Gå til hovedindhold
Sundhed og ældre
Ældre

Ældrerådet

Ældrerådets opgave er at rådgive byrådet og dets politiske udvalg i alle spørgsmål, der vedrører ældre.

Billede af ældre dame

Indhold

  Byrådet og dets politiske udvalg er forpligtet til at høre Ældrerådet om alle forhold, som har betydning for kommunens ældre. Det kan dreje sig om hjemmepleje, plejeboliger, plejecentre, trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.

  Ældrerådet er oprettet i henhold til "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område". Rådet er et folkevalgt, rådgivende brugerorgan, der skal sikre de bedst mulige vilkår for de borgere, der er fyldt 60 år.

  Ifølge loven er Ældrerådet en selvstændig forvaltningsenhed. Medlemmerne arbejder frivilligt og uden vederlag.
  Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt om alle sager, som rådet behandler, og tavshedspligten gælder også efter udtræden af rådet.

  Ældrerådet må ikke beskæftige sig med personsager eller personalespørgsmål, og kan ikke ændre en forvaltningsafgørelse.

  Ældrerådets opgave er at rådgive byrådet og dets politiske udvalg i alle spørgsmål, der vedrører ældre. Byrådet og dets politiske udvalg er forpligtet til at høre Ældrerådet om alle forhold, som har betydning for kommunens ældre. Det kan dreje sig om hjemmepleje, plejeboliger, plejecentre, trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.

  Ældrerådet skal medvirke til dialog mellem borgere og politikere og sørge for, at de ældre mødes og får mulighed for at drøfte kommunens ældrepolitik.

  For at Ældrerådet kan fungere godt og få indflydelse og medbestemmelse, er det helt nødvendigt, at det får opbakning fra de borgere som Ældrerådet repræsenterer.

  Forretningsordenen er udarbejdet i overensstemmelse med ”Vedtægter for Ældrerådet” §7.

  § 1. Forretningsudvalg

  Forretningsudvalget består af formanden, første og anden næstformand og den regnskabsansvarlige.
  Udvalgets arbejde sker efter bemyndigelse fra Ældrerådet.

  § 2. Møder i Ældrerådet

  Der afholdes 1 ordinært møde i hver måned, dog ikke i juli, som tilstræbes mødefri.
  Møderne ledes af en af Ældrerådet valgt mødeleder.
  Møderne er lukkede for andre end rådets medlemmer og sekretær, og deltagerne i møder er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt. Dog kan eksterne sagkyndige inviteres til at deltage under særskilte punkter på dagsordenen.
  Ekstraordinært møde indkaldes med minimum 5 dages varsel på formandens initiativ, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne overfor formanden fremsætter ønske herom.

  § 3. Fravær

  Når et medlem er forhindret i at deltage i et ældrerådsmøde, meddeles dette til sekretæren eller formanden.

  § 4. Forberedelse af møder

  Formanden er ansvarlig for at forberede rådets møder.
  Dagsorden udarbejdes af formanden i samarbejde med sekretæren og forretningsudvalget.
  Sager, der ønskes på dagsordenen, skal meddeles formanden eller sekretæren senest 2 dage før afholdelse af det pågældende møde i forretningsudvalget.
  Dagsorden bilagt sagsfremstilling samt andet relevant materiale skal være rådets medlemmer i hænde senest 5 dage før mødets afholdelse.

  Undtagelsesvist kan ovennævnte tidsfrister overskrides ved pludseligt opståede sager af væsentlig betydning for Ældrerådets interesseområder.

  § 5. Beslutninger

  Alle sager skal forelægges og behandles af rådet, og der skal søges opnået enighed om afgørelsen.
  Rådet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Ved eventuel stemmelighed er formandens (ved dennes forfald 1. næstformands) stemme udslagsgivende.
  Evt. afstemning foregår ved håndsoprækning, eller skriftligt, hvis et medlem ønsker det.
  Formanden udfærdiger høringssvar, som tilsendes rådet til endelig godkendelse. Det godkendte høringssvar underskrives af formanden på rådets vegne og fremsendes til relevant myndighed.
  Er et eller flere medlemmer ikke enig i flertallets afgørelse, kan den eller disse få deres afvigende mening tilføjet høringssvaret.

  § 6. Hastesager

  Modtager rådet en sag, hvor høringsfristen ikke kan overholdes, indkaldes til ekstraordinært møde, med hastesagen som eneste punkt på dagsordenen.
  I særlige hastesager kan Ældrerådet bemyndige forretningsudvalget til at behandle og udarbejde høringssvar, som straks sendes til ældrerådets medlemmer til orientering.

  § 7. Beslutningsreferat

  Sekretæren udfærdiger udkast til beslutningsreferat af hvert ældrerådsmøde. Dette udsendes snarest muligt efter mødet.
  Ethvert medlem kan få sin afvigende mening indført i referatet. Det henstilles, at bemærkninger til referatet meddeles sekretæren snarest og inden 10 dage efter modtagelsen.
  Referatet godkendes endeligt på det næstfølgende møde i Ældrerådet.

  § 8. Opfølgning

  Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres snarest muligt.
  Sekretæren sørger for, at de godkendte referater offentliggøres, jf. særlig fordelingsliste.
  Rådet kan afholde orienteringsmøder, tema-møder og lignende for at sikre den nødvendige dialog med kommunens ældre borgere.

  § 9. Udtalelse til medierne

  Kun formanden, og i dennes fravær næstformændene, kan udtale sig på rådets vegne overfor medierne, medmindre et andet medlem er udpeget som talsmand i en konkret sag.

  § 10. Udvalg/arbejdsgrupper

  Rådet nedsætter efter behov ad hoc arbejdsgrupper eller stående udvalg til behandling af særlige emner.
  Arbejdsgrupper eller udvalg udpeges af rådet, under hensyn til det enkelte medlems egne ønsker, interesser og faglig viden.
  Arbejdsgruppernes struktur og arbejdsform udarbejdes alene af gruppens medlemmer. Dagsorden og referater til/fra gruppens møder sendes til orientering i forretningsudvalget. Bliver der truffet beslutninger i gruppen, skal disse forelægges og besluttes i Ældrerådet, før de gennemføres.
  Arbejdsgrupperne kan om ønsket lade særligt sagkyndige bistå i gruppens specifikke sager.

  § 11. Ikrafttræden

  Nærværende revision af forretningsordenen er godkendt af Ældrerådet den 10. august 2022 og gældende fra denne dato.

  Forretningsordenen sendes til orientering for Byrådet i Næstved Kommune.

  §1. Ældrerådet i Næstved Kommune

  Stk. 1:
  Ældrerådet er etableret i henhold til Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område § 30-33.

  Stk.2:
  Ældrerådet er et folkevalgt neutralt rådgivende brugerorgan, valgt ved direkte valg. Valgperioden er 4-årig og følger den kommunale valgperiode.

  § 2. Formål

  Stk.1:
  Ældrerådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet herunder fagudvalgene om udformning og tilrettelæggelse af kommunens politik på ældreområdet.

  Stk. 2:
  Ældrerådet skal gennem sit virke sikre de bedst mulige vilkår for kommunens borgere over 60 år.

  Stk. 3:
  Ældrerådet skal samarbejde med Byrådet om en ældrepolitik, der tager hensyn til en individuel vurdering af den enkelte borgers behov og selvbestemmelse samt virke som kontaktorgan mellem borgere og byråd, der medvirker til, at ældre borgere bliver orienteret om kommunale tiltag, der har betydning for dem.

  Stk. 4:
  Ældrerådet skal høres i alle forhold, inden Byrådet og fagudvalgene træffer beslutning i såvel politiske som administrative forslag, der vedrører kommunens ældre borgere.

  § 3. Virksomhed og kompetence

  Stk. 1:
  Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed, som er omfattet af "Forvaltningsloven" og "Lov om offentlighed i forvaltningen".

  Stk. 2:
  Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål, som kun vedrører enkeltpersoner blandt ældre borgere, medmindre sagen er af generel eller principiel karakter.

  Stk. 3:
  Ældrerådsmedlemmer har tavshedspligt, jævnfør lovgivning.
  Hvis et medlem udtræder af Ældrerådet, bevares tavshedspligten.

  Stk. 4:
  Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og fremsætte forslag om ethvert emne, der har betydning for de ældre i kommunen, til behandling i udvalg og byråd.

  Stk. 5:
  Ældrerådet udøver sin virksomhed i lukkede møder.
  Dagsordener og beslutningsreferater for rådets møder er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

  Stk. 6:
  Ældrerådet holder sig løbende orienteret om ældres levevilkår i kommunen og om deres ønsker og behov.

  Stk. 7:
  Ældrerådet kan forestå en målrettet indsats for at fremme nærdemokratiet, så de ældre kan inddrages aktivt i de lokale beslutninger på ældreområdet.

  § 4. Samarbejde

  Stk. 1:
  Ældrerådet lægger vægt på at forestå et konstruktivt og positivt samarbejde med Byrådet til gavn for de ældre i Næstved Kommune.

  Stk. 2:
  Ældrerådet samarbejder med de stående udvalg igennem dialogmøder mv.

  Stk. 3:
  Den lovbestemte høring af Ældrerådet gælder, hvad enten beslutningen træffes i Byrådet, i udvalgene eller lignende organer.
  Denne høring skal ske i god tid, inden der træffes beslutning.

  Stk. 4:
  Ældrerådets høringsperiode er normalt fastsat til 4 uger.
  I hastesager kan aftales særlige høringsprocedurer mellem udvalgsformænd og ældrerådets formand.
  Ældrerådets høringssvar skal fremgå af sagsfremstillingen og/eller som særskilt bilag.

  Stk. 5:
  Såfremt Byrådet overdrager udførelse af opgaver inden for sit ansvarsområde til private entreprenører eller anden offentlig virksomhed, skal det sikre, at Ældrerådet bliver hørt om alle spørgsmål, som vedrører de ældre.

  Stk. 6:
  Ældrerådet får stillet sekretærbistand til rådighed og kan i dialog med Næstved Kommune få råd og hjælp til deres virke.

  § 5. Ældrerådets sammensætning

  Stk. 1:
  Ældrerådet består af 12 medlemmer, fastsat efter aftale mellem Ældreråd og Byråd - valgt i henhold til "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område".

  Stk. 2:
  Endvidere vælges et antal stedfortrædere. Disse er valgt i rækkefølge efter antal modtagne stemmer ved det afholdte valg. Stedfortrædere indtræder i Ældrerådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst 3 på hinanden følgende måneder.

  Stk. 3:
  Stedfortræderne deltager ikke i Ældrerådets møder.

  § 6. Valg til Ældrerådet

  Stk. 1:
  Byrådet har ansvaret for, at der afholdes valg til Ældrerådet hvert 4. år.

  Stk. 2:
  Ældrerådets valgperiode er sammenfaldende med Byrådets valgperiode.

  Stk. 3:
  Byrådet fastlægger i samråd med Ældrerådet de nærmere bestemmelser for valgets gennemførelse. 

  Stk. 4:
  Ældrerådet tiltræder den 1. januar efter valgets afholdelse.

  Stk. 5:
  Ældrerådet har mulighed for at afholde borgermøder, hvor der orienteres om Ældrerådets arbejde og opgaver samt om valgreglerne.

  § 7. Konstituering og arbejdsform

  Stk. 1:
  Ældrerådet konstituerer sig snarest muligt efter valget - dog senest 30. december i indeværende valgperiode - med formand, første og anden næstformand og en regnskabsansvarlig. Disse fire personer udgør Ældrerådets forretningsudvalg.

  Stk. 2:
  Eventuel konstituering af andre poster foretages efter Ældrerådet beslutning.

  Stk. 3:
  Det konstituerende møde indkaldes og ledes af en person udpeget af forvaltningen, indtil valg af formand har fundet sted.

  Stk. 4:
  Ældrerådet kan nedsætte faste arbejdsgrupper for hele valgperioden og / eller ad hoc arbejdsgrupper.

  Stk. 5:
  Arbejdsgruppens kommissorium besluttes af Ældrerådet.
  Arbejdsgrupper kan ikke udtale sig på Ældrerådets vegne.

  Stk. 6:
  Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

  Stk. 7:
  Det er alene Ældrerådets formand, eller i dennes fravær næstformanden, der på rådets vegne kan udtale sig til pressen, medmindre Ældrerådet i en konkret sag har delegeret denne beføjelse til et andet medlem.

  § 8. Økonomi

  Stk. 1:
  Kommunen afholder udgifterne til Ældrerådets virksomhed, herunder sekretærbistand.

  Stk. 2:
  Ældrerådets medlemmer modtager diæter og kørselsgodtgørelse efter reglerne i § 16 i "Lov om kommunal styrelse".

  Stk. 3:
  Byrådet afsætter hvert år midler på budgettet, som alene forvaltes af Ældrerådet til brug for eget virke.

  § 9. Vedtægternes ikrafttræden

  Stk. 1:
  Ældrerådet udarbejder egne vedtægter, der forelægges til godkendelse i Byrådet.

  Stk. 2:
  Vedtægter og vedtægtsændringer skal for at være gyldige godkendes af både Byrådet og Ældrerådet i Næstved Kommune.


  Således vedtaget i Næstved Ældreråd den 10. august 2022.

  Således vedtaget i Næstved Byråd, den 20. september 2022

  Ole Møller Jung, Formand
  E-mail: omj@aer4700.dk

  Merete Maibøll, 1. næstformand
  E-mail: mem@aer4700.dk

  Leila Frandsen, 2. næstformand
  E-mail: lfr@aer4700.dk

  Leo Andersen, regnskabsansvarlig
  E-mail: lan@aer4700.dk

  Charlotte Haufort Hansen
  E-mail: chh@aer4700.dk

  Lene Nedergaard
  E-mail: lne@aer4700.dk

  Peter Jensen
  E-mail: pje@aer4700.dk

  Lars Høgh Sørensen
  E-mail: lhs@aer4700.dk

  Annemarie Larsen
  E-mail: ala@aer4700.dk

  Karin Højen Johannesen
  E-mail: khj@aer4700.dk

  Meta Beldring
  E-mail: mbe@aer4700.dk

  Michael Rex
  E-mail: mrex25314@gmail.dk

  Suppleanter:

  1. suppleant: Rolf Voetmann

  2. suppleant: Bent Erik Jensen

  Sekretær for Ældrerådet:

  Uffe Tvede Hansen
  E-mail: uth@aer4700.dk

  Kontakt

  Center for Sundhed og Ældre

  Telefon: 5588 1200

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler