

  Erhvervsarealerne er ikke byggemodnede, og køber skal derfor stå for alle byggemodnings- og anlægsarbejder på egen grund samt afholde omkostningerne hertil.

  Spildevandsanlæg beliggende udenfor de enkelte matrikler etableres, ejes og vedligeholdes af NK Spildevand A/S.

  Køber af erhvervsgrunde afholder selv udgifter til etablering, drift og vedligehold af hhv. regnvandssystem og spildevandssystem på egen matrikel. Ligeledes afholder køber selv udgifter til tilslutning af ejendommens regn- og spildevandsledninger til de af NK-Spildevand A/S ejede stikledninger ved skelgrænse for hhv. regnvand og spildevand.

  Der er individuel varmeforsyning og bygningsopvarmning skal baseres på vedvarende energi, jf. bygningsreglementet, eller alternativt fjernvarme, såfremt der er mulighed for tilslutning dertil. Norlys (tidl. Stofa) og Fibia kan kontaktes for afklaring af eventuelle tilslutningsmuligheder til fibernet.

  Arealerne har hidtil være forpagtet ud som landbrugsjord, og køber skal respektere eventuelle rør- og drænledninger og om nødvendigt omlægge disse for egen regning.

  I forbindelse med byggemodningen er der der konstateret opfyld i tidligere mergelgrav. Der vil blive bortgravet ca. 1000 tons fyldjord (til ca. 3 m u.t.) for at sikre at området er rent. Oplaget vil blive fjernet efter gældende miljø-forskrifter og anvisning fra miljømyndighederne, og myndighedssagen forventes afsluttet uden yderligere tiltag.

  Arealerne udbydes til en mindstepris på 200 kr. pr. m2 ekskl. moms for de første 1.000 m2, 150 kr. pr. m2 ekskl. moms for de efterfølgende m2.

  Køber skal udover købesummen selv foranledige og afholde alle udgifter til eventuel udstykning, tilslutningsbidrag, udarbejdelse og tinglysning af skøde mv.

  Der henvises i øvrigt til købstilbudsblanket og faktablad for ”Ved Mejeriet”.

  Købstilbud skal afgives på købstilbudsblanket og skal angive en fast pris. Ønske om køb af delareal skal ledsages af købers rids med forslag til placering i erhvervsområdet.

  Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal tegningsudskrift eller fuldmagt forevises for kommunen samtidigt med modtagelse af købstilbud. Tilbudsgiver skal oplyse nærmere om sin egen organisationsform og evt. tilknyttet koncern, herunder navn og adresse på ansvarlige indehavere af tilbudsgivende virksomhed. Tegningsudskriften må ikke være over 3 måneder gammel.

  Købstilbud skal desuden være ledsaget af bankerklæring eller bankgaranti som dokumentation for købers betalingsevne, som betingelse for at Næstved Kommune tager stilling til det afgivne tilbud.

  Udkast til købsaftale kan ses her. Der gøres opmærksom at købstilbud skal indsendes via MitID-løsning på hjemmesiden.

  Købstilbud kan sendes til grundsalg@naestved.dk eller indleveres i Teatergade 8, 4700 Næstved i konvolut mærket ”Købstilbud”. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med udbuddet kan rettes til Grundsalg på ovennævnte emailadresse eller telefon 5588 5020.

  Købstilbuddet er bindende for tilbudsgiver indtil sælgers stillingtagen til købstilbuddet, idet køber i øvrigt er bekendt og indforstået med, at sælger med henvisning til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3/3 2021 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme ikke er forpligtet til at sælge arealet til mindsteprisen og er berettiget til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller forkaste samtlige.

  Der er tinglyst deklaration på arealerne om bl.a. vejbyggelinje, der også indeholder bestemmelse om bebyggelses placering på arealerne.

  Der er tinglyst deklarationer om byggepligt og tilbagekøbsret for kommunen, grundejerforening samt forbud mod videresalg i ubebygget stand.

  Der er yderligere tinglyst en deklaration på arealerne om en byggelinje på mindst 25 m til vejmidte på Vordingborgvej, som også indeholder bestemmelser om placering af bebyggelse på arealerne.

  Relevante artikler