Gå til hovedindhold

Budget 2021

Her kan du følge med i Kommunens arbejde med budget for 2021. Det gælder både det materiale, der vedrører budgetlægningen og det endelige budget.

 • Læs op

Indhold

  Materiale vedr. budget 2021

  Budgetstrategi 2021

  Budgetstrategien beskriver hvad den kommende budgetlægning skal indeholde.
  Budgetstrategien fastlægger spillereglerne for budgetlægningen. Den indeholder en tidsplan og beskriver hvilke opgaver, som Byrådet, fagudvalgene og administrationen har i de kommende måneder af budgetlægningen.
  Økonomiudvalget har d. 20. april godkendt budgetstrategien.
  Når og hvis der vedtages en udligningsreform genoptager Økonomiudvalget drøftelsen af budgetstrategien.

  Budgetstrategi 2021

  Budgetstrategi 2021 - Tidsplan

  Økonomiudvalget genbehandlede budgetstrategien d. 18. maj 2020 efter vedtagelse af udligningsreform. Økonomiudvalget behandlede følgende forslag til tilføjelse til budgetstrategien:

  1. om enkelte udvalgsrammer skal forhøjes med udgangspunkt i nuværende budgetudfordringer jf. budgetopfølgning og udvalgenes budgetsager

  2. hvordan budgetudfordringer på de sårbare områder skal håndteres i 2020, såfremt udvalgsrammerne forhøjes i 2021

  3. at såfremt udvalgsrammer forhøjes indgår fremtidige forøgede refusionsindtægter afledt af ændringerne i udligningsreformen i en bufferpulje under Økonomiudvalget

  4. om der i forbindelse med budget 2021 skal iværksættes en udvalgsrunde, hvor alle udvalg kan beskrive ønsker til prioritering på budgetseminaret, herunder eventuelle rammer, som ønsker må fremsættes indenfor

  5. at forhøje Børne- og Skoleudvalgets ramme med finanslovsmidlerne til indfasning af minimumsnormering og bedre undervisning. Rammerne forhøjes med de konkrete beløb der udmeldes fra staten

  Økonomiudvalgets beslutning
  Ad 1 og 4: De enkelte udvalgsrammer forhøjes ikke nu.
  Fagudvalgene anmodes om at lægge et budget for 2021-2024 med særlig fokus på investeringer i velfærdsområderne og fremadrettet økonomisk balance. Udvalgene skal arbejde for at minimere budgetudfordringerne, både i 2020 og for 2021. Der kan fremsættes ønsker til budgetforhandlingerne.

  Ad 2: Økonomiudvalget ønsker at arbejdet med de kompenserende besparelser afventer budgetkontrollen pr. 1/9-20. Økonomiudvalget forventer, at alle fagudvalg og administrationen arbejder målrettet med at minimere budgetudfordringerne, f.eks. ved at anvende overførsler fra 2019, samt afvente med at igangsætte nye projekter og initiativer.

  Ad 3: Afventer budgetforhandlingerne.

  Ad 5: Godkendt.

  Budgetseminar

  Herunder materiale fra budgetseminaret den 27. august 2020.

  1. Program for Byrådets budgetseminar
  Program

  2. Administrationens budgetnotat
  Admistrationens budgetnotat indeholder en beskrivelse af den økonomiske status herunder hvad der er indarbejdet i budgettet på nuværende tidspunkt
  Administrationens budgetnotat

  3. Plancher vist på Budgetseminaret og på forberedelsesmøderne
  Administration og sygefravær
  Anlægsbudgettet til budgetseminaret
  Budgetønsker
  Overordnet nøgletal og socialøkonomi
  Plancher fra forberedelsesmødet den 17. august 2020
  Plancher fra forberedelsesmødet den 20. august 2020
  Status på økonomien
  Udvikling af kommunen - erhverv, bosætning mv.
  Velfærdsområder

  4. Udvalgenes omprioriteringer på drift
  Omprioriteringer på driften

  5. Udvalgenes ønsker inklusiv budgetudfordringer
  Udvalgene har haft mulighed for at fremsætte ønsker til budgetudvidelser. Ønskerne dækker også budgetudfordringer. Det er ikke alle udvalg der har fremsendt ønsker.
  Oversigt over ønsker fra udvalgene
  Uddybende notat om budgetudfordringer fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

  6. Oversigt over samtlige ændringer indarbejdet i budgettet
  Oversigt over samtlige ændringer indarbejdet i budgettet pr. politikområde

  7. Oversigter over basisbudgetterne
  Der er ikke nogen beskrivelse af basisbudgettet på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område. Se i stedet punkt 13, Budgetteringsforudsætninger på Arbejdsmarkedsområdet.
  Børne- og Skoleudvalget
  Kultur- og Demokratiudvalget
  Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
  Plan- og Erhvervsudvalget
  Teknisk Udvalg
  Økonomiudvalget

  8. Sektoranalyse ældreområdet
  Sektoranalyse på ældreområdet er udarbejdet i henhold til optimeringsstrategien. Provenu af sektoranalyser må forblive på området til dækning af budgetudfordringer eller til serviceforbedringer.
  Budgetanalyse - Ældreområdet
  Bilag, Budgetanalyse - Ældreområdet

  9. Effektiviseringsanalyse, transport
  Effektiviseringsanalysen af transport er udarbejdet i henhold til optimeringsstrategien. Provenuet af effektiviseringsanalyser tilgår byrådets udviklingspulje. Provenuet af effektiviseringsanalyserne indgår ikke i budgetbalancen til budgetseminaret.
  Effektiviseringsanalyse - Transportplanprojekt

  10. Effektiviseringsanalyse, indtægter
  Effektiviseringsanalysen af indtægter er udarbejdet i henhold til optimeringsstrategien. Provenuet af effektiviseringsanalyser tilgår byrådets udviklingspulje. Provenuet af effektiviseringsanalyserne indgår ikke i budgetbalancen til budgetseminaret.
  Resultat af Indtægtsanalyse

  11. Budgetteringsforudsætninger, Arbejdsmarkedsområdet
  Budgetteringsforudsætninger, Arbejdsmarkedsområdet 2021 - 2024

  12. Budgetteringsforudsætninger, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF)
  Budgetteringsforudsætninger KMF

  13. Anlægsbudgettet inkl. omprioriteringer i udvalgene
  Der vedlægges dels en oversigt over anlægsbudgettet, som den ser ud til budgetseminaret, dels vedlægges det vedtagne anlægsbudget fra sidste år.
  Anlægsbudgettet til Budgetseminaret
  Anlægsbudgettet vedtaget sidste år

  14. K4 Nøgletal
  Næstved laver hvert år en nøgletalspublikation sammen med Køge, Holbæk og Slagelse Kommuner
  K4 Nøgletal 2020 - Et overblik

  15. Kend din kommune
  "Kend din kommune" er nøgletal om alle landets kommuner som er udarbejdet af KL. "Kend din kommune" udkommer hvert år i januar, når der er Kommunal Økonomisk Forum (KØF)
  Publikationen "Kend din Kommune"

  16. Høringssvar fra nettet
  Der er to dokumenter med høringssvar. Et dokument med høringssvar frem til den 19/8-2020, hvor dagsorden til Budgetseminaret blev sendt ud.
  Derudover et dokument med høringssvar i perioden 19/8 - 26/8 2020
  Indkomne høringssvar pr. 19/8-2020
  Indkomne høringssvar pr. 26/8-2020

  17. Lov- og cirkulæreprogram
  Bilag 1 viser hvad Næstved har fået i kompensation for lovændringer samt hvad der er indarbejdet i vores budget. I bilag 2 er der en uddybende beskrivelse af hvad lovændringen indebærer. Der er nummerering på alle ændringer, som er ens i begge dokumenter. 
  Lov- og Cirkulæreprogram
  Kommenteret Lov- og Cirkulæreprogram

  18. Takstoversigt
  Takstoversigten viser takster gældende for 2021. En del af taksterne kan ikke fastsættes endnu. De er markeret med "Afventer".
  Takstoversigt 2021

  19. Økonomiaftale
  Bilaget viser økonomiaftalen indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL)
  Aftale om kommunernes økonomi for 2021

  20. Budgetforlig fra sidste år
  Budgetforlig budget 2020

  21. Budgetstrategi
  Økonomiudvalget godkendte Budgetstrategien i april 2020, men besluttede samtidig at den skulle genforhandles, når der blev besluttet en udligningsreform. Vedlagt Budgetstrategien, som Økonomiudvalget godkendte i april. Derudover vedlægges sagsfremstilling fra genforhandlingen i maj 2020 idet beslutninger fra maj-mødet ikke er blevet indskrevet i Budgetstrategien.
  Budgetstrategi 2021
  Genforhandling af budgetstrategi 2021 i Økonomiudvalg og Byråd 

  22. Økonomistyringsregler
  Økonomistyringsregler

  Budgetforlig 2021 og 2022

  Alle byrådets partier har indgået budgetforlig for 2021 og 2022. Næstved Kommune har dermed for første gang indgået et to-årigt budgetforlig. Forligspartierne er enige om at skabe kontinuitet og ro til skabe effekter overfor borgerne med de store budgetforøgelser, som ligger i budgetforliget. Den økonomiske politik er overholdt i begge budgetår, og det er en forudsætning, at alle fagudvalg overholder deres nye budgetter i de kommende to år.

  Læs hele budgetforliget her

  Læs pressemeddelsen her

  Læs, kommenter og kom med gode forslag til Budget 2021

  Det er muligt at kommentere eller komme med gode forslag til budget 2021.

  De kommunale arbejdsopgaver er delt op i udvalg og politikområder. Klik på det udvalg Du gerne vil skrive en kommentar til i menuen herunder.

  BEMÆRK: Indlæg skrevet efter den 27/8-2020 vil ikke blive behandlet i udvalgene

  Økonomiudvalget

  Teknisk Udvalg

  Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

  Børne- og Skoleudvalget

  Kultur- og Demokratiudvalget

  Omsorg- og Forebyggelsesudvalget

  Plan- og Erhvervsudvalget

  Endelig budgetmateriale 2021

  Herunder findes det endelige budgetmateriale 2021

  Alle dokumenter åbner i PDF-format i nyt vindue

  Hovedoversigt

  Hovedoversigten for budget 2021 samt overslagsårerne for 2022-2024, viser balancen for kommunens budget for driftsvirksomheden, anlægsvirksomheden, renter, balanceforskydninger, afdrag på lån samt finansiering.
  Link til Hovedoversigten

  Bevillingsoversigt

  Samlet bevillingsoversigt for driftbudget 2021 samt overslagsårerne 2022-2024. Næstved Kommune har fastlagt bevillingsniveauet til at være pr. udvalg. Udvalgsbevillingerne er vejledende inddelt i politikområder. Bevillingerne er angivet som nettobevillinger. Alle budgetterne i bevillingsoversigten er angivet i 2020-priser.
  Link til Bevillingsoversigten

  Investeringsoversigt med bemærkninger

  Alle budgetterne i investeringsoversigten er angivet i 2021-priser og i hele 1.000 kr.
  Link til Investeringsoversigten
  Link til Noter til investeringsoversigt

  Artsoversigt

  Artsoversigten viser hvorledes det samlede budget fordeler sig på de forskellige udgiftsarter: Løn, varekøb, tjenesteydelser, overførsler, finansudgifter og finansindtægter.
  Hver udgift eller indtægt består af undergrupper.
  Link til Artsoversigt

  Pris og lønfremskrivningsprocenter

  Pris- og lønskøn anvendt i budget 2021-2024
  Link til Pris- og lønfremskrivningsprocenter

  Samlet oversigt over indarbejdet ændringer i driftsbudgettet

  Oversigten viser hvilke ændringer der er indarbejdet i driftsbudgettet pr. politikområde
  Link til Samlet oversigt

  Budgetoversigt

  Detaljeret oversigt over driftsbudgettet i 2021
  Link til budgetoversigt

  Specielle Bemærkninger:

  De specielle bemærkninger til budget 2021-2024 er skrevet pr. politikområde. Bemærkningerne er detaljerede oplysninger til, hvordan budgettet er udarbejdet, og hvad budgettet forventes at blive brugt til i budgetåret. Herunder links til alle politikområderne:
  01. Finansiering
  02. Politikere
  03. Administrationen
  04. IT
  05. Jord og Bygninger
  06. Arbejdsmarked
  07. Sundhed
  08. Ældre
  09. Handicappede
  10. Børn og Unge
  11. Dagpasning
  12. Undervisning
  13. Kultur og Fritid
  14. Plan og Erhverv
  15. Natur, Vand og Miljø
  16. Affald og Rotter
  17. Trafik og Grønne Områder
  18. Ejendomme
  21. Ældreboliger og andre kommunale almenboliger
  24. Psykiatri
  25. Tværgående puljer


  Takster 2021

  Link til takster


  Centrale budgetdokumenter

  Der er i løbet af budgetlægningen for 2021 en række budgetdokumenter der indeholder værdifulde oplysninger. Det gælder lige fra starten af budgetlægningen, hvor budgetstrategien anviser hvilke spilleregler budgettet skal udarbejdes efter. I den afsluttende budgetfase findes indstillingsskrivelserne for både 1. og 2. behandlinger af budgettet.
  Budgetstrategi
  Indstillingsskrivelse til 1. behandling
  Indstillingsskrivelse til 2. behandling
  Budgetforlig 2021

  Kontakt

  Center for Koncernservice

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)