Gå til hovedindhold

Stofrådgivningen Næstved

Vi tilbyder ambulant behandling af alle former for stofmisbrug. Vi planlægger behandlingen sammen med dig og tilpasser den til dit forbrug og din hverdag. Er du endnu ikke klar til at gå i behandling kan du stadig henvende dig anonymt og tale med en af vores rådgivere.

Hvid pil på blå baggrund

Indhold

  Hvilke ønsker har du til behandlingen?

  Næstved Kommune tilbyder ambulant stofmisbrugsbehandling til alle borgere over 18 år, der ønsker hjælp til at stabilisere, reducere eller stoppe med et forbrug af euforiserende stoffer. 

  Vores mål er at hjælpe dig med at få et bedre liv på dine præmisser. Der bliver derfor lagt stor vægt på, hvilke ønsker og mål du har for behandlingen og de vil fremgå direkte af din behandlingsplan.

  Trivsels- og effektmåling er en fast del af behandlingstilbuddet, hvor du løbende har mulighed for at give udtryk for din tilfredshed med behandlingen og om du trives med den behandler du er blevet tildelt.

  Er du i tvivl om, hvorvidt du er klar til at indgå i konkret behandling, kan du altid henvende dig i vores åbne anonyme rådgivning. Vi rådgiver også pårørende til borgere over 18 år, med et stofmisbrug.

  Du kan læse om Næstved Kommunes tilbud om alkoholbehandling på Alkoholrådgivningens hjemmeside.

  Der er ingen formelle krav til måden, du henvender dig på. Det kan ske ved personligt fremmøde, pr. telefon eller via digital post (kræver NemID).

  Du kan også blive henvist af din sagsbehandler, egen læge, kriminalforsorgen m.fl.

  Vi anbefaler at du ringer i forvejen og får lavet en aftale, så unødig ventetid undgås.

  Der tilbydes åben anonym stofrådgivning til alle borgere over 18 år i Næstved Kommune, der ønsker hjælp til at reducere eller stoppe et misbrug, men som ikke ønsker at blive indskrevet i et konkret behandlingstilbud.

  Til dig der ønsker at være helt anonym er der mulighed for at indgå i anonym ambulant behandling. Det vil sige at når du kommer til os, behøver du hverken opgive dit CPR-nummer eller navn og du bliver ikke registreret i vores fagsystem. Dog skal du for at sikre kommunetilknytningen fremvise dit sygesikringsbevis, men du har ret til at holde en hånd over navn, cpr.nr og gade/vej-adresse.

  Når du henvender dig til os, vil du blive inviteret til en afklarende samtale, hvor vi taler om dine ønsker til behandlingen. Denne samtale kan foregå i lokaler der ikke er tilknyttet Rådgivning For Stofmisbrugere Næstved, hvis du ønsker det.

  Anonym ambulant behandling tilbydes herefter som gruppebehandling via samarbejdsaftaler med Guldborgsund, Lolland, Vordingborg og Faxe Kommune. Behandling tilbydes i den af samarbejdskommunerne hvor det på henvendelsestidspunktet er muligt at samle en gruppe. For at kunne indgå i gruppebehandlingen skal du være indforstået med at respektere de andre gruppedeltageres anonymitet.

  Bemærk: Der er ikke behandlingsgaranti på anonym ambulant behandling. Det betyder at der kan gå mere end 14 dage før behandlingen opstartes. Opstart af anonym ambulant behandling er afhængig af om der kan samles en gruppe til behandling indenfor de nævnte samarbejdskommuner, samt hvornår. Læs om tavshedspligt i de øvrige ambulante behandlingstilbud her på siden og kontakt os via vores åbne anonyme rådgivning hvis du har spørgsmål til hvilken behandling der passer bedst til dine ønsker ift. anonymitet.

  Bemærk: Du kan ikke deltage i anonym ambulant behandling, hvis du ønsker medicin, f.eks. til at dæmpe angst, mareridt eller andre symptomer. I så fald skal lægen have dit CPR-nummer, da medicinen er receptpligtig. Din medicin bliver registreret i Fælles Medicin Kort (FMK), så din egen læge og evt. hospital kan se, hvad der er ordineret til dig.

  Det påvirker hele familien, når en datter, søn, far eller mor har problemer med rusmidler. Og du behøver ikke sidde alene med dine bekymringer og spørgsmål. Stofrådgivningen har en række tilbud til dig, der er pårørende. Herunder pårørendegruppe eller individuelle samtaler.

  Vi behandler alle former for misbrug af euforiserende stoffer og vi har både kortere og længerevarende behandlingsforløb.

  De korte behandlingsforløb består typisk af reduktion og stoffri behandling. De længerevarende behandlingsforløb består typisk af stabilisering og skadesreduktion - herunder substitutionsbehandling, med mulighed for særlige vilkår.

  Derudover tilbyder vi også gruppeforløb, efterbehandling og tilbagefaldsbehandling.

  Der gennemføres lovpligtige opfølgningssamtaler, i forlængelse af alle behandlingstilbud – henholdsvis 1 og 6 måneder, efter udskrivning.

  Vores ambulante behandlingstilbud består af en række forskellige social- og sundhedsfaglige indsatser, som samlet set skal hjælpe dig til at reducere – eller til helt at stoppe dit misbrug.

  Du og din rådgiver vil sammen finde frem til nye løsninger på de problemer, der har været med til at skabe din afhængighed.

  Behandlingen vil som udgangspunkt bestå af:

  • Redskaber til at mindske de fysiske, psykiske og sociale følgeskader
  • Redskaber til problemløsning
  • Håndtering af ambivalens, motivation og svære følelser
  • Håndtering af triggere, højrisikosituationer og tilbagefald
  • Håndtering af lavt selvværd, selvtillid, kontroltab og kaotiske tanker, depression, sorg og tristhed.
  • Tilbud om inddragelse af dine pårørende eller dit nære netværk
  • Tilbud om NADA akupunktur, træning og motion
  • Hjælp til kontakt med sagsbehandler, psykiatri, kriminalforsorg mv.

  Efter endt behandling vil du blive indkaldt til 2 opfølgningssamtaler (efter 1 og 6 måneder) hvor du og din behandler sammen kan lave en plan hvis du får behov for evt. efterbehandling eller tilbagefaldsbehandling.

  Når du henvender dig vil du hurtigst muligt blive indkaldt til en afklarende samtale - som regel indenfor få dage.

  Her vil du sammen med en rådgiver udfylde et spørgeskema, som vi bruger til at danne os et indtryk af dit forbrug og dit behov for intensitet i behandlingen. Spørgeskemaet er en del af den lovpligtige screening, som skal sikre at din behandling bliver fyldestgørende.

  Til samtalen vil du også blive spurgt ind til dine ønsker til behandlingen og hvad der er vigtigt for dig i dit kommende behandlingsforløb.

  Efter samtalen vil din sag blive taget op på vores visitationsmøde. Her vil du blive visiteret til et behandlingsforløb og blive tildelt en fast rådgiver.

  Har du ansøgt om dag- eller døgnbehandling vil du få besked om bevilling og behandlingssted. Ved evt. afslag medfølger klagevejledning.

  Når du er blevet visiteret til et behandlingsforløb vil din rådgiver indkalde dig til et behandlingsplansmøde, hvor i sammen laver en konkret behandlingsplan og faste aftaler for behandlingen. Du vil også blive tilbudt en lægesamtale, hvis det er relevant for din kommende behandling.

  Næstved Kommune har pligt til at yde social stofmisbrugsbehandling, til borgere med behandlingskrævende stofmisbrug, jf. Servicelovens § 101 og 101a. Dette enten ved at oprette relevante tilbud internt, eller gennem et samarbejde med andre kommunale, regionale, eller private tilbud.

  Den ambulante del af misbrugsbehandlingen ydes af Stofrådgivningen i Næstved, gennem en række helhedsorienterede og koordinerede ambulante behandlingstilbud .

  Dag- og/eller døgnbehandling ydes i samarbejde med andre kommunale, regionale eller private tilbud.

  Der er behandlingsgaranti på ambulant stofmisbrugsbehandling og det betyder, at behandlingen skal være iværksat senest 14 dage efter, at du har henvendt dig til Stofrådgivningen, med et ønske om at komme i behandling.

  Der vil gå højst 14 dage fra du henvender dig til du er startet i din behandling hos os og har en behandlingsplan. 

  Du har ret til at vælge mellem offentlige og private godkendte behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det din kommune har visiteret dig til. Det er også muligt for dig som Næstved borger at søge tilsvarende behandling i andre kommuner, hvis der er plads - ligesom det er  muligt for udenbysborgere at søge behandling i Stofrådgivningen Næstved.

  Bemærk: For borgere, der henvender sig om anonym ambulant behandling jf. § 101a, er der ikke mulighed for frit valg af behandlingstilbud.

  Læs indholdet af Lovgivningen her:

  Servicelovens § 101, stk. 4. Borgeren har frit valg til behandlingstilbud, der er tilsvarende det kommunen har visiteret til.

  Servicelovens § 101, stk.5. Kommunen kan dog indskrænke det frie valg, hvis hensyn til stofmisbrugeren taler derfor.

  Sundhedslovens § 142, Stk. 7. En person, som er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet på en anden offentlig eller privat institution end den, hvortil bopælskommunen har visiteret, medmindre der er tale om lægelig behandling med diacetylmorfin (heroin). En institution kan afvise at modtage en person, som har valgt institutionen. En offentlig institution kan dog kun afvise at modtage en person, som har valgt institutionen, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige hensyn.

  Serviceloven §3. stk. 2. Afgørelsen skal indeholde oplysninger om, hvilken indsats der iværksættes over for borgeren, og hvilket formål kommunen har med indsatsen. Hvis indsatsen ændres væsentligt, kan borgeren indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen.

  Vi gør opmærksom på, at alle vores misbrugsbehandlere har tavshedspligt i forbindelse med alle vores ambulante behandlingstilbud. Det betyder, at de ikke må videregive informationer om dit behandlingsforløb til andre uden for behandlingen. Hvis din kæreste, din chef eller dit jobcenter ringer for at spørge til din behandling, må vi derfor ikke fortælle dem noget, medmindre du giver samtykke til det.

  Den eneste undtagelse i forhold til tavshedspligten er, hvis en medarbejder bliver bekymret for et barns trivsel og udvikling. I så fald skal vi underrette Næstved Kommunes afdeling for Børn og Unge. Disse regler gælder alle, uanset om du vælger at være anonym eller ej.

  Der er  desuden øget beskyttelse af personfølsomme oplysninger i vores fagsystemer i forbindelse med indskrivning i misbrugsbehandling.

  Det kan være en fordel at give samtykke til, at vi deler dine oplysninger. F.eks. kan vi koordinere dit forløb med jobcentret eller psykiatrien. Din tildelte rådgiver kan informere dig nærmere om både vores tavshedspligt og underretningspligt, din ret til anonymitet og samtykke til deling af oplysninger.

  Relevante artikler