Gå til hovedindhold

Særlige økonomiske ordninger

Hvis du opfylder en række betingelser, har du mulighed for at søge om særlig støtte til høje boligudgifter, dækning af transportudgifter eller udgifter til arbejdstøj.

En græsmark med valmuer

Indhold

  Næstved Kommune har - foruden legater og muligheden for enkeltydelser - et par særordninger, hvor du som borger kan søge om tilskud til at dække merudgifter til transport, arbejdstøj samt høje boligudgifter. Her på siden kan du læse mere om ordningerne, og hvordan du ansøger. 

  Hvis du deltager i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, kan du ifølge § 176 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats få udbetalt op til 1.000 kroner om måneden i tilskud. Pengene skal dække de ekstra udgifter, der er forbundet med at deltage - herunder ekstra høje udgifter til transport og arbejdstøj.

  Godtgørelse til arbejdstøj kan dog kun udbetales til arbejdstøj, der af sikkerhedsmæssige årsager er nødvendige for at deltage i tilbuddet og som ikke indgår i beklædningsordningen for tilbuddet.

  Hvem bevilger godtgørelsen?

  Hvorvidt du som borger har ret til godtgørelse vurderes og bevilges af jobcentret på baggrund af en individuel vurdering.

  I vurderingen lægges der blandt andet vægt på udgifterne til transport, afstanden til og fra tilbuddet, og om der skal anvendes specielt indkøbt arbejdstøj.

  Hvem kan få godtgørelse?

  Jobcentret kan efter § 176 udbetale op til 1.000 kroner om måneden i hel eller delvis godtgørelse til følgende modtagere: 

  • Kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtagere (ikke omfattet af integrationsprogram)
  • Uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtagere (ikke omfattet af integrationsprogram)
  • Personer på jobafklaringsforløb, er deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller virksomhedspraktik
  • Modtagere af ressourceforløbsydelse
  • Personer, der ikke er i job eller uddannelse, men som deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller virksomhedspraktik
  • Personer under 18 år, der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats

  § 176-godtgørelsen gives ikke til personer, der har lønindtægt, mens de deltager i beskæftigelsestilbud under sygdom. Godtgørelsen til personer, der modtager beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik udbetales kun, hvis udgiften i meget begrænset omfang dækkes af beskæftigelsestillægget

  Der udbetales ikke transportgodtgørelse til personer, som både bor og tilbydes aktivering inden for bygrænsen.

  Den samlede månedlige godtgørelse må ikke overstige 1.000 kroner, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og udbetalingerne er skattepligtige.

  Du kan søge om særlig støtte til høje boligudgifter, hvis du:

  • har høje boligudgifter.
  • modtager uddannelses- eller kontanthjælp, syge- eller barselsdagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, ressourceforløbsydelse, revaliderings- eller ledighedsydelse.
  • har været ude for ændringer i dine forhold, der har medført et indtægtstab (en social begivenhed). En social begivenhed kan eksempelvis være arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse eller andre situationer, hvor du ikke er i stand til at klare dine almindelige økonomiske forpligtelser.

  Før den særlige støtte kan bevilges, skal det dog først undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

  Din formue og indtægt har betydning 

  Du skal desuden være opmærksom på, at retten til særlig støtte til høje boligudgifter også afhænger af blandt andet dine formue- og indtægtsforhold. Hvis du er gift eller samlevende, og din ægtefælle/samlever har en indtægt, har dette også betydning.

  Du skal desuden være opmærksom på, at du højst kan modtage særlig støtte de første tre måneder, hvis du er mellem 25 og 29 år, er uddannelsesparat eller jobparat og har ret til satsen som ude- eller hjemmeboende.

  Du kan ikke få særlig støtte, hvis du:

  • er under 25 år og modtager uddannelses- eller kontanthjælp som ude- eller hjemmeboende.
  • er fyldt 60 år og ikke kan få social pension.
  • modtager førtids- eller folkepension.
  • er gift eller samlevende og din partner har valgt ikke at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

   

  Kontakt

  Center for Arbejdsmarked

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler