Gå til hovedindhold

Særlige økonomiske ordninger

Hvis du opfylder en række betingelser, har du mulighed for at søge om særlig støtte til eksempelvis høje boligudgifter og dækning af transportudgifter i forbindelse med beskæftigelsestilbud.

En græsmark med valmuer

Indhold

  Næstved Kommune har - foruden legater og muligheden for enkeltydelser - et par særordninger, hvor du som borger kan søge om tilskud til at dække merudgifter til eksempelvis transport og høje boligudgifter. Her på siden kan du læse mere om ordningerne, og hvordan du ansøger.

  Ifølge § 176 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kan du som borger, hvis du deltager i tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, få udbetalt op til 1.000 kroner om måneden i hel eller delvis godtgørelse.

  Merudgiftsgodtgørelsen skal dække de ekstra udgifter, du har i forbindelse med din deltagelse i tilbuddet - herunder ekstra høje udgifter til eksempelvis transport.

  Hvem kan få merudgiftsgodtgørelse?

   Du kan være berettiget til merudgiftsgodtgørelse, hvis du er:

  • kontanthjælps- og overgangsydelsesmodtager (ikke omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven) 
  • uddannelseshjælps- og overgangsydelsesmodtager (ikke omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven)
  • under jobafklaring og deltager i vejlednings- og opkvalificeringsforløb eller virksomhedspraktik
  • modtager af ressourceforløbsydelse
  • ledig selvforsørgende
  • under 18 år og har behov for et uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats

  Hvordan søger jeg?

  Hvorvidt du som borger har ret til merudgiftsgodtgørelse afgøres af jobcentret på baggrund af en konkret, individuel vurdering. I vurderingen af eksempelvis transportudgift lægges der blandt andet vægt på udgifterne til transport og afstanden til og fra tilbuddet. 

  Sagsbehandleren bevilger som udgangspunkt merudgiftsgodtgørelsen i forbindelse med bevilling af dit tilbud, hvis du opfylder kriterierne. Det betyder, at du ikke selv behøver at gøre noget for at søge. Hvis du ikke har fået bevilget merudgiftsgodtgørelse, og du mener, du er berettiget til godtgørelsen, skal du kontakte din sagsbehandler hurtigst muligt og senest inden, du afslutter dit tilbud. 

  Hvor meget kan jeg få? 

  Den samlede månedlige godtgørelse må ikke overstige 1.000 kroner før skat jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 176. 

  Du kan få udbetalt merudgiftsgodtgørelse, så længe du deltager i det tilbud, du har fået merudgiftsgodtgørelse til og ikke flytter adresse.

  Du skal være opmærksom på, at merudgiftsgodtgørelsen kan få betydning for din boligstøtte, daginstitutionsbetaling og andre indkomstafhængige ydelser.

  § 176-godtgørelsen gives ikke til personer, der har lønindtægt, mens de deltager i beskæftigelsestilbud under sygdom. Godtgørelsen til personer, der modtager beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik udbetales kun, hvis udgiften i meget begrænset omfang dækkes af beskæftigelsestillægget.

  Merudgiftsgodtgørelse til transport

  Du kan få merudgiftsgodtgørelse som et tilskud til din transport, der dækker dine udgifter op til 12 kilometer fra din bopæl og til dit tilbudssted (24 kilometer tur/retur).

  Hvis du har over 12 kilomenter til dit tilbudssted, kan du også søge om befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelsen bliver modregnet i din merudgiftsgodtgørelse. Du kan ansøge om befordringsgodtgørelse ved at kontakte din sagsbehandler eller ansøge digitalt her.

  Du kan søge om særlig støtte til høje boligudgifter, hvis du:

  • har høje boligudgifter.
  • modtager uddannelses- eller kontanthjælp, syge- eller barselsdagpenge, arbejdsløshedsunderstøttelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, ressourceforløbsydelse, revaliderings- eller ledighedsydelse.
  • har været ude for ændringer i dine forhold, der har medført et indtægtstab (en social begivenhed). En social begivenhed kan eksempelvis være arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse eller andre situationer, hvor du ikke er i stand til at klare dine almindelige økonomiske forpligtelser.

  Før den særlige støtte kan bevilges, skal det dog først undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig.

  Din formue og indtægt har betydning 

  Du skal desuden være opmærksom på, at retten til særlig støtte til høje boligudgifter også afhænger af blandt andet dine formue- og indtægtsforhold. Hvis du er gift eller samlevende, og din ægtefælle/samlever har en indtægt, har dette også betydning.

  Du skal desuden være opmærksom på, at du højst kan modtage særlig støtte de første tre måneder, hvis du er mellem 25 og 29 år, er uddannelsesparat eller jobparat og har ret til satsen som ude- eller hjemmeboende.

  Du kan ikke få særlig støtte, hvis du:

  • er under 25 år og modtager uddannelses- eller kontanthjælp som ude- eller hjemmeboende.
  • er fyldt 60 år og ikke kan få social pension.
  • modtager førtids- eller folkepension.
  • er gift eller samlevende og din partner har valgt ikke at udnytte sine uddannelses- eller arbejdsmuligheder.

   

  Kontakt

  Center for Arbejdsmarked

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)

  Relevante artikler