Gå til hovedindhold
Foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger

Som folkeoplysende forening er der en række tilskud, I kan søge. Her på siden kan I finde en oversigt over puljer at søge tilskud fra samt informationer og betingelser for hver pulje.

Illustration af regnskab og ansøgning

Indhold

  Forsøgs- og Udviklingspuljen

  Puljen skal være medvirkende til at give godkendte folkeoplysende
  foreninger og selvorganiserede grupper mulighed for at søge økonomisk støtte til forsøg og
  udvikling af nye tiltag.

  Fritidsudvalget har besluttet, at temaet i 2024 er: initiativer der inviterer til samarbejde med daginstitutioner, skoler, SFO'er og uddannelsesinstitutioner, for at få flere børn og unge involveret i forenings- og fritidslivets fællesskaber og aktiviteter

  Principper for tildeling

  Kriterier der indgår i bedømmelse af ansøgningen:

  • Årets tema - initiativer der inviterer til samarbejde med daginstitutioner, skoler, SFO'er og uddannelsesinstitutioner, for at få flere børn og unge involveret i forenings- og fritidslivets fællesskaber og aktiviteter
  • Nye børn og unge aktiviteter.
  • Aktiviteter der understøtter kommunes kulturpolitik samt politik for folkeoplysningsområdet.
  • Aktiviteter der fremmer demokratiforståelse og aktivt medborgerskab, herunder det forpligtende fællesskab og medlemmernes lyst til at deltage aktivt og engageret i foreningens liv.
  • Anskaffelser til nye tiltag i foreningen.

  Det er ikke alle kriterier der skal være opfyldt den enkelte ansøgning.

   

  Ansøgningsfristen er den 1. marts.

  Skulle puljen ikke blive opbrugt, kan der modtages ansøgninger løbende resten af året. 

  Det behøver ikke være et stort, forkromet projekt for at foreningen kan opnå tilskud. 
  Her følger nogle eksempler, som vil kunne opnå støtte:

  • En stribe spejdergrupper går sammen og laver en udviklingsdag med fokus på hvordan de kan tilbyde undervisningsforløb om naturaktiviteter i Den åben skole. Der ydes tilskud til honorar til oplægsholder og materialer
  • En fodboldklub laver aktiviteter i et socialt boligområde og får kontakt til børn fra ressourcesvage familier, der ikke af sig selv kommer til fodbold. Der ydes tilskud til aktivitetsmaterialer, et festivalflag, informationsmateriale og præmier. Bagefter vil flere nye børn fra området være medlemmer og fodboldklubben hjælper med kontakt til Broen i Næstved for at få hjælp til kontingentbetaling.
  • En gymnastikforening går sammen med et lokalråd om at lave en ideworkshop om udvikling i lokalområdet. Der ydes tilskud til informationsmateriale, mødeforplejning, mødematerialer og en gave til oplægsholdere.
  • En aftenskole går sammen med sundhedscentret og tilbyder et nyt forløb over 5 hverdage hvor en gruppe borgere arbejder med sund kost i teori og i køkkenet. Det ydes tilskud til udviklingsudgifter, informationsmateriale, en bog til hver deltager og råvarer, så deltagerprisen er rimelig

  Der kan ikke gives tilskud til køb af grej og driftsudgifter forbundet med en "almindelige" aktivitet i din forening. Den slags udgifter bør finansieres af foreningens almindelige driftsøkonomi, som for manges vedkommende indeholder kommunale medlemstilskud og lokaletilskud. 

  Du kan her se hvilke projekter der har fået tilskud i 2022:

  Oversigt 2022

  Foreninger der godkendes efter folkeoplysningsloven, har mulighed for at søge om et starttilskud på op til 5.000 kr.

  Der kan blive stillet krav om indsendelse af regnskab for bevilgede midler. Frist for indsendelse af regnskabet, vil som udgangspunkt være senest 3 måneder efter projektet er afholdt. 

  Det enkelte projekt, kan være omfattet af krav om indsendelse af evaluering.

  Vil tilstræber at ansøgningerne behandles indenfor en periode på max. 2 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

  Lokaletilskud

  Godkendte folkeoplysende foreninger i Næstved Kommune kan søge tilskud til foreningens egne eller lejede lokaler samt lejrpladser.

  Foreningen skal være godkendt af Næstved Kommunes Fritidsudvalg for at være berettiget til lokaletilskud efter loven.

  Folkeoplysningsloven, med tilhørende lovbekendtgørelse, danner baggrund for Næstved Byråds vedtagelse af en lokal tilskudsordning for lokaletilskud. 

  Der ydes ikke lokaletilskud til nye lejemål af ejede eller lejede lokaler til den folkeoplysende voksenundervisning, hvis der kan anvises et egnet offentligt undervisningslokale.
  Der ydes ikke tilskud til den folkeoplysende voksenundervisnings leje af kontorlokaler.

  Det ydes ikke lokaletilskud til nye lejemål af ejede eller lejede lokaler til frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, hvis der kan anvises et egnet offentligt undervisningslokale.

  Ansøgningsfristen for lokaletilskud er 1. april.

  Godkendes tilskud vil der som udgangspunkt blive indgået 3-årige aftaler. 

  • Det enkelte lokale eller den enkelte lejrplads skal skønnes egnet til det formål, som foreningens virksomhed har. 
  • Det fremgår af Folkeoplysningsloven at lokaler, hvortil der søges lokaletilskud, skal være beliggende indenfor landets grænser eller i Sydslesvig.
  • Lokaler skal være privatejede, hvilket betyder at lokalet skal tilhører en eller flere private ejere. Lokalet kan ligeledes tilhøre en forening, en selvejende institution eller lignenede, hvor den pågældende ledelses private interesser har hovedvægten. 

  Udgifter til foreningers ejede lokaler og lejrpladser

  Næstved Kommune yder tilskud til følgende driftsudgifter jfr. Folkeoplysningsloven:

  • Renter af prioritetsgæld og bidrag til reserve- og administrationsfond, men ikke til afdrag på gæld.
  • Ejendomsskatter.
  • Afgifter vedrørende ejendommen - kloak, renovation, skorstensfejning samt vandafgifter.
  • Forsikringer af ejendommen - normal brand, vandskade, ansvar, husbukke, svamp og glasforsikringer. Dog ikke løsøreforsikring og almindelig ansvarsforsikring.
  • Almindelig vedligeholdelse - opvarmning, el, rengøring og evt. fornødent tilsyn.
  • Udgifter med karakter af forbedringer og til vedligeholdelse af udendørsanlæg, bortset fra lejrpladser, ydes der ikke tilskud til.

   

  Udgifter til lejede lokaler og lejrpladser

  Næstved Kommune yder tilskud til følgende driftsudgifter jfr. Folkeoplysningsloven.

  • Det aftalte/godkendte lejebeløb.
  • Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten.
  • Udgifter til varme, el, vand, rengøring og evt. fornødent tilsyn.

   

  Inden beregning af lokaletilskud fradrages for eventuelle leje- og fremlejeindtægter. Fradrag for leje- og fremlejeindtægter foretages dog kun, hvis disse overstiger fradrag på prioritetsgæld.

   

  Følgende lokaleudgifter er ikke tilskudsberettigede:

  • Offentlige arrangementer, hvor der opkræves entre.
  • Arrangementer hvor hovedformål er afholdelse af spil - andespil, bingo eller lign., hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen.

  Der ydes ikke tilskud til gebyrbetaling vedrørende kommunale lokaler eller foreningens egenbetaling på 20% ved benyttelse af selvejende haller. 

  Eksempel der ikke ydes tilskud til i Næstved Kommune.

  • Gebyr i offentlige lokaler.
  • Engangsservice til fortæring.
  • Toiletpapir.
  • Reparation af græsslåningsmaskiner samt forbrugsstoffer hertil.
  • Erhvers-,løsøre- og arbejdsskadeforsikringer.
  • Falckabonnement (dog undtagen bygningsrelateret).
  • Fliser eller ral på vej.
  • Morarenter og bødegebyr ved for sen betaling af f.eks terminsudgifter, el, vand o.lign.
  • Udskiftning af låsesystem grundet bortkomst af nøgler.
  • Telefon og internet.
  • Snerydning.

  Indtægt ved udlån af foreningens lokale/hus/hytte til anden almennyttig forenings aktivitet skal ikke fradrages i tilskudsgrundlaget, når der søges om lokaletilskud.
  (Gælder ikke for private arrangementer)

  Det betyder samtidigt, at den anden forening ikke kan søge om lokaletilskud til denne lejeudgift.

  Ordningen gælder for dem, der modtager lokaletilskud jf. lov om folkeoplysning til deres eget lokale/hus/hytte som foreningen selv ejer. 

  Hvordan godkendes og udbetales lokaletilskud til foreningen?

  • På ansøgningsskemaet opgøres de tilskudberettigede driftsudgifter pr. 31.12 i det netop afsluttede regnskabsår.
  • Dokumentation, kopi af faktura/kvitteringer vedlægges, idet bilagene skal være ordnet og sammentalt i grupper i forhold til opdelingen på ansøgningsskemaet.
  • Kultur og Fritid behandler de indkomne ansøgninger og fremsender afgørelse på ansøgningen til foreningen.
  • Lokaletilskuddet forventes udbetalt i maj og juni måned til foreningens NemKonto.
  • Fritidsudvalget får efterfølgende en orientering.
  • Tilskud til leje af lokaler i de selvejende haller, udbetales direkte til den enkelte hal månedsvis bagud, efter indsendt fakturahallerne.

  Kan en forening anmode om aconto udbetaling?

  • Foreninger hvor særlige forhold vanskeliggør afholdelsen af en stor lokaleudgift kan ansøge om udbetaling af aconto beløb.
  • Ansøgning sendes til Kultur og Fritid sammen med dokumentation for lokaleudgift.

  Medlemstilskud

  Godkendte folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Næstved Kommune kan søge om tilskud på grundlag af aktive medlemmer i foreningen under 25 år.

  Godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde jf. Folkeoplysningsloven. 

  Ansøgningsfristen er den 1. april hvert år.

  Tilskuddet størrelse fastsættes hvert år af Fritidsudvalget indenfor den ramme der er afsat hertil af Næstved Kommune. Størrelsen af medlemstilskuddet for det kommende år besluttes hvert år i 4. kvartal året før.

  Medlemstilskuddet ydes pr. aktivt udøvende og kontingentbetalende medlem under 25 år uanset bopæl.

  De 0-18-årige modtager fuldt tilskud og de 19-24 årige modtager halvt tilskud. Tilskuddet kan ikke overstige årskontingentet for den aktivitet, som det enkelte medlem deltager i. 

  Handicapforeninger modtager det beregnede tilskud gange 3.

  Vi tilstræber at behandling af alle ansøgninger og udbetaling af tilskud sker senest 2 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

  Udbetaling kan kun ske til foreningens NemKonto. Foreninger skal sikre oprettelse af cvr nr. og tilknytning af dette til foreningens bankkonto.

  Læs mere om cvr nr. og NemKonto her.

  Foreningen fremsender hvert år ansøgning med oplysning om antallet af medlemmer i de respektive alderskategorier samt størrelse på kontingent.

  Antallet af aktive medlemmer i foreningen skal opgørelse pr. 31. december i det seneste regnskabsår.
  Et medlem kan kun tælle med som 'et medlem, uanset antal af sæsoner aktiviteten er opgjort i.

  Foreningerne søger elektronisk via foreningsportalen

  Tilskud til instruktør-, træner- og lederuddannelse

  Godkendte folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Næstved Kommune kan søge om tilskud til træner- og lederuddannelse.

  • Fritidsudvalget prioriterer tilskudsrammen til gavn for børn og unge under 25 år.
  • I det omfang rammen ikke opbruges kan der ydes helt eller delvis tilskud til gavn for øvrige.
  • Fritidsudvalget kan forlods prioritere en del af den samlede pulje med fokus på tilskud til særlige uddannelsestemaer.

  Fritidsudvalget er initiativtager til oprettelse af kursustilbud med særlige uddannelsestemaer.

  Ansøgningsfristen er den 1. april

   

  • Tilskud til instruktør-, træner- og lederuddannelse ydes fortrinsvis til kursusafgiften.
  • Fritidsudvalget vælger en prioriteringsnøgle som fordeler tilskud, hvis ansøgningsmængden overstiger rammen.
  • Der ydes ikke tilskud til befordringsudgifter.
  • Det skal af ansøgningen fremgår om instruktørens målgruppe er aldersgruppen over eller under 25 år.
  • Der kan søges om tilskud til afholdt kursusudgift for instruktør, træner og leder for seneste regnskabsår.

  Tilskud ydes ikke til træner- og lederuddannelse hvis formål, efter Fritidsudvalgets skøn, er af erhverve, sikre eller vedligeholde indtjening som træner- eller leder.

  Fritidsudvalget har besluttet at følgende uddannelser ikke er tilskudsberettigede:

  • Uddannelsen "Master i fitness og træning" samt DBU's A-træneruddannelse og højere.
  • DIF Diplomtræneruddannelse niveau 3 og højere.
  • Trænerakademiets etårige diplomtræneruddannelse.
  • Dansk Håndbold Forbunds Elitetræneruddannelse herunder Testkursus.

  Disse uddannelser er ikke tilskudsberettiget, da Fritidsudvalget har skønnet at formålet med disse uddannelser er at erhverve, sikre eller vedligeholde indtjening som træner- eller leder. 

  Vi tilstræber at behandling af ansøgningen og udbetaling af tilskud sker senest 2 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

  Udbetaling kan kun ske til foreningens NemKonto. Foreninger skal sikre oprettelse af cvr nr. og tilknytning af dette til foreningens bankkonto.

  Læs mere om cvr nr. og NemKonto her

  Foreningen fremsender ansøgning sammen med dokumentation for afholdte kursusudgifter.

  Fra 2024 skal foreninger søge tillskud til træner-/lederuddannelse via foreningsportalen.

   

  Pulje til Foreningsfaciliteter 

  Formålet med puljen er at give foreningerne mulighed for at forbedre deres fysiske faciliteter, der understøtter det folkeoplysende foreningsarbejde i hele Næstved Kommune.

  Puljen skal virke til glæde for foreningernes medlemmer, men også for andre målgrupper, der nyder godt af, at foreningerne har indbydende faciliteter i lokalområdet.

  Primært de godkendte folkeoplysende foreninger der har en lokaletilskudsaftale med Næstved Kommune.    

  Sekundært de godkendte folkeoplysende foreninger der ville være berettiget til lokaletilskud, f.eks. hvis foreningen havde aktive medlemmer under 25 år

  Kredsen af foreninger, der kan søge om et tilskud fra puljen er de ca. 70 folkeoplysende foreninger, der selv har ansvaret for at drive egne lokaler, som de ejer eller lejer og modtager kommunalt lokaletilskud til. Det er fx boldklubber, søsportsforeninger og tennisklubbers klubhuse samt spejdernes mødehytter mv

  7. april 2024

  Herefter behandles ansøgningerne løbende

  I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på at støtte istandsættelse, modernisering og om-, til- og nybygninger, på foreningens eksisterende aktivitetsgrund, som imødekommer en eller flere af følgende kriterier:

  1. medvirker til at skabe et mere tidssvarende foreningshus,
  2. medvirker til at øge antallet af brugere i huset,
  3. medvirker til at skabe relevans for flere målgrupper,
  4. medvirker til at udvikle husets rolle i lokalsamfund,
  5. sikrer grundlæggende, nødvendige bygningsmæssige vedligeholdelser for husets anvendelse og beståen,
  6. medfører væsentlige bæredygtige energimæssige forbedringer.

   

  Ved ansøgning om støtte til projektmodning, skal ansøgninger have særlig fokus på, at arbejde med de ovenstående kriterier (1-4) som mål.

  • Projekter der er gennemført
  • Driftslignende udgifter der i forvejen er omfattet af lokaletilskudsaftale.
  • Kommercielle formål herunder værdiforøgelse af ejendom/lokale for eventuel privat udlejer.

  Puljen har en samlet beløbsramme på 300.000 kr. i 2024.

  Puljen kan medfinansiere op til 70 % af projektets samlede udgifter.

  Egenfinansiering skal være fuldt finansieret på ansøgningstidspunktet.

  Der kan som udgangspunkt ydes støtte op til 200.000 kr. til renoveringsprojekter.

  Der kan ydes op til 10.000 kr. i støtte til projektmodning.

  Det er en forudsætning for behandling af ansøgningen, at følgende er fremsendt:

  • Udfyldt ansøgningsformular
  • Budget, herunder forventet finansieringsplan
  • uddybende projektbeskrivelse, tegninger eller andre relevante bilag

  Det er Center for Kultur og Borgerservice, der foretager en konkret, individuel vurdering af hver enkelt ansøgning ud fra de opstillede kriterier.

  Det tilstræbes, at behandling af alle ansøgninger sker senest 2 måneder efter den første frists udløb. Herefter løbende.

  Grundet personalesituationen i Kultur og Fritid må der påregnes lidt længere behandlingstid.

  Udbetaling af eventuelt bevilgede tilskud sker efter aftale og når foreningen har dokumenteret at arbejdet er igangsat eller færdigt.

  Hvis tilskud bevilges, forpligter tilskudsmodtager sig til at indsende en kortfattet evaluering og regnskab senest 2 måneder efter projektets afslutning.

  Projektet skal være afsluttet i bevillingsåret.

  Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen og følge den opstillede tidsplan.  Ændringer i projektet, der afviger væsentligt fra ansøgningen, skal godkendes af Næstved Kommune.

  Tilskudsmodtager forpligter sig til at synliggøre Næstved Kommune som tilskudsgiver, når projektet præsenteres og nævnes i offentlig sammenhæng, fx på hjemmeside, sociale digitale medier, eller i pressemeddelelser.

  Næstved Kommune forbeholder sig retten til at offentliggøre og anvende projekter og aktiviteter i dokumentationsøjemed, herunder billeder og dokumentationsmateriale.

  Tilskud til voksenundervisning og nedsat deltagerbetaling

  Godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning og er hjemmehørende i Næstved Kommune kan søge tilskud til voksenundervisning.

  Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning.

  Undervisningens formål
  Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

  Undervisningens omfang
  Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse og foredrag hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

  • Undervisningsområdet omfatter endvidere debatskabende aktiviteter samt ”Fleksible tilrettelæggelsesformer”.
  • Undervisningsområdet har frit emnevalg med de i loven nævnte begrænsninger, frit lærervalg og frit valg mellem tilrettelæggelsesformerne.

  Undervisningsministeriets emnebegrænsning for tilskud til undervisning er gældende. Der ydes således ikke tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag indenfor spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans. Der ydes endvidere ikke tilskud til motionsgymnastik og fremstilling af rusmidler herunder alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis.

  • Der kan ikke ydes tilskud til agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro.
  • Der ydes ikke tilskud til formel kompetencegivende undervisning.
  • Undervisningen skal stå åben for alle voksne. Fritidsudvalget kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende virksomheden for en bestemt afgrænset deltagerkreds.

  Enhver godkendt folkeoplysende forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., er tilskudberettiget.

  Foreningen skal være hjemmehørende i Næstved Kommune. I særlige tilfælde kan Fritidsudvalget godkende foreninger, der ikke er hjemmehørende i kommunen.

  Byrådet fastsætter årligt en budgetramme for tilskud til voksenundervisning. Fritidsudvalget kan ikke træffe beslutninger, der går ud over denne økonomiske ramme.

  Ansøgning om til skud for kalenderåret indsendes til Fritidsudvalget inden 1. november året før.

  Der ydes tilskud til aflønning af ledere og lærere, der aflønnes efter det af ministeriet fastsatte løncirkulære. Tilskud til debatskabende aktiviteter og “Fleksible tilrettelæggelsesformer” kan afregnes efter andre udgiftstyper end lærer- og lederløn.

   

  I den enkelte forenings ansøgning gives oplysninger om antallet af det seneste kalenderårs afviklede støtteberettigede undervisningstimer ved den folkeoplysende voksenundervisning, der lægges til grund for beregningen af tilskud. Undervisningstimerne fordeles på almen undervisning, handicapundervisning og instrumentalundervisning. Hvert foredrag indgår i den almene undervisning med 6 timer.

  stk. 2. Hvis foreningen på grund af særlige forhold forventer en væsentlig ændring af antallet af støtteberettigede undervisningstimer for tilskudsåret, skal foreningen oplyse og begrunde antallet af budgetterede støtteberettigede undervisningstimer.

  stk. 3.Fritidsudvalget kan, hvis udvalget i øvrigt bliver bekendt med væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for støtteberegningen, efter en konkret vurdering fravige stk. 1.

  stk. 4. Nye foreninger giver oplysninger om det budgetterede undervisningstimetal i tilskudsåret.

  stk. 5. Fritidsudvalget godkender oplysningerne i stk. 1, 2 og 4 og kan nedsætte det budgetterede undervisningstimetal til, hvad udvalget anser som realistisk.

  Stk. 6. I fordelingstallet for den enkelte forening indgår.

  • 1/3 af timetallet til almen undervisning, studiekredse og foredragsrækker.
  • 7/9 af timetallet til handicap.
  • 5/7 af timetallet til instrumentalundervisning.

  Beløbsrammen, der er til rådighed for formålet, fordeles som tilskudstilsagn forholdsmæssigt mellem de ansøgende foreninger efter de beregnede fordelingstal.  Af tilskudstilsagnet skal 10 % anvendes til debatskabende arrangementer. Til ”Fleksible tilrettelæggelsesformer kan anvendes 40 % af tilskudstilsagnet.

  Tilskudstilsagn for kalenderåret meddeles foreningerne senest 15. december året før.

  Tilskud til foreninger, der selv forestår lønudbetalingen, kan udbetales kvartalsvis forud.

  Tilskud til foreninger, hvor kommunen forestår lønudbetalingen, registreres på særskilt konto. Lønudbetalingen afholdes inden for rammen af det meddelte tilskudstilsagn. Lønudbetaling ud over rammen forudsætter en samtidig indbetaling fra foreningen på samme beløb.

  En deltager indgår i beregningen som handicappet, hvis den pågældende skriftligt over for foreningen har erklæret sin deltagelse som handicappet i relation til undervisning i et konkret emne.

  Fritidsudvalget kan fravige kravet om en erklæring, hvor det er åbenbart, at deltagerne er handicappede i relation til den konkrete undervisning.  

  Foreningen skal afsætte 10 % af det beløb, der er givet tilskudstilsagn om, jf. § 10, stk. 1, til debatskabende aktiviteter. De debatskabende aktiviteter kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn. Af de faktisk afholdte tilskudsberettigede udgifter til det enkelte arrangement kan indregnes op til hhv. 20 % og 10 % som udokumenteret andel af udgifter til ledelse og administration. Ved aflyste arrangementer kan indregnes et beløb, der svarer til 6 lærerlønstimer, som udokumenteret andel af udgifter til ledelse og administration.

  Debatskabende aktiviteterne skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle.

  Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til debatskabende aktiviteter, men hvis det er tilfældet, skal et eventuelt overskud opstået i forbindelse hermed bruges inden for folkeoplysningslovens område.

  De debatskabende aktiviteter skal opfylde formålet med folkeoplysende voksenundervisning. Aktiviteterne skal herudover foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper.

  De emner, der indgår i arrangementerne, skal være væsentlige, debatskabende og være af interesse for fællesskabet. Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet.

  Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være behandling, agitation, under- holdning, valgkampagner, forkyndelse eller udbredelse af overtro.

  De debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v.

  Puljen kan ikke anvendes til:
  1) Befordring af deltagere.
  2) Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere.
  3) Materiel, herunder handicapbetingede udgifter af blivende værdi.
  4) Entréudgifter for deltagere.

  Center for Kultur og Borgerservice har et skema som kan aftenskolen kan benytte til beregning af 10% arrangementer - skema kan rekvireres ved henvendelse. 

  Foreningen kan anvende 40 % af tilskudstilsagnet på ”fleksible tilrettelæggelsesformer”. Da der er tale om en ”kan bestemmelse” kan aftenskolen vælge fortsat at tilbyde traditionel aftenskoleundervisning.

  ”Fleksibel tilrettelæggelsesformer” kunne være åbne studiecirkler, åbne studieværksteder, workshops, ”Spørg specialisten” og it-baseret fjernundervisning.

  Undervisningen skal opfylde de almindelige formålsbestemmelser i folkeoplysningsloven og derudover have til formål at styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab inden for væsentlige samfundsrelaterede områder.

  Indenfor disse rammer er der frit emnevalg, dog med de samme begrænsninger, der gælder for traditionel aftenskoleundervisning.

  Inden 1. marts hvert år aflægger foreningen revideret regnskab for kalenderåret før. Hvis foreningens samlede tilskud overstiger 200.000 kr. i kalenderåret, skal foreningens tilskudsregnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor kontrollerer, at foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med lov om støtte til folkeoplysning samt de af Byrådet fastsatte retningslinjer.

  Regnskabet skal dokumentere, at tilskuddet til undervisning højst udgør 1/3 af leder- og lærerlønningerne, dog højst 7/9 for handicapundervisningens vedkommende og 5/7 for instrumentalundervisningens vedkommende. Deltagernes egenbetaling skal dokumenteres.

  Både for 10 % -puljen til debatskabende aktiviteter samt ”Fleksible tilrettelæggelsesformer” aflægges særskilt regnskab med en beretning/beskrivelse af den gennemførte aktivitet.

  Beløb, der ikke er brugt efter reglerne, skal tilbagebetales.

  Fritidsudvalget kan stille formkrav til regnskabsaflæggelsen.

  Fritidsudvalget afgør om tilskudsreglerne er opfyldt.

  Fritidsudvalget kan disponere over eventuelt tilbagebetalte tilskud inden for Byrådets bevillingsregler, herunder supplerende tilskud til de foreninger, der ville kunne opnå et større tilskud i forhold til deres lønudgifter.

  Inden 1. oktober hvert år afgiver foreningerne ønskede statistiske oplysninger om undervisningen i det afsluttede skoleår 1/8 - 31/7 til Fritidsudvalget.

  Fritidsudvalget kan stille formkrav til indberetningen.

  Kommunen yder særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for følgende personer med bopæl i kommunen:

  • Pensionister med social pension med dokumentation fra Socialforvaltningen.
  • Fuldtids arbejdsløse med dokumentation fra arbejdsformidling eller fagforbund.
  • Efterlønsmodtagere med dokumentation fra fagforbund.
  • Kontanthjælpsmodtagere med dokumentation fra Socialforvaltningen.

  Den status, der giver nedsat betaling, skal være opnået inden 1. mødegang.

  Det særlige tilskud dækker 12,50 % af betalingen uden indskrivningsgebyret.

  Det særlige tilskud udbetales bagud efter indsendelse af skemaer med de nødvendige oplysninger for hver deltager.

  Foreninger indsender løbende skemaer på afsluttede hold med de nødvendige oplysninger om udenbys elever med henblik på kommunens muligheder for at opkræve mellemkommunal refusion.

  Når egnede offentlige undervisningslokaler ikke kan anvises, kan Fritidsudvalget i det enkelte tilfælde - inden for den afsatte bevilling til formålet - godkende, at der ydes 75 % driftstilskud til foreningernes egne eller lejede undervisningslokaler.

  Ansøgning indsendes inden 1. november for det efterfølgende kalenderår.

  Lokaletilskud kan udbetales kvartalsvis forud og afregnes sammen med foreningernes årlige regnskabsaflæggelse.

  Der ydes ikke tilskud til kontorlokaler.

  Borgerfonden: Finansiel støtte til dansk–tyske samarbejder fra 2023-2029

  Et nyt støtteprogram, ”Borgerfonden”, yder finansiel støtte til borgernære dansk-tyske projekter på områderne kultur, børn, unge, sprog, uddannelse, fritid og sport.

  Der kan støttes projekter, der fremmer den borgernære dialog og netværksdannelse på alle de områder, der påvirker borgernes hverdag som fx natur og miljø, klima, videnskab, sundhed, samfund, sociale forhold og politik. Foreninger og grupper kan søge tilskud til et dansk-tysk projekt eller aktivitet.

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver Mitid)