Gå til hovedindhold
Foreninger
Kultur
Fritid

Puljer til aktiviteter og begivenheder

Nedenfor kan du læse om Næstved Kommunes puljer og hvordan du søger dem.

Glas med mønter er lagt ned

Indhold

  Pulje til styrkelse af større kulturelle begivenheder - Puljemidler til 2024 er fordelt.

  Puljen kan yde støtte til udvikling af festivaler, udstillinger, koncerter, kulturmøder, markeder, træf eller andre kulturelle begivenheder.

  Bevillinger fra puljen skal medvirke til at realisere Næstved Kommunes kulturpolitik med særligt henblik på at skabe bedre rammer for at udvikle og fastholde større kulturelle begivenheder.

  Puljen yder støtte til til udvikling af festivaler, udstillinger, koncerter, kulturmøder, markeder, træf eller andre kulturelle begivenheder, der har attraktionsværdi for hele kommunen samt format, kvalitet eller potentiale til at tiltrække besøgende fra andre kommuner. 

  Der kan ydes støtte til både enkeltstående og årligt tilbagevendende begivenheder. 

  Alle institutioner, foreninger, selvorganiserede, grupper eller enkeltpersoner

  For ansøgninger om tilskud til 2025 er ansøgningsfristen den 1. november 2024. 

  Efter denne dato er puljen lukket for ansøgninger i 2025.

  I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på at støtte kulturelle begivenheder der:

  • Styrker kulturens synlighed og betydning for borgerne og kommunes udvikling
  • Styrker Næstveds rolle som kulturhovedstad
  • Styrker synlighed og markedsføring af kulturen og Næstved Kommune
  • Styrker børn og unges møde med kunst, kultur og talentudvikling
  • Udbygger kunst og kulturs rolle i offentlig byrum
  • Styrker frivillighed i kulturlivet og styrker fællesskabet
  • Styrker tværgående samarbejder i kommunen, på tværs af foreninger, med erhvervsliv eller andre aktører, samt internationalt samarbejde

  I vurderingen lægges der desuden vægt på projektets organisering, medfinansiering og plan for at blive mere økonomisk selvbærende over en årrække. 

  Du kan her se hvilket projekter der har modtaget tilskud.

  Bevillinger i 2019 og 2020
  Bevillinger 2021
  Bevillinger 2023

  Puljen har en samlet beløbsramme på 580.000 kr. 

  Det er en forudsætning for behandling af ansøgningen, at følgende er fremsendt:

  • Udfyldt ansøgningsskema
  • Budget
  • Evt. uddybende projektbeskrivelse eller andre relevante bilag

  Center for Kultur- og Borgerservice foretager, ud fra de opstillede kriterier, en vurdering af ansøgningen, som så fremlægges for for Kultur- og Idrætsudvalget. Udvalget træffer den endelige afgørelse.

  Vi tilstræber at behandle den enkelte ansøgning senest 2 måneder efter den er modtaget i Center for Kultur- og Borgerservice.

  Hvis tilskud bevilges, forpligter tilskudsmodtager sig til at indsende en kortfattet evaluering samt regnskab senest to måneder efter projektets afslutning. 

  Tilskudsmodtager forpligter sig endvidere til at synliggøre Næstved Kommune som tilskudsgiver, når aktiviteten præsenteres og nævnes i offentlig sammenhæng, f.eks. på hjemmeside, program, annoncering mv. 

  Næstved Kommune forbeholder sig retten til at offentliggøre og anvende projekter og aktiviteter i dokumentationsøjemed, herunder billeder og produktionsmateriale.

  Pulje til kultur- og fritidsaktiviteter

  Puljen understøtter udviklingen af nye og anderledes aktiviteter samt aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivet.

  Bevillinger fra puljen skal medvirke til at realisere Næstved Kommunes politikker på kultur- og fritidsområdet. Puljen understøtter udvikling af nye aktiviteter og aktiv deltagelse i kultur- og fritidslivet.

  Puljen understøtter også forsøg og udviklingsprojekter, hvor aktører vil afprøve nye metoder og samarbejder, som kan være med til at styrke området fremover, eksempelvis udvikling af bidrag til den åbne skole i Næstved Kommune.

  Alle institutioner, foreninger, selvorganiserede, grupper eller enkeltpersoner.

  Der søges tilskud løbende hele året. 

  I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på at støtte kultur- og fritidsaktiviteter der: 

  • Indeholder en involverende, kreativ eller aktiv proces for børn og unge
  • Understøtter udviklingen af børn og unges talenter
  • Understøtter bevægelses- og sundhedsfremmende tiltag
  • Styrker Næstveds rolle som kulturhovedstad
  • Styrker kulturens synlighed og og betydning for borgerne
  • Styrker kulturens rolle i lokalområder og understøtter samlingssteder
  • Udvikler tilbud til udsatte/sårbare borgere
  • Styrker tværgående samarbejder, fx tværkommunalt, internationalt eller på tværs af foreninger
  • Bidrager til kommunens udvikling på andre områder, fx inden for turisme, bosætning, iværksætteri, uddannelse m.m.

  Du kan her se hvilke projekter der har fået tilskud.

  Bevillinger 2019
  Bevillinger 2020
  Bevillinger 2021
  Bevillinger 2023

  Der kan ikke søges tilskud til:

  • Projekter der er gennemført
  • Driftslignende udgifter
  • Indkøb af udstyr, materiel, anlæg og lignende.

  Puljen har en samlet beløbsramme på 580.000 kr.

  Det er en forudsætning for behandling af ansøgningen, at følgende er fremsendt:

  • Udfyldt ansøgningsskema
  • Budget
  • Evt. uddybende projektbeskrivelse og andre relevante bilag

  Center for Kultur og Borgerservice foretager en konkret, individuel vurdering af hver enkelt ansøgning ud fra de kriterier, som Kultur- og Idrætsudvalget har vedtaget.

  Ansøgninger over 50.000 kr. behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

  Vi tilstræber at behandle den enkelte ansøgning senest 2 måneder efter den er modtaget i Center for Kultur og Borgerservice.

  Hvis tilskud bevilges, forpligter tilskudsmodtager sig til at indsende en kortfattet evaluering samt regnskab, hvis Center for Kultur og Borgerservice anmoder om det.

  Tilskudsmodtager forpligter sig endvidere til at synliggøre Næstved Kommune som tilskudsgiver, når aktiviteten præsenteres og nævnes i offentlig sammenhæng, fx på hjemmeside, program, annoncering mv. 

  Næstved Kommune forbeholder sig retten til at offentliggøre og anvende projekter og aktiviteter i dokumentationsøjemed, herunder billeder og produktionsmateriale. 

  Pulje til kultursamarbejde med erhvervslivet 

  Puljen yder tilskud til kulturelle aktiviteter, der har opnået støtte fra det private erhvervsliv.

  Bevillinger fra puljen skal medvirke til at realisere Næstved Kommunes Kulturpolitik.

  Puljen yder tilskud til kulturelle aktiviteter, der har opnået støtte fra det private erhvervsliv. Formålet er at fremme bredere samfundsmæssig opbakning og ejerskab til det lokale kulturliv. Med aktiviteter menes der forestillinger, koncerter, udstillinger og andre tiltag inden for kulturområdet.

  Alle institutioner, foreninger, selvorganiserede, grupper eller enkeltpersoner.

  Der søges tilskud løbende hele året. 

  For tilskud der bevilges fra puljen, gælder følgende betingelser:

  • Tilskud bevilges som underskudsgaranti.
  • Tilskud bevilges med udgangspunkt i "krone-til-krone-princippet", dvs. at tilskud fra det private erhvervsliv matches med midler fra puljen svarende til maksimalt det beløb, der er opnået i støtte fra erhvervslivet.
  • Alene sponsorater i form af kontante tilskud anerkendes som matchberettigede.
  • Der skal foreligge skriftligt tilsagn om medfinansiering fra det private erhvervsliv, når ansøgning indgives. Med det private erhvervsliv forstås private virksomheder og lignende (ikke fonde).

  Du kan her se hvilke projekter der har fået tilskud.

  Bevillinger 2019
  Bevillinger 2020
  Bevillinger 2021
  Bevillinger 2023

  Der kan ikke søges til: 

  • Projekter der er gennemført
  • Driftslignende udgifter 
  • Indkøb af udstyr, materiel, anlæg og lignende 
  • Aktiviteter hvortil der ikke er offentlig adgang.

  I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på at støtte kulturelle begivenheder, der:

  • Styrker kulturens synlighed og betydning for borgerne
  • Styrker synlighed og markedsføring af kulturen og Næstved Kommune
  • Styrker børn og unges møde med kunst og talentudvikling
  • Udbygger kunst og kulturs rolle i offentlige byrum
  • Styrker Næstveds rolle som kulturhovedstad
  • Styrker frivillighed i kulturlivet
  • Styrker tværgående samarbejder, fx tværkommunalt, internationalt eller på tværs af foreninger

  Puljen har en samlet beløbsramme på 580.000 kr. 

  Det er en forudsætning for behandling af ansøgningen, at følgende er fremsendt:

  • Udfyldt ansøgningsskema
  • Budget
  • Dokumentation for medfinansieringen fra det private erhvervsliv
  • Evt. uddybende projektbeskrivelse og andre relevante bilag.

  Center for Kultur og Borgerservice foretager en konkret, individuel vurdering af hver enkelt ansøgning ud fra de kriterier, som Kultur- og Idrætsudvalget har vedtaget.

  Ansøgninger over 50.000 kr. behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

  Vi tilstræber at behandle den enkelte ansøgning senest 2 måneder efter den er modtaget i Center for Kultur og Borgerservice.

  Hvis tilskud bevilges, forpligter tilskudsmodtager sig til at indsende en kortfattet evaluering samt regnskab, hvis Center for Kultur og Borgerservice anmoder om det.

  Tilskudsmodtager forpligter sig endvidere til at synliggøre Næstved Kommune som tilskudsgiver, når aktiviteten præsenteres og nævnes i offentlig sammenhæng, fx på hjemmeside, program, annoncering mv.

  Næstved Kommune forbeholder sig retten til at offentliggøre og anvende projekter og aktiviteter i dokumentationsøjemed, herunder billeder og produktionsmateriale.

  Huslejefritagelse - Gyldne Dage

  Næstved Kommune råder over Ny Ridehus på Grønnegades Kaserne Kulturcenter et antal dage om året. Dagene kaldes Gyldne Dage.  

  Dette giver Næstved Kommune mulighed for at låne Ny Ridehus ud, uden at der opkræves lokaleleje. Man kan derfor ansøge om at få huslejefritagelse til offentlige, ikke-kommercielle arrangementer med godgørende/almennyttige formål, som afholdes i Ny Ridehus.

  Bemærk at der udelukkende er tale om fritagelse for lokaleleje. Øvrige obligatoriske udgifter ved afholdelse af arrangementer i Ny Ridehus (teknisk personale, rengøring mm.) afholdes af arrangøren efter de af Byrådet fastsatte takster. 

  Gyldne Dage, giver Næstved Kommune mulighed for at støtte et arrangement ved at give hel eller delvis huslejefritagelse. Næstved Kommune ønsker at støtte initiativer med mellemmenneskelige og godgørende/almennyttige formål, fx kulturelle arrangementer af humanistisk og ikke-kommerciel karakter. 

  Alle institutioner, organisationer, foreninger, grupper eller enkeltpersoner hjemhørende i Næstved Kommune.

  Der kan søges løbende hele året.

  Det er en forudsætning for at kunne komme i betragtning til huslejefritagelse, at følgende betingelser er opfyldt:

  • Arrangementet skal afholdes i Ny Ridehus
  • Arrangementet skal afholdes inden for 14 måneder fra ansøgningstidspunktet
  • Arrangøren forpligter sig til at betale de obligatoriske udgifter ved afholdelsen af et arrangement i Ny Ridehus (bortset fra lokaleleje).  

  Arrangementer i Ny Ridehus planlægges og afvikles i samarbejde med kulturcentret for at sikre højt kvalitetsniveau og ensartet udtryk. 

  Det henstilles, at der ved forsalg af billetter anvendes samme billetsystem som til kulturcentrets øvrige arrangementer.

  Kulturcentret varetager drift af bar og garderobe.

  Der lægges vægt på at støtte:

  • Arrangementer af ikke-kommerciel karakter
  • Arrangementer med offentlig adgang
  • Arrangementer med mellemmenneskelige og/eller godgørende/almennyttige formål.

  Ansøger skal informere om:

  • Hvad der er arrangementets formål
  • Hvem der er arrangør
  • Hvornår arrangementet ønskes afholdt
  • Hvorvidt der er offentlig adgang til arrangementet

  Derudover skal ansøgningen vedlægges et budget for arrangementet.

  Ansøgningen behandles administrativt i Center for Kultur og Borgerservice ud fra en konkret, individuel vurdering. 

  Det tilstræbes, at behandling af den enkelte ansøgning og besked om eventuel bevilling af huslejefritagelse sker senest 2 måneder efter, vi har modtaget din ansøgning.

  Tilskudsmodtager forpligter sig endvidere til at synliggøre Næstved Kommune som tilskudsgiver, når aktiviteten præsenteres og nævnes i offentlig sammenhæng, fx på hjemmeside, program, annoncering mv.

  Næstved Kommune forbeholder sig retten til at offentliggøre og anvende projekter og aktiviteter i dokumentationsøjemed, herunder billeder og produktionsmateriale.

  Du skal rette henvendelse til Grønnegades Kaserne Kulturcenter, tlf. 5588 3940, mail: kulturcenteret@naestved.dk 

   

  Frivillighedspuljen

  Der kan søges tilskud fra Frivillighedspuljen efter Servicelovens § 18 til frivilligt socialt arbejde og Servicelovens § 79 til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre, pensionister og handicappede.

   

  Næstved Kommune støtter det frivillige sociale arbejde efter Serviceloven § 18 § 79.

  §18: Støtter frivilligt socialt arbejde, hvis formål har et socialt sigte og er medvirkende til at forbedre forholdene generelt for syge, sårbare og udsatte grupper og/eller yde personlig støtte til mennesker fra disse grupper.

  §79: Støtter aktiverende og forebyggende tilbud, som kan medvirke til at bevare ældre- og handicappedes fysiske, mentale og sociale funktioner. Det kan f.eks. være som besøgsordninger, klubarbejde, undervisning, foredrag, studiekredse og ældreidræt.

  Det fremgår af loven, at det er kommunen, der fastlægger, hvem der kan modtage tilskud og til hvad.

  Ansøger skal være en frivillig social forening, organisation eller gruppe, der har medlemmer og/eller målgruppe i Næstved Kommune.

   

  For at modtage tilskud fra Frivillighedspuljen skal aktiviteter, frivillige og/eller deltagere være lokalt forankret i Næstved Kommune. Selvorganiserede grupper og regionale foreninger med lokale aktiviteter og/eller deltagere kan modtage tilskud fra Frivillighedspuljen.

   

  Der gives ikke tilskud i Frivillighedspuljens § 18 og § 79 til foreninger som modtager støtte efter reglerne i anden lovgivning, f.eks. folkeoplysningsloven og lovgivning på kulturområdet.

   

  Landsorganisationer uden lokal forankring kan ikke modtage tilskud fra Frivillighedspuljen.

  Ansøgningsfristen er hvert år 1. oktober.

  Ansøgningsskemaerne vil være aktive ca. 1 måned før ansøgningsfrist. 

  Man kan løbende få hjælp og vejledning til ansøgningen, kontakt venligst Annmari Autzen Andersen på tlf. 5588 3028.

  Formålet med ansøgningen skal være:

  • at forbedre forholdene generelt for syge, svage, udsatte grupper og/eller yde personlig støtte til mennesker fra disse grupper
  • at iværksætte aktiverende og forebyggende tilbud, som kan medvirke til at bevare ældre- og handicappedes fysiske, mentale og sociale funktioner, f.eks. som besøgsordninger, klubarbejde, undervisning, foredrag, studiekredsarbejde og ældreidræt.

   Under behandlingen af ansøgningen prioriteres nogle udgifter højere end andre:

  Høj prioritet

  • Aktiviteter for foreningens medlemmer og/eller målgruppe
  • Aktiviteter for eller sammen med andre foreninger og deres målgrupper
  • Lokaleudgifter ved aktiviteter og arrangementer
  • Kørsel til aktiviteter for borgere med nedsat gangfunktion

  Mellem prioritet

  • Informationsmaterialer, hvervekampagner og lignende
  • Mindre driftsudgifter, fx kontorartikler, telefon, bestyrelsespleje
  • Kørsel for bisiddere, besøgsvenner o.l.
  • Uddannelsesomkostninger (hvis der ikke findes tilsvarende gratis kurser)

  Lav prioritet

  • Bustransport
  • Konkrete ting, fx beklædning, teleslynge.
  • Forplejning ved arrangementer
  • Entréudgifter

  Ansøgningen skal vedlægges budget og underskrevet regnskab. Regnskabet der vedlægges, skal være det nyeste, godkendte regnskab, hvoraf det tydelig skal fremgå hvad man har modtaget af § 18/§ 79 midler samt hvad de er brugt til.

  Desuden skal der indsendes et budget for ansøgningsåret hvor der er overensstemmelse mellem det ansøgte og det budgetterede.

  Derudover er det et krav, at det fremgår tydeligt og konkret, hvad søges tilskud til, og hvad det vil koste, samt hvad formålet er med aktiviteten.

  I uddelingen af Frivillighedspuljen 2024 prioriteres aktiviteter, der primært understøtter de lovbestemte formål med § 18 og § 79 midlerne.

  Desuden prioriteres aktiviteter, der understøtter politikker i Næstved Kommune. Ansøgere opfordres derfor til at skabe aktiviteter, der spiller sammen med et eller flere mål i politikkerne.

  Efter den 1. oktober vil ansøgningerne blive gennemgået af et beslutningsudvalg med repræsentanter fra Frivilligrådet, Ældrerådet og Handicaprådet samt Næstved Kommunes administration. 

  Beslutningsudvalgets fordeling af Frivillighedspuljen vil herefter blive forelagt Socialudvalget til orientering.

  Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen i løbet af december måned, og eventuelt bevilling udbetales i januar det følgende år.

  Hvis tilskud bevilges, forpligter tilskudsmodtager sig til at indsende et godkendt og underskrevet regnskab, når det foreligger, og tildelte midler skal tydeligt fremgå af årsregnskabet.

  Tilskuddet skal anvendes som beskrevet i ansøgningen. Ændringer, der afviger væsentligt fra ansøgningen, skal godkendes af Næstved Kommune.

   

  Lokalafdelinger af større organisationer

  For at skabe gennemsigtighed i hvad Frivillighedspuljens midler går til, skal lokalafdelinger under større hovedorganisationer indsende særskilt regnskab. Hvis en forening indsender flere ansøgninger, skal der foreligge særskilt budget og regnskab for hver ansøgning.

  Foreningen fremsender ansøgning og vedhæfter regnskab, budget og godkendte foreningsvedtægter til ansøgningen. 

  Foreningerne søger elektronisk via Foreningsportalen

  Mærk Næstved puljen

  Hvis du eller din forening er ved at stable et spændende arrangement på benene i Næstved Kommune, kan I søge midler fra Mærk Næstved-puljen. Bemærk, at puljen for 2024 er mindre end i de foregående år.

   

  Alle er velkomne til at søge støtte til aktiviteter, der opfylder minimum 2 af disse kriterier for Mærk Næstved-puljen:

  • Er en oplevelse for kommunens borgere
  • Tiltrækker udenbys gæster
  • Afholdes i Næstved Kommune
  • Appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund
  • Handler om kultur, idræt, børn og unge, byudvikling, miljø eller integration
  • Er båret af lokale kræfter, gerne med flere samarbejdspartnere, hvor fx lokale foreninger, institutioner, kulturhuse, biblioteker og skoler inddrages
  • Er nyskabende og anderledes

  Udover kriterierne vurderer vi også jeres ansøgning ift.:

  • Om I har søgt og fået midler fra andre puljer eller fonde
   • Hvis I har modtaget tilskud fra andre puljer i Næstved Kommune ydes der ikke også støtte fra denne pulje
  • Hvad et evt. overskud skal bruges til
  • Om der er andre særlige forhold

  I kan søge om alle beløbsstørrelser, og I kan søge hele året. For at vi kan behandle jeres ansøgning skal I bruge denne Excel-skabelon til budget og regnskab. Filen kan også åbnes med andre regnearksprogrammer. 

  Hvis I søger om et tilskud under 20.000 kr., behandler administrationen ansøgningen inden for 10 hverdage.

  Hvis I søger om et tilskud over 20.000 kr., behandler Økonomiudvalget ansøgningen på deres månedlige møde. Ansøgningen skal være indsendt, senest to måneder før arrangementet starter. 

  Mærk Næstved-puljen bevilger ikke tilskud til

  • Velgørende formål
  • Arrangementer, der har kommercielle, religiøse eller politiske interesser
  • Allerede afholdte arrangementer

  Markedsføring af arrangementet

  Hvis du eller din forening modtager støtte fra Mærk Næstved-puljen, kan I promovere Mærk Næstved i forbindelse med markedsføringen af jeres arrangement via:

  • Mærk Næstved-logo på jeres hjemmeside og på trykte materialer. I kan downloade logoet her.
  • Opstilling af beachflag og bannere samt uddeling af Mærk Næstved-merchandise under arrangementet. Materialerne hentes og tilbageleveres i Teatergade 8, 4700 Næstved.
  • Brug af #mærknæstved på sociale medier.
  • Annoncering på de digitale infostandere ved større arrangementer: www.infostandernaestved.dk

  For at få udbetalt tilskuddet, skal I sende det endelige regnskab for arrangementet til ckb@naestved.dk. Du skal bruge samme Excel-ark til regnskabet, som du bruger til budgettet. Du finder Excel-skabelonen her. Regnskabet indtastes i fanen "regnskab". Derudover er I velkomne til at sende fotos, annoncer, brochurer, m.m. fra jeres arrangement, hvor Mærk Næstved bliver promoveret.

  Tilskuddet bortfalder uden varsel, hvis I ikke har indsendt jeres regnskab og anmodet om udbetaling af tilskud, senest 12 måneder efter arrangementet er afholdt.

  Alle ansøgninger til Mærk Næstved er omfattet af offentlighedsloven. Når I har sendt jeres ansøgning, giver I derfor samtidig samtykke til, at oplysningerne bliver offentligt tilgængelige.

  Borgerfonden: Finansiel støtte til dansk–tyske samarbejder fra 2023-2029

  Et nyt støtteprogram, ”Borgerfonden”, yder finansiel støtte til borgernære dansk-tyske projekter på områderne kultur, børn, unge, sprog, uddannelse, fritid og sport.

  Der kan støttes projekter, der fremmer den borgernære dialog og netværksdannelse på alle de områder, der påvirker borgernes hverdag som fx natur og miljø, klima, videnskab, sundhed, samfund, sociale forhold og politik.

  Foreninger og grupper kan søge tilskud til et dansk-tysk projekt eller aktivitet.

  • Borgerpuljen støtter projekter med op til 100.000 euro. Medfinansiering skal mindst være 10% af det samlede projektbudget. Medfinansiering kan være i form af kontant medfinansiering fra partnerskabet, andre tilskud, medarbejdertimer eller timer ydet af frivillige. Borgerpuljen har tre årlige ansøgningsfrister. Den første ansøgningsfrist er den 26. marts 2023.
  • Netværkspuljen støtter erfaringsudveksling, netværksdannelse og projektudvikling. Netværkspuljen tager løbende imod ansøgninger. Opstart den 22. februar 2023.
  • Transportpuljen støtter dansk-tyske møder og udflugter i grænseregionen for børn og unge op til 26 år. Transportpuljen tager løbende imod ansøgninger. Opstart den 15. januar 2023.

  Læs mere om puljerne på hjemmesiden: Interreg - Deutchland - Danmark 

  Transportpuljen og netværkspuljen er nemme at søge, men kan kun støtte begrænsede udgiftsposter. Til gengæld kan ansøgninger finansieres med 100%. Det er udelukkende aktører fra Interregs programområde*, der kan søge puljerne. Aktiviteterne skal gennemføres i programområdet. Borgerfonden forventes endelig godkendt den 15. december 2022.

   

  Kontakt Næstved Kommune, Jeppe Pers for at høre nærmere om støttemulighederne; jceper@naestved.dk  el. +45 23 46 60 32

  *Interregs programområde omfatter på dansk side Region Syddanmark og Region Sjælland. På tysk side omfatter det kredsene Nordfriesland, Ostholstein, Plön, Rendsburg-Eckernförde og Schleswig-Flensburg og byerne Flensburg, Kiel, Lübeck og Neumünster.

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver Mitid)

  Relevante artikler