Gå til hovedindhold

Vandværker og tilsyn

Næstved Kommune fører tilsyn med drikkevandskvaliteten, boringer og behandlingsanlæg. Kommunen skal godkende vandværkers kontrolplaner og takstblade samt de udførte pejlinger. Der er krav til indberetning af vandmangler og pejling af boringerne.

Pige holder en finger under strålen fra vandhanen i køkkenet

Indhold

  Der er forskellige krav til prøvetagning og indberetninger afhængig af vandværkets størrelse. I de næste afsnit kan du læse, hvilke krav der gælder for det vandværk, som du modtager vand fra, og hvor ofte der skal indsendes oplysninger til kommunen.

  Krav om indberetning af vandmængder

  Hvert år i december måned sender kommunen en erindring til vandværker, markvandere og andre med tilladelse til at indvinde grundvand.

  Årets indvindingsmængde og pejledata skal indtastes i Næstved Kommunes webløsning via selvbetjeningsløsning senest 1. februar.

  Brug nedenstående links til at lave den nødvendige indberetning senest 1. februar hvert år. Læs først vejledningen og bemærk, at det kræver login at anvende den nedenstående selvbetjeningsløsning.

  Vejledning om Indberetning af vandmængder og pejlinger

  Klik her for at indberette vandmængder og pejlinger

  Almene vandværker

  Vandværker, som forsyner mindst 10 ejendomme er et alment vandværk. Der er særlige krav til kontrol og tilsyn for dem. I Næstved Kommune er der vedtaget et fællesregulativ i 2009, revideret i 2015, som betyder at alle almene vandværker skal leve op til regulativet. Desuden danner regulativet ramme om det enkelte almene vandværk.

  Herunder kan du læse, hvordan resultater fra vandanalyserne skal tolkes:

  Vejledning om tolkning af vandanalysen

  Miljøstyrelsens vejledning om vandkvalitet

  Private boringer og brønde for 1-2 ejendomme

  Vand fra private brønde og boringer bør hvert 5. år undersøges efter programmet Forenklet Kontrol. Vandet bliver undersøgt for, om det overholder lovgivningens gældende grænseværdier - især kontrolleres der for om vandet er forurenet med overfladevand, spildevand eller lignende. Ejeren skal selv vælge et laboratorium og oplyse det om, at analyserapporten skal sendes til ejeren og kommunen – ved overskridelser også til embedslægen (Sundhedsstyrelsen).

  I indvindingstilladelsen står der specifikke krav om indberetninger, pejlinger samt oplysninger om den maksimale indvinding pr. år.

   

  Listen omfatter de laboratorier, som Næstved Kommune har kendskab til, men det kan ikke udelukkes, at der er flere akkrediterede laboratorier.

  Højvangs Miljølaboratorium, Dianalund
  Tlf.: 58 24 24 58

  Eurofins
  Tlf.: 70 22 42 66

  Don's Laboratorium, Værløse
  Tlf.: 45 80 31 33

  ALS Denmark A/S, Humlebæk
  Tlf.: 49 25 07 70

  VBM Laboratoriet A7S, Rødovre
  Tlf.: 98 21 32 00

  Små vandværker 3-9 ejendomme og mindre virksomheder

  De vandværker, som forsyner 3-9 ejendomme eller mindre virksomheder, skal have foretaget kontrol mindst hver 5. år. Der gælder de samme kriterier, som for private boringer, der forsyner 1-2 ejendomme.

  I indvindingstilladelsen står specifikke krav om indberetninger, pejlinger samt oplysninger om den maksimale indvinding pr. år.

  Boringerne skal som hovedregel pejles mindst 2-4 gange om året, så man kan få et godt billede af årstidsvariationer. Det fremgår af den enkelte indvindingstilladelse, hvor tit der skal pejles.

  Kommunen udsender pejleskemaer hvert år i december måned. Årets pejleresultater skrives i skemaet og indsendes herefter til kommunen senest den 1. februar det følgende år. Det fremgår af pejleskemaet, hvordan du skal udføre pejlingen.

  Pejledata er vigtige, hvis der kommer nye boringer inden for dit indvindingsområde. Hvis du har pejlet gennem en årrække, kan data vise, hvis der pludselig sker ændringer i grundvandsstanden, fx som følge af nye indvindinger. Der skelnes mellem rovandspejling (ingen oppumpning) og driftspejling (når der pumpes).

  Rovandspejling

  En rovandspejling udføres, når pumpen i indvindingsboringen har været stoppet i mindst 4 timer. En sådan pejling afspejler grundvandets naturlige højde i området omkring boringen, da pejleresultatet ikke er påvirket af vandindvinding.

  Driftspejling

  En driftspejling viser, hvor meget grundvandet sænkes, når der indvindes vand fra boringen. Ved at udføre jævnlige driftspejlinger kan du følge med i boringens fysiske tilstand. Hvis de målte sænkninger bliver gradvist større, kan det være et udtryk for problemer med boringen, fx en forringet tilstrømning af grundvand. Det kan betyde, at boringen skal renoveres. Ved at foretage regelmæssige driftspejlinger kan du opdage sådanne problemer i god tid.

   

  Vandværkernes takster skal hvert år godkendes af Næstved Kommune. Taksterne skal være rimelige både for forbrugerne og vandværket. Vandværket skal have en økonomi, der kan tåle pludselige udgifter, men det må heller ikke opsamle unødigt mange penge.

  Vandværkerne skal fastsætte takster for:

  • Tilslutning til vandværk
  • Faste betalinger for målerleje og lignende
  • Pris pr. m³ forbrugt vand

  Taksterne for tilslutning og brug af drikkevand skal være rimelige både for vandværket og forbrugerne. De almene vandværker må kun opkræve de takster, som kommunen har godkendt.

  Næstved Kommune gennemgår vandværkets regnskab og budget – herunder alder og afskrivning af eksisterende boringer, behandlingsanlæg, beholdere, bygninger, vandledninger med videre.

  Endvidere kontrolleres vandværkets formue og mulighed for at kunne udføre en akut opgave.

  Når regnskab, afskrivninger, budget og formue (likviditet) er i orden, godkender kommunen takstbladet.

  Betalingen opkræves i nogle tilfælde af Næstved Kommune, i andre tilfælde af vandværket selv. Vandforbruget anvendes normalt også til opkrævning af betaling for rensning af spildevand, som i alle tilfælde opkræves af kommunen.

  Kommunen er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med boringer, vandværker herunder egenkontrol, takstblade og vilkårene i den konkrete indvindingstilladelse.

  Ved tilsynet tilses boringer, brønde, iltningssystemer, filtre og beholdere, samt eventuelt trykforøgere, vandtårne og lignende.

  De tilsynsførende er uddannet til opgaven, og de bedømmer de tekniske forhold: indretning, materialer, beskyttelse, funktion med videre. Bedømmelsen udføres med baggrund i anbefalingerne i to Danske Standarder: DS 441 Norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg og DS 442 Norm for almene vandforsyningsanlæg.

  Ved lejlighedsvise tilsyn med vandinstallationer bedømmes disse i forhold til de bindende krav i DS 439 Norm for vandinstallationer.

  Under tilsynet bedømmes det også, om behandlingsanlægget dels er godt beskyttet mod forurening, dels fungerer som det skal og producerer en tilfredsstillende vandkvalitet.

  Efter tilsynet fremsender kommunen en skriftlig rapport til vandværket eller ejeren.

  Kommunen udsender også påbud om for eksempel forbedret rensning eller kogning af drikkevandet, hvis der er behov for det.

  Fællesregulativet gælder for de almene vandværker i Næstved Kommune. Regulativet trådte i kraft den 15. januar 2009 og er senest blevet revideret den 18.februar 2020. Regulativet er udarbejdet i samarbejde med de almene vandværker og Næstved Kommune og godkendt af Teknisk Udvalg.

  Fællesregulativet betyder at de almene vandværker skal overholde de samme regler. Hver af de almene vandværker har dog også en tilladelse til vandindvindingen med vilkår, ud over dem der er i fællesregulativet.

  Læs fællesregulativet på linket herunder:

  Fællesregulativ for Almene vandværker (opdateret 18.februar 2020)

  Vandværker og indsatsplaner

  Næstved Kommune har udarbejdet en vandforsyningsplan og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Fremsøg din adresse og find kontaktoplysninger til dit vandværk.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)