Gå til hovedindhold

Udbud af Stenstrup Industri III, 4700 Næstved

OBS. pris inklusiv tilslutningsbidrag til kloak. Erhvervsområde i den sydlige udkant af Næstved by - nær Vordingborgvej - Stenstrup Industri III.

Indhold

  I Stenstrup Industri III - velbeliggende direkte ved Vordingborgvej, udbydes flere erhvervsarealer. Der er et større areal på godt 24.293 m2 mellem Brolæggervænget og Elektrikervænget samt 4 mindre arealer ved Glarmestervænget.

  Lokalplanen sikrer, at området kun kan anvendes til erhvervsformål, og den er opdelt i 2 delområder. Alle ledige arealer er beliggende i delområde E1, som fastholdes til produktionserhverv, industri- og værkstedsvirksomheder mv. med mulighed for at støje svarende til det niveau, der fastsættes for rene erhvervsområder.

  Grunde må ikke udstykkes mindre end 1.500 m2, og der er en bebyggelsesprocent på 50.

  Deklaration - der er tinglyst deklarationer om byggepligt indenfor 2 år, og tilbageskødning til kommunen, samt forbud mod videresalg i ubebygget stand.

  • Udbuddet sker i henhold til udbudsbekendtgørelsen nr. 396 af 3/3 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.
  • Næstved Kommunes datapolitik

  Mindstepris:
  95 kr. ekskl. moms og inkl. tilslutningsbidrag for kloak for de første 4.500 m2.
  For de efterfølgende m2 er det 85 kr. ekskl. moms og inkl. tilslutningsbidrag for kloak.

  Inkluderet i grundprisen er:

  • Vejadgang og vejbelysning
  • Tilslutningsbidrag til kloak

  Køber skal selv afholde nødvendige udgifter herudover til:

  • Tilslutningsbidrag til vand, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad.
  • Udgifter til udstykning (landinspektør og afgifter).
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, eks. kloak til anvist brønd.
  • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej.
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad.
  • Jordbundsundersøgelse.
  • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet.

  Der henvises i øvrigt til købstilbudsblanket og faktablad for Stenstrup Industri III.

  Købstilbud skal afgives på købstilbudsblanket og skal angive en fast pris. Ønske om køb af delareal skal ledsages af købers rids med forslag til placering i erhvervsområdet.

  Du foreslår selv hvilken grundstørrelse du ønsker udover de 1.500 m2, når blot restarealer samlet kan udnyttes på en god måde.

  Hvis tilbudsgiver er et selskab, skal tegningsudskrift eller fuldmagt forevises for kommunen samtidigt med modtagelse af købstilbud. Tilbudsgiver skal oplyse nærmere om sin egen organisationsform og evt. tilknyttet koncern, herunder navn og adresse på ansvarlige indehavere af tilbudsgivende virksomhed. Tegningsudskriften må ikke være over 3 måneder gammel. Dette særligt når der i lokalplanen er åbnet mulighed for bolig på erhvervsgrunden i tilknytning til erhvervsbyggeri.

  Købstilbud skal desuden være ledsaget af bankerklæring eller bankgaranti som dokumentation for købers betalingsevne, som betingelse for at Næstved Kommune tager stilling til det afgivne tilbud.

  Udkast til købsaftale kan ses her. Der gøres opmærksom at købstilbud skal indsendes via NEM-id-løsning på hjemmesiden.

  Købstilbud kan sendes til grundsalg@naestved.dk eller indleveres i Teatergade 8, 4700 Næstved i konvolut mærket ”Købstilbud”. Eventuelle spørgsmål i forbindelse med udbuddet kan rettes til Grundsalg på ovennævnte emailadresse eller telefon 5588 5020.

  Købstilbuddet er bindende for tilbudsgiver indtil 3 måneder efter modtagelsen hos sælger, idet køber er bekendt og indforstået med, at sælger med henvisning til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 (bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme) forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller forkaste samtlige. Hvis sælgers skriftlige accept ikke foreligger inden ovennævnte fristdato, anses tilbuddet for bortfaldet.

  Links

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Jura - Grundsalg

  Telefon: 5588 5020

  Send digital post (kræver NemID)

  Relevante artikler