Gå til hovedindhold

Lokalområder, lokalråd og bylaug

Næstved Kommune består af en masse lokalområder - fra Smålandsfarvandet i vest til Præstø Fjord i øst og fra Enø i syd til Vrangstrup i nord. I hvert lokalområde står lokale ildsjæle bag lokalråd og bylaug, der bl.a. arbejder for at styrke lokaldemokratiet i området.

Susåen og marker

Indhold

  Lokalområder og lokalråd

  Næstved Kommune er inddelt i mindre lokalområder. I de fleste lokalområder er der oprettet Lokalråd af aktive borgere, der ønsker at styrke udviklingen og fremme sammenholdet lokalt.

  I Næstved Kommune er vi glade for lokalrådene, fordi de hjælper os med at skabe de bedste løsninger. Lokalrådene er kommunens sparrings- og samarbejdspartner om lokale forhold og bindeleddet til de øvrige borgere i området.

  I øjeblikket gør vi en særlig indsats for at skabe lokalråd i de områder, hvor der endnu ikke er lokalråd. Det gælder store dele Næstved by. Læs mere om det her.

  Du finder kontaktoplysninger på lokalrådene og links til lokalområdernes hjemmesider ved at klikke på kortet nedenfor, eller i listen længere nede på siden.

  I nederste venstre hjørne af kortet kan du vælge forskellige baggrundskort.

  I et lokalråd kan du være med til at skabe de bedst mulige løsninger i dit lokalområde. Du kan f.eks. være med til at arbejde for sikre skoleveje, bedre kollektiv trafik, rekreative områder, legepladser og meget andet. I nogle lokalråd arrangerer de også byfester, løb, teater og andre begivenheder, eller rejser penge til fælles faciliteter og projekter, i tæt sammen med andre foreninger og grupper i deres lokalområde.

  De fleste lokalråd mødes 8-10 gange om året, og alle som bor i lokalområdet kan overvære møderne. Lokalrådene samarbejder også indbyrdes om deres fælles interesse for at styrke lokaldemokrati og medbestemmelse i hele Næstved Kommune, og det kan du være med til.

  Samtidig er de et værdsat bindeled for kommunen til de øvrige borgere i et område, og lokalrådene bliver taget med på råd når kommunen skal lave f.eks. planer for trafik og kollektiv transport, kommuneplanlægning, og nye politikker og strategier.

  For at blive medlem af lokalrådets bestyrelse skal man vælges på den årlige generalforsamling. Mange af lokalrådene har arbejdsgrupper, hvor du kan deltage uden at være valgt på generalforsamlingen og være med i arbejdet om de emner, projekter eller ideer, der interesserer netop dig. Hvis der ikke findes en arbejdsgruppe om det du ønsker at arbejde med, kan du snakke med lokalrådet om at oprette én. 

  Er du interesseret i at vide mere om det at være med i et lokalråd, kan du enten kontakte lokalrådet i dit område, eller kommunens kontaktperson til lokalrådene

  Lokalrådenes formål er at styrke lokaldemokrati og sikre, at udviklingen i lokalområderne er baseret på lokal viden og hensyn til lokale udfordringer og muligheder. Lokalrådene:

  1. virker for områdets samlede interesser og er brobygger imellem kommune og borgere i deres lokalområde.
  2. samarbejder med kommune og andre aktører om at skabe udvikling lokalt.
  3. skaber netværk, synergi og samarbejde lokalt.

  Lokal sammenhængskraft

  Lokalrådene er talerør mellem lokalområdets borgere, foreninger og institutioner og så kommunen. De har en vigtig rolle i at styrke sammenhængskraften lokalt og arbejder derfor på at være synlige i lokalområderne og skabe en god kontakt til de lokale foreninger, bylaug, organisationer mv. Lokalrådene holder på forskellig vis borgerne i deres område orienteret om rådets arbejde via referater fra møder, lokale hjemmesider, opslag, Facebook mv.

  Lokale udviklingsplaner

  Næstved kommune ønsker lokalråd med bred opbakning i lokalsamfundet, så beslutninger kan træffes ud fra en bevidsthed om, hvad borgerne i et givent område mener. Til det formål arbejdes der blandt andet med borgerdrevne Lokale Udviklingsplaner (LUP), landsbyklyngesamarbejde, Bæredygtige Lokale UdviklingsProcesser (BLUP) og anden form for fælles strategisk udvikling lokalt.

  Du kan læse de forskellige udviklingsplaner her.

  Økonomi

  Hvert lokalråd modtager årligt et tilskud på op 15.000 kr. fra Næstved Kommune til lokalrådsarbejdet.

  Lokalrådene har desuden en årlig fælles pulje på 150.000 kr. til at styrke aktivitetsniveauet lokalt. Som lokal forening eller gruppe kan I søge puljen via lokalrådet i jeres område.

  Repræsentanter fra lokalrådene og Kultur- og Demokratiudvalget har i fællesskab formuleret et grundlag for samarbejdet imellem lokalrådene og Næstved Kommune. Samarbejdsgrundlaget er blevet drøftet på Lokalrådenes Stormøde i 2019 og efterfølgende godkendt af Næstved Byråd.

  Hent samarbejdsgrundlaget, pdf.

  To bilag konkretiserer samarbejdet på forskellige punkter:

  Hent bilag 1: Formål med lokalråd og samarbejdet med Næstved Kommune, pdf.

  Hent bilag 2: Kontaktoplysninger og information, pdf.

   

  Lokalrådene og Næstved Kommune samarbejder både om konkrete projekter og om den løbende udvikling af Næstved Kommune.

  Planstrategi, kommuneplan og politikker

  Lokalrådene inddrages på forskellig vis i den overordnede kommunale planlægning bl.a. i udarbejdelsen og/eller revisionen af Planstrategien, Kommuneplanen, Landdistriktspolitikken samt andre relevante politikker og strategier.

  Følgegruppen for Godt liv på landet er et eksempel på dette.

   

  Lokale områdehjemmesider

  Hvert lokalområde har en lokal områdehjemmesider til synliggørelse af lokalområdet. Ca. fire gange om året mødes et netværk af redaktører af siderne med en kommunikationsmedarbejder og lokalområdekonsulenten for at sikre vedligeholdelse og udvikling af siderne.

  Find de lokale områdehjemmesider under hvert lokalråd.

  Følgegruppen for kollektiv trafik

  Lokalrådene inddrages i planlægningen af den kollektive trafik. Læs om følgegruppen her.

  Der er oprettet lokalråd i alle lokalområder uden for Næstved by, med undtagelse af Rønnebæk-Stenstrup-Vejlø-området syd for Næstved by. I Næstved by er der udelukkende et lokalråd i Lille Næstved-området.

  Lokalrådet for Lille Næstved-området har taget initiativ til at løbe lokalråd i de øvrige dele af Næstved by i gang, i samarbejde med Næstved Kommune. Kontakt Jasper Westrup, der er formand for Lokalrådet for Lille Næstved-området, hvis du er nysgerrig på at vide mere: lokalraadet@lillenaestved.dk / tlf. 4026 6029.

  Du er også velkommen til at kontakte lokalområdekonsulent Mette Dinesen i Center for Teknik og Miljø, hvis du vil vide mere om, hvordan man opretter et lokalråd: mldin@naestved.dk / tlf.: 2374 2129. 

  Lokalråd er frivillige foreninger, oprettet på initiativ af borgerne i et
  område. For at blive godkendt som lokalråd i Næstved Kommune skal lokalrådets vedtægter godkendes af kommunen. Standardvedtægterne er et forslag, som lokalrådene kan tage udgangspunkt i.

  Standardvedtægter for lokalråd

  Lokalrådenes Stormøde holdes hvert andet år. Til stormødet inviteres alle lokalrådsmedlemmer, Byrådet og relevante medarbejdere fra kommunens administration.

  Lokalrådenes Stormøde 2023 blev holdt 11. november 2023 på Rønnebæksholm. Forud for Stormødet blev lavet en spørgeskemaundersøgelse om samarbejdet imellem lokalråd og Næstved Kommune.

  Se programmet her.

  Læs opsummering fra Stormødet samt opsamling fra gruppedrøftelser.

  Du kan finde link til lokalområdernes egne hjemmesider herunder, og kontaktoplysninger til de enkelte lokalråd.

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Fensmark Lokalråd
  Arne Møllebro
  arne@fensmark.dk
  Tlf.: 2086 6546

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Fodby Lokalråd
  Kasper Nielsen
  kasper@kn-el.dk
  Tlf. 2149 5955

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Lokalrådet for Næstved Vestegn
  Poul-Erik Pedersen
  naestvedvestegn@gmail.com
  Tlf. 2341 9836

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Glumsø og Omegns Lokalråd
  Visti Christoffersen
  glumsoelokalraad@gmail.com 
  Tlf. 4123 2612

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Herlufmagle Lokalråd
  Henrik Hjorth Hansen

  Mail: henrik@vivispryd.dk

  Mobil: 2122 3035

   

  Link til Lokalområdets hjemmeside

  Formand for HOT - Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd
  Søren Foldberg

  formanden@lokalraad-hot.dk

  Tlf. 5123 5682

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Lokalrådet Vestlandet 4700
  Dorte Rugbjerg
  vestlandet4700@gmail.com 
  Tlf. 2290 8814

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Karrebæksminde Lokalråd
  Søren Knudsen
  skn.byg@gmail.com
  Tlf. 5544 2879

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Lokalrådet for Lille Næstved området
  Jasper Westrup
  lokalraadet@lillenaestved.dk
  Tlf. 4026 6029

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Lokalråd Fladså
  Varnny Mattsson
  lokalraadfladsaa@gmail.com 
  Tlf. 2233 3712

  Næstved Bymidte udmærker sig særligt i forhold til både den handel, kultur og
  historie, der findes i både dens bygninger, gadernes forløb og gårdrum, som mange
  steder bl.a. trækker spor tilbage til Middelalderen.

  Næstved blev grundlagt i 1135, og var i middelalderen et religiøst centrum med mange forskellige munkeordener tilknyttet. I dag er byen Sydsjællands største og bedste handelsby.
  Byen er særlig attraktiv fordi den er omgivet af skov og vand. Susåen og Herlufsholmskoven som er i gåafstand fra centrum, bliver brugt til mange løbe og spadsereture. Alle byens kvarterer er tætte på naturen. Byen summer af liv, især på torvedagene. Kulturen foregår på Grønnegades Kaserne som ligger midt i byen, og der er rift om byens sportshaller som danner rammen for mange forskellige foreninger.
  Med over 150 specialforretninger er Næstved Sydsjællands største handelsby. Byen hyggelige gader inviterer til at man " oser" gennem byen, falder over et godt tilbud eller drikker kaffen på en af byens mange cafeer.

   

  Næstved Nord er i rivende udvikling. Det er her der bliver bygget nye boliger og når motorvejen til Rønnede bliver færdig, vil det være let og hurtigt at køre til København

   

  Sydbyen strækker sig fra Sct. Jørgens Park over Ringvejen ad Parkvej til Åderup og Appenæs.

  Parkvejområdet er præget af socialt boligbyggeri og parcelhuse fra 70érne. Åderup og Appenæs er tidligere landsbyer som nu er vokset sammen med Næstved by.
  Det er stadig muligt at finde rester af det gamle landsbymiljø, især i Appenæs Bygade.
  Der er flere skoler og institutioner i området og Sct. Jørgens Park er et lille velfungerende butikscenter med mange typer specialforretninger og læge praksis. Der kører adskillige busser fra Parkvej til Centrum.

  Link til lokaleområdets hjemmeside

  Formand for Lokalråd 4262
  Terkel Hansen
  formand@lokalraad4262.dk 
  Tlf. 2096 0986

  Langs Susåen, mellem Næstved og Sorø ligger landsbyen Skelby.

  I Skelby er der mange der arbejder for at Skelby stadig er dejlig at bo i. Både frivillige og erhvervsdrivende.

  Efter skolen lukkede er den lavet om til konferencecenter "Susådalen" og drives af forpagteren af Skelby forsamlingshus.

  "Depotet" er et lille vandrerhjem og festsal. Depotet bruges af mange forskellige foreninger, når de har møder. Der bliver af og til afholdt kurser, arrangeret af kommune og Region. Hele huset kan lejes til at holde fest i, og der er mulighed for overnatning også lejet ud, når nogle skal holde fest, så gæsterne ikke skal ud og kører bagefter. Det er også muligt at overnatte når man er på kanotur på Susåen. Depotet ligger kun ligger ca. 80 m fra landingspladsen i Skelby ("Krigshavnen").

  Lokalrådet for Skelby-Gunderslev Sogne har ikke egen hjemmeside.

  Formand:
  Anne Gertie Kristensen
  lokalrodsk@gmail.com 
  Tlf. 2762 1567

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup Sogne
  Jesper Angelis Andersen
  formand.lokalraadet@4733.dk 
  Tlf. 4055 9646

  Link til lokalområdets hjemmeside

  Formand for Lokalråd Tybjerg og Omegn
  Peter Seedorff
  lokalraad@tybjerg.info 
  Tlf. 2514 1196/5765 0029    

  Bylaug

  Du kan læse mere om de enkelte Bylaug herunder, ligesom du kan finde kontaktpersoner på de enkelte Bylaug

   

  Kontaktoplysninger:

  Grethe Andersen
  Hasselvænget 14
  Appenæs
  4700 Næstved

  E-mail:
  grethe.andersen@stofanet.dk 

  Hjemmeside:
  www.appenaes.dk

  Kontaktoplysninger: 

  Kim Larsen
  Hindholmvej 16, Arløse
  4262 Sandved

  Telefon: 5545 6701

  E-mail:
  kim.larsen@arloese.dk 

  Hjemmeside:
  www.arloese.dk

  Kontaktoplysninger:

  Harriet Nielsen
  Askovvej 49
  4733 Tappernøje

  Email:
  askov.ridecenter@mail.dk 

  Kontaktoplysninger:

  Bent Aarup Nielsen
  Sneserevej 100
  Blangslev
  4700 Næstved

  Telefon: 5576 0038
  Mobil: 2030 2467

  E-mail:
  bjarup@pc.dk 

  Kontaktoplysninger:

  Bonderup Bylaug
  Bonderupvej 2B
  Bonderup
  4700 Næstved

  steendahl@privat.dk
  Telefon: 4088 6304

  Kontaktoplysninger:

  Nikolaj Svane Christensen
  Stationsvej 13
  4700 Næstved

  Telefon:  2193 7884 

  E-mail:   lauersen@godmail.dk 

  Kontaktoplysninger:

  Pernille Gotthard

  E-mail:
  rosenberg_gotthard@yahoo.dk

  Kontaktoplysninger:

  Formand/kontaktperson

  Charlotte Roest
  Harevænget 79
  4633 Tappernøje

  Mobil: 2212 5092

  E-mail:
  folkeskoven@outlook.dk 

  Kontaktoplysninger:

  Kasserer Jan Kristiansen
  Mågevej 1
  4250 Fuglebjerg
  Telefon: 61 71 42 50

  E-mail:
  jasv@os.dk 

  Kontaktoplysninger:

  Formand:
  Connie Fricke
  Tlf. 40 10 26 40
  fricke@mail.dk

  Kontaktoplysninger:

  Inger A. Thirup
  sneslevbylaug@gmail.com 

  Kontaktoplysninger:

  Oldermand Randi Øye
  Sørupvej 46
  4684 Holmegaard

  telefon: 2091 5212

  Bylauget er p.t. passivt.

  Kontaktperson til beboerne i Gødstrup: Jes Johansen jesjohansen@hotmail.com

  Kontaktoplysninger: 

  Michael Gehrmann Lykkegaard Jensen
  Haldager Mark Vej 2
  4250 Fuglebjerg

  Mail: ml@qsd.dk
  Telefon: 26 20 26 88

  Hjemmeside:
  http://www.haldagermagle-bylaug.dk/

  Kontaktoplysninger:

  Henrik Hougaard

  Telefon: 40187063
  E-mail:
  hougaardhammer@mail.dk 

  Kontaktoplysninger:

  Formand
  Malene Brogaard
  Nyskovvej 7
  Hammer Torup
  4700 Næstved
  Telefon: 5164 9001

  E mail:
  brogaard.malene@gmail.com

  Kontaktoplysninger:

  Torben Løve
  Bendslevvej 17
  4262 Sandved

  Telefon: 5826 8383

  E-mail:
  bylaug@haarslevlandsby.dk 

  Hjemmeside
  www.haarslevlandsby.dk

  Kontaktoplysninger:

  Oldermand Hans Højer Christensen
  Kagstrupvej 2
  4160 Herlufmagle

  Telefon: 2343 8404

  E-mail:
  hh@farmtech.dk 

  Kontaktoplysninger:

  Robert Poulsen
  Krummerupvej 44
  4250 Fuglebjerg

  E-mail:
  dejlige@krummerup.com 

  Kontaktoplysninger:

  Formand
  Per Andersen
  Ladbyvej 68
  4700 Næstved
  Telefon: 5577 0220

  Hjemmeside:
  www.ladbyforedragsforening.dk 

  Kontaktoplysninger:

  Solvejg Pedersen
  Gl.Skolevej 2 a
  4684 Holmegaard

  Telefon: 4094 4316

  Email:
  solvejg@pedersen.mail.dk 

  Kontaktoplysninger

  Vagn Guldbrandsen
  Ladbyvej 1
  4700 Næstved

  E-mail
  vagn@guldbrandsen.dk 

  Kontaktoplysninger:

  Jørn Haaber Christiansen
  Tingbakken 7
  4160 Herlufmagle

  Telefon: 5764 2205
  Mobil: 2070 9898

  E-mail:
  jorn@internet.dk
  lfb@tybjerg.info 

  Hjemmeside:
  www.tybjerg.info 

  Kontaktoplysninger:

  Kjeld Klima
  Vester Kærvej 1
  Lov

  Telefon: 2266 8946

  E-mail:  kjeldketty@vip.cybercity.dk

  Kontaktoplysninger:

  Marianne Jørgensen
  Spjellerupvej 52
  Menstrup
  4700 Næstved

  Telefon: 2859 8788

  Kontaktoplysninger:

  Bjarne Nielsen
  Myrup bankevej 1
  4700 Næstved

  Telefon: 20848790
  E-mail: myrupbylaug@gmail.com

  Kontaktoplysninger:

  Allan Johansen
  Næsbyvej 38
  4171 Glumsø

  Mobil: 2142 0960

  E-mail: aj1965@outlook.dk

  Hjemmeside:

  www.naesby-bylaug.dk

  Kontaktoplysninger:

  Oldermand Casper Bjerre 

  Næstelsø Kirkestræde 2

  4700 Næstved

  casperbjerre@gmail.com

  Hjemmeside:
  www.naestelsoe.dk 

  Kontaktoplysninger:

  Anne Grete Kamilles
  Smidstrupvej 69
  4733 Tappernøje

  Telefon: 5596 5766

  E-mail:
  kamilles@gmail.com 

  Kontaktoplysninger:

  Dan Wolffbrandt
  Mosen 4
  Ravnstrup
  4684 Holmegaard


  Mobil: 2381 6085

  E-mail:
  danwolffbrandt@outlook.dk 

  Kontaktoplysninger:

  Erik Housø Hansen

  Telefon: 6093 8517

  Kontaktoplysninger:

  Formand Gitte Nonbo

  Ringvej 6a

  4750 Lundby

  Mobil 51518628

  ginon@naestved.dk

  Kontaktoplysninger:

  Mogens Callesen
  Rislevvej 1
  Rislev
  4700 Næstved
  Telefon: 2815 9743 

  E-mail: mogenscallesen@gmail.com

  Kontaktoplysninger:

  Niels Vergmann
  Bækgårdsvej 6
  Rønnebæk
  4700 Næstved
  Telefon: 4051 20 66

  E-mail:
  nive@stofanet.dk 

  Kontaktoplysninger:

  Formand:
  Christina Rasmussen

  Email:
  christinavsr@gmail.com 

  Hjemmeside:
  www.sandvedborger.dk 

  Kontaktoplysninger: 

  Oldermand Janette Weng,

  Bårsevej 5, Snesere

  4733 Tappernøje

  Telefon: 2532 3225

  E-mail:
  janettekweng@gmail.com 

  Hjemmeside:
  www.sneserebylaug.dk 

   

  Kontaktoplysninger:

  Jens Christoffersen
  Englebjergvej 48
  Stenstrup
  4700 Næstved
  Telefon: 3070 1660

  E-mail:
  stenstrupbylaug@gmail.com 

  Kontaktoplysninger:

  Formand
  Jan Wold

  E-mail:
  janwold@unimate-software.com 

  Hjemmeside:
  www.store-røttinge.dk

  Kontaktoplysninger:

  Sven Eiler Kristensen
  Møllevej 26
  4262 Sandved

  Telefon: 2622 2913

  E-mail:
  tornemarkbylaug@gmail.com

  Hjemmeside:
  www.tornemark.dk

  Kontaktoplysninger:

  Claus Jensen
  Tornvej 1
  4171 Glumsø

  Telefon: 5764 6620

  E-mail:
  tornvej1@dlgmail.dk 

  Kontaktoplysninger:

  Jørgen Christensen

  E-mail: aajc@live.dk 

  Kontaktoplysninger:

  Per Winther
  Øllerupvej 46
  4700Næstved

  Email:
  winther100662@gmail.com 

  Jesper Vendelbo

  Toften 3, Åsø,

  4171 Glumsø

  Mobil 4222 6460

  vendelboeliassen@gmail.com

  Kontakt

  Center for Kultur og Borgerservice

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: ckb@naestved.dk

  Send digital post (kræver Mitid)