Gå til hovedindhold
Politik

De politiske udvalgs opgaver og kontaktoplysninger

Byrådet har nedsat 7 fagudvalg ud over Økonomiudvalget. Derudover er der nedsat et særligt § 17.4 Udvalg for Udvikling af Havnebydel. Vi har samlet oplysninger om de forskellige udvalg, herunder hvilke medlemmer der sidder i udvalgene, og hvilke opgaver de har ansvaret for.

Byrådssalen på Rådhuset i Teatergade

Indhold

  Politiske udvalg

  Byrådet har nedsat et Økonomiudvalg og 7 stående udvalg (fagudvalg) efter styrelseslovens § 17, stk. 1. Udvalgenes opgaver fremgår af styrelsesvedtægten, der er godkendt af byrådet. 

  Udvalgets 9 medlemmer

  • Carsten Rasmussen - formand (A)
  • Rune Kristensen (C)
  • Kenneth Sørensen (V)
  • Lars Hoppe Søe - næstformand (B)
  • Linda Frederiksen (A)
  • Githa Nelander (D)
  • Jette Leth Buhl (F)
  • Tommy Lindegaard (Ø)
  • Nickolai Hamann (O)

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte udvalget via mail:

  Send en mail til Økonomiudvalget.

  Bemærk, at dette er en almindelig (ikke krypteret) mail-indbakke, så undgå at skrive personfølsomme oplysninger (fx cpr-nummer eller helbredsoplysninger) i din mail. 

  Udvalgets opgaver

  Udvalgets opgaver og sammensætning fremgår af styrelsesvedtægten:

  § 12. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på økonomistyrings-, personale-, administrations-, ejendomshandel-, drift og vedligehold af fast ejendom-, erhvervsstrategi-, turisme-, plankoordinations- og IT- området, herunder opgaver vedr.:

  • Økonomi i henhold til styrelseslovens §§ 18 og 21 samt kapitel V, herunder økonomisk planlægning, budgetforslag, årsbudget, regnskab, revision, budgetkontrol m.v.
  • Løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder, herunder organisationsudviklingen.
  • Kommuneplanlægning og samordning af kommunens planopgaver, herunder tilvejebringelse af fælles planforudsætninger, bistand til stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver samt fastsættelse af generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse.
  • Kommunens køb, salg, leje, bortforpagtning og pantsætning af fast ejendom, herunder fastsættelse af generelle vilkår og planer for kommunens erhvervelse og afståelse af fast ejendom.
  • Drift og vedligeholdelse af fast ejendom i form af bygninger, tekniske installationer og arealer i forbindelse med bygninger inden for alle udvalgsområder.
  • Bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.
  • Samarbejdet med erhvervslivet, arbejdsmarkedets organisationer og brancheforeninger til fremme af erhvervsudviklingen.
  • Koordinationen af alle erhvervsmæssige og lign. forhold for alle kommunale områder samt kontakten og samarbejdet med andre kommuner, Region Sjælland m.fl. på erhvervsområdet.
  • Næstved Erhverv.
  • Elforsyning, vandforsyning, fjernvarme og kloakforsyning i forhold til indstilling vedr. kommunegaranti for disse typer anlæg.
  • Takstsager for NK Forsyning.
  • Drift og udleje af ældreboliger.
  • Støttet alment byggeri, herunder den boligstrategiske udvikling.
  • Bosætning.
  • Generelle venskabsbyaktiviteter og internationale kontakter.
  • Destinationsarbejde, markedsføring og overordnet turismepolitik (VISM).
  • Branding og Mærk Næstved Puljen.
  • Kommunens overordnede IT-infrastruktur m.v.
  • Kommunens kommunikationspolitik.
  • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område.

  Stk. 3. Økonomiudvalget

  • sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensberegninger af de udarbejdede planforslag,
  • afgiver erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver inden sagen forelægges for Byrådet til beslutning,
  • foretager indstilling til Byrådet om planforslagene,
  • udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42, stk. 7,
  • forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelse af foranstaltninger af væsentlig betydning på det pågældende udvalg.

  Stk. 4. Økonomiudvalget fastsætter regler om

  • borgmesterens og administrationens behandling af personalesager,
  • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. styrelseslovens § 21,
  • samordning af kommunens indkøbsfunktioner,
  • eventuel forsikring af kommunens værdier.

  § 13. Økonomiudvalget fører tilsyn med

  • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde,
  • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig,
  • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke,
  • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. lov om offentlige arkiver,
  • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

  Udvalgets 7 medlemmer

  • Charlotte Roest - formand (A)
  • Anette Brix - næstformand (C)
  • Githa Nelander (D)
  • Torben Johansen (C)
  • Tina Højlund Pedersen (A)
  • Brian Hornbek (A)
  • Süleyman Yücel (V)

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte udvalget via mail:

  Send en mail til Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget.

  Bemærk, at dette er en almindelig (ikke krypteret) mail-indbakke, så undgå at skrive personfølsomme oplysninger (fx cpr-nummer eller helbredsoplysninger) i den mail. 

  Udvalgets opgaver

  Udvalgets opgaver og sammensætning fremgår af styrelsesvedtægten:

  § 14. Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget har ansvaret for de afgørelser, som træffes i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder.

  Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelses- og uddannelsesmæssige opgaver, herunder opgaver vedr.:

  • Begravelseshjælp.
  • Tilkendelse af personligt tillæg herunder enkeltydelser.
  • Overordnet arbejdsmarkedspolitik og –strategi, herunder den årlige beskæftigelsesplan.
  • Overordnet Integrationspolitik, herunder den overordnede medborgerskabspolitik.
  • Koordinering af den kommunale indsats med andre offentlige myndigheder og arbejdsmarkedets parter m.fl.
  • Den regionale og lokale beskæftigelsesindsats overfor forsikrede og ikke forsikrede ledige:
   • På arbejdsløshedsdagpenge og i aktivering.
   • På sygedagpenge og i aktivering.
   • På kontanthjælp og i aktivering.
   • På uddannelseshjælp og i aktivering.
   • På ledighedsydelse, i fleksjob og på fleksydelse samt aktivering.
   • På integrationsydelse og i aktivering.
   • På ressourceforløbsydelse og i aktivering.
   • På kontantydelse.
   • I revalidering.
   • I seniorjob.
   • På barsel.
  • Aktivering af selvforsørgede.
  • Tilkendelse af førtidspension.
  • Tilkendelse af personlig assistance og hjælpemidler i henhold til beskæftigelsesindsatsen.
  • Enkeltudgifter til sygebehandling, flytning m.v. i henhold til integrationsloven.
  • Rekruttering og tiltrækning af arbejdskraft i tilknytning til virksomhedsservice vedr. beskæftigelsesrettet indsats.
  • Etablering af egne aktiviteter eller indgåelse af aftaler med eksterne aktører.
   på området, herunder aktiveringsprojekter, Sprogskole og Job og Kompetence.
  • Veteranindsatsen.
  • Kontrolindsatsen overfor socialt bedrageri.
  • Voksenvejledningen for personer fra det fyldte 30. år.
  • Samarbejde og koordinering af indsats med uddannelsesinstitutioner for personer fra det fyldte 30 år.
  • Samarbejde med og opgaver vedr. private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.
  • Drift af kommunale virksomheder og institutioner under udvalgets område.
  • Bygge – og anlægsopgaver under udvalgets område.
  • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område.

  Stk. 4. Udvalget skal fremkomme med forslag til Byrådet om:

  • Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 12.

  Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet vedr. institutioner og anlæg under udvalgets område om:

  • Anlægsplaner.
  • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

  Udvalgets 7 medlemmer

  • Lars Hoppe Søe - formand (B)
  • Michael Perch - næstformand (A)
  • Per Sørensen (A)
  • Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)
  • Tommy Lindegaard (Ø)
  • Kasper Schneider (I)
  • Stine Andersen (V)

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte udvalget via mail:

  Send en mail til Børne- og Uddannelsesudvalget.

  Bemærk, at dette er en almindelig (ikke krypteret) mail-indbakke, så undgå at skrive personfølsomme oplysninger (fx cpr-nummer eller helbredsoplysninger) i din mail. 

  Udvalgets opgaver

  Udvalgets opgaver og sammensætning fremgår af styrelsesvedtægten:

  § 15. Børne- og Uddannelsesvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget har ansvaret for de afgørelser, som træffes i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder.

  Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver for børn og unge under 30 år på undervisnings - og uddannelsesområdet samt for børn og unge under 18 år på dagtilbuds-, sundheds- og socialområdet, herunder opgaver vedr.:

  • Vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner.
  • Pladsanvisning, herunder opskrivning, visitering, indmeldelse og udmeldelse af daginstitutioner samt bevilling af økonomisk friplads.
  • Dagpleje og dagplejeordninger.
  • Fritids- og ungdomsklubtilbud til børn.
  • Folkeskolen og SFO.
  • Specialskoler og specialundervisning for børn.
  • Ungdomsskolen.
  • Opgaver i forhold til uddannelsesvejledningen på skolerne og samspillet med Ungdommens Uddannelsesvejledning og overgangen mellem skoler og ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser.
  • FGU.
  • Ungdoms- og voksenvejledning for personer under det fyldte 30. år, herunder sammenhængen til Ungdommens Uddannelsesvejledning.
  • Samarbejde og koordinering af indsats med uddannelsesinstitutioner for personer under 30 år.
  • Understøtte unge under 30 år i forhold til at vælge, påbegynde og afslutte en uddannelse i uddannelsessystemet.
  • Kommunens interesser i forhold til de videregående uddannelser.
  • Pædagogisk-psykologisk rådgivning og familierådgivning.
  • Sundhedspleje og sociale foranstaltninger for børn og unge.
  • Forebyggende indsats, opgaver og integrationsindsatsen rettet mod børn og unge
  • SSP og SSP+.
  • Samarbejde med og opgaver vedr. private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.
  • Drift af kommunale virksomheder og institutioner under udvalgets område.
  • Bygge – og anlægsopgaver under udvalgets område.
  • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område.

  Stk. 4. Udvalget skal fremkomme med forslag til Byrådet om:

  • Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 12.

  Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet vedr. institutioner og anlæg under udvalgets område om:

  • Anlægsplaner.
  • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

  Udvalgets 7 medlemmer

  • Rune Kristensen - formand (C)
  • Cathrine Riegels Gudbergsen (V)
  • Charlotte Roest (A)
  • Per Sørensen (A)
  • Regitze Harslund Sancoeur (C)
  • Helle Jessen - næstformand (A)
  • Andreas Pourkamali (B)

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte udvalget via mail:

  Send en mail til Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget.

  Bemærk, at dette er en almindelig (ikke krypteret) mail-indbakke, så undgå at skrive personfølsomme oplysninger (fx cpr-nummer eller helbredsoplysninger) i din mail. 

  Udvalgets opgaver

  Udvalgets opgaver og sammensætning fremgår af styrelsesvedtægten:

  § 16. Klima,- Miljø- og Friluftsturismeudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-, miljø - og natur-området samt forsyningsområdet, og har ansvaret for de afgørelser som træffes, herunder opgaverne vedr.:

  • Miljø -og vandløbspleje samt naturbeskyttelse- og forvaltning, dog undtaget administration af naturbeskyttelseslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven.
  • Kystsikring.
  • Naturråd.
  • Friluftsstrategien.
  • Naturforvaltning, herunder kommunens rekreative områder i det åbne land.
  • Ressourceplanlægning, herunder affaldsindsamling og -behandling samt skadedyrsbekæmpelse
  • Ressource City.
  • Strategisk energiplanlægning og forsyning, herunder gadelys, el, vand og varme.
  • Miljøgodkendelse af husdyrhold.
  • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.
  • Bygge- og anlægsopgaver under udvalgets område.
  • Drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg i øvrigt, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område, og tekniske arealer, der tjener tekniske formål.
  • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område.

  Stk. 4. Udvalget skal fremkomme med forslag til Byrådet om:

  • Sektorplaner, herunder spildevandsplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 12.

  Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet vedr. institutioner og anlæg under udvalgets område om:

  • Anlægsplaner.
  • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.
  • Takster og afgifter inden for udvalgets område.

  Udvalgets 7 medlemmer

  • Andreas Pourkamali - formand (B)
  • Rune Kristensen (C)
  • Githa Nelander (D)
  • Kenneth Sørensen - næstformand (V)
  • Charlotte Roest (A)
  • Helle Jessen (A)
  • Jørgen Christiansen (A)

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte udvalget via mail:

  Send en mail til Kultur- og Idrætsudvalget.

  Bemærk, at dette er en almindelig (ikke krypteret) mail-indbakke, så undgå at skrive personfølsomme oplysninger (fx cpr-nummer eller helbredsoplysninger) i din mail. 

  Udvalgets opgaver

  Udvalgets opgaver og sammensætning fremgår af styrelsesvedtægten:

  § 17. Kultur- og Idrætsudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget har ansvaret for de afgørelser, som træffes i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder.

  Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur – og fritidsområdet samt idrætsområdet, og borgerserviceopgaver, herunder opgaver vedr.:

  • Borgerservicecenterfunktioner, herunder folkeregister, pas og kørekort, sygesikring, digital borgerservice, tilfredshedsundersøgelser m.v.
  • Fritidstilbud til børn, unge og voksne.
  • Folkeoplysning og foreningsvirksomhed.
  • Fritids- og ungdomsklubtilbud til børn.
  • Biblioteksvæsen.
  • Musikskoler og andre musikaktiviteter.
  • Teatre og biografer.
  • Museer.
  • Idrætshaller og -anlæg.
  • Børnekultur.
  • Kulturaftaler med staten og varetagelse af øvrige aftaler, som Byrådet har indgået på kulturområdet.
   Indgåelse af samarbejdsaftaler med sports- og idrætsforeninger med henblik på branding og markedsføring af kommunen.
  • Udlån og leje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.
  • Bygge- og anlægsopgaver under udvalgets område.
  • Samarbejde med - og opgaver vedr. private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.
  • Drift af kommunale virksomheder og institutioner under udvalgets område.
  • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område.

  Stk. 4. Udvalget skal fremkomme med forslag til Byrådet om:

  • Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 12.

  Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet vedr. institutioner og anlæg under udvalgets område om:

  • Anlægsplaner.
  • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

  Udvalgets 7 medlemmer

  • Marianne Olsen - formand (A)
  • Hanne Sørensen (A)
  • Anette Brix - næstformand (C)
  • Cathrine Riegels Gudbergsen (V)
  • Kristian Skov-Andersen (V)
  • Tommy Lindegaard (Ø)
  • Anders Gjesing (A)

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte udvalget via mail:

  Send en mail til Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget.

  Bemærk, at dette er en almindelig (ikke krypteret) mail-indbakke, så undgå at skrive personfølsomme oplysninger (fx cpr-nummer eller helbredsoplysninger) i din mail. 

  Udvalgets opgaver

  Udvalgets opgaver og sammensætning fremgår af styrelsesvedtægten:

  § 18. Plan-, Teknik-, og Lokaldemokratiudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2 Udvalget varetager – under iagttagelse af Økonomiudvalgets koordinerende opgaver og generelle retningslinjer jf. § 10 - den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på bygge-, bolig-, plan- og vej- området, og har ansvaret for de afgørelser som træffes, herunder opgaver vedr.:

  • Administration af planlov.
  • Administration af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttelseslinjer.
  • Bygge- og boligforhold.
  • Byggeri.
  • Lokalplanlægning.
  • Udpegning af arealer til skovrejsning og lignende rekreative turistmæssige aktiviteter.
  • Veje og kollektiv trafik.
  • Hyre- og rutekørsel, busplanlægning og bestilling.
  • Skiltning i henhold til vejlovgivningen.
  • Placering af tekniske anlæg som vindmøller m.v.
  • Administration af skiltning, opsætning af flagstænger m.m. dog undtaget skiltning i henhold til vejlovgivningen.
  • Drift og vedligeholdelse af vejanlæg, byparker, bede og rabatter i tilknytning til vejanlæg.
  • Bygge- og anlægsopgaver under udvalgets område.
  • Kommunernes Landdistriktsudvikling.
  • Lokale Aktionsgrupper (LAG).
  • LAG midler og Landdistrikternes Fællesråd.
  • Lokalrådene og deres områder.
  • Drift af kommunale virksomheder og institutioner under udvalgets område.
  • Samarbejde med - og opgaver vedr. private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.
  • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område.

  Stk. 4. Udvalget skal fremkomme med forslag til Byrådet om:

  • Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 12.
  • Lokalplaner.

  Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet vedr. institutioner og anlæg under udvalgets område om:

  • Anlægsplaner.
  • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

  Udvalget har 7 medlemmer

  • Michael Perch - formand (A)
  • Anette Brix (C)
  • Marianne Olsen (A)
  • Nickolai Hamann (O)
  • Hanne Sørensen (A)
  • Süleyman Yücel - næstformand (V)
  • Aligo Francis (A)

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte udvalget via mail:

  Send en mail til Socialudvalget.

  Bemærk, at dette er en almindelig (ikke krypteret) mail-indbakke, så undgå at skrive personfølsomme oplysninger (fx cpr-nummer eller helbredsoplysninger) i din mail. 

  Udvalgets opgaver

  Udvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægten:

  § 19 Socialudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på socialområdet, voksne på ældre-, handicap-, bolig-, frivillighedsområdet samt socialområdet i øvrigt, herunder opgaverne vedr.:

  • Hjælpemidler, boligændringer samt støtte til køb af bil.
  • Specialpædagogiske ydelser præsteret i henhold til lov om specialundervisning for voksne og lov om social service.
  • Ældreområdet generelt, herunder personlig og praktisk hjælp.
  • Sygepleje.
  • Opgaver vedr. private leverandører af personlig og praktisk hjælp.
  • Trænings- og aktivitetstilbud efter serviceloven.
  • Ældrecentre, pleje- og ældreboliger.
  • Akut- og aflastningspladser.
  • Medfinansiering af sundhedsudgifterne, indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser.
  • Fuld finansiering af sundhedsudgifterne, hospice, ambulant specialiseret genoptræning og færdigbehandlede patienter.
  • Socialpsykiatri.
  • Frivilligt socialt arbejde.
  • Borgerstyret personlig assistance.
  • Akut boliganvisning.
  • Handicapkompenserende ydelser efter serviceloven.
  • Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.
  • Pædagogisk støtte i eget hjem samt i botilbud målrettet midlertidige eller længerevarende ophold.
  • Borgere med vidtgående fysisk og psykisk handicap (udviklingshæmmede).
  • Neuropædagogisk støtte og genoptræning (Hjerneskadecentret) og VISP.
  • Socialt udsatte og misbrugere efter serviceloven.
  • Fysisk handicappede inkl. træning og genoptræning.
  • Aktivitetstilbud og væresteder.
  • Beskyttet beskæftigelse efter serviceloven.
  • Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold til lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.
  • Handicapkørsel.
  • Tilsyn efter serviceloven på ældrecentre og i botilbud, der ikke er omfattet af Lov om socialtilsyn.
  • Samarbejde med - og opgaver vedr. - private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.
  • Drift af kommunale virksomheder og institutioner under udvalgets område
  • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område.

  Stk. 4. Udvalget skal fremkomme med forslag til Byrådet om:

  • Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 12.

  Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet vedr. institutioner og anlæg under udvalgets område om:

  • Anlægsplaner.
  • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

  Udvalget har 7 medlemmer

  • Jette Leth Buhl - formand (F)
  • Kristian Skov-Andersen - næstformand (V)
  • Hanne Sørensen (A)
  • Regitze Harslund Sancoeur (C)
  • Brian Hornbek (A)
  • Stine Andersen (V)
  • Aligo Francis (A)

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte udvalget via mail:

  Send en mail til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

  Bemærk, at dette er en almindelig (ikke krypteret) mail-indbakke, så undgå at skrive personfølsomme oplysninger (fx cpr-nummer eller helbredsoplysninger) i din mail. 

  Udvalgets opgaver

  Udvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægten:

  § 20. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på sundheds- og forebyggelsesområdet samt misbrugsområdet, herunder opgaverne vedr.:

  • Tandplejen, herunder social -, omsorgs-, og specialtandplejen samt børnetandplejen.
  • Kost og ernæring under Næstved Madservice.
  • Genoptræning i henhold til sundhedsloven.
  • Sundhedsfremme og forebyggelse.
  • Vederlagsfri fysioterapi.
  • Forebyggende hjemmebesøg for ældre.
  • Rådgivning og behandling af alkoholmisbrug efter sundhedsloven.
  • Rådgivning og behandling af stofmisbrug efter sundhedsloven.
  • Udvikling og drift af Næstved Sundhedscenter.
  • Nærhospital.
  • Sundhedsklynger.
  • Kørsel til egen læge.
  • Samarbejde med og opgaver vedr. private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.
  • Drift af kommunale virksomheder og institutioner under udvalgets område.
  • Bygge- og anlægsopgaver under udvalgets område.
  • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område.

  Stk. 4. Udvalget skal fremkomme med forslag til Byrådet om:

  • Sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 12.

  Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet vedr. institutioner og anlæg under udvalgets område om:

  • Anlægsplaner.
  • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

  Særlige udvalg

  Byrådet har besluttet at nedsætte to udvalg efter styrelseslovens § 17, stk. 4. Udvalgets opgaver fremgår af deres kommissorium, der godkendes af byrådet.

  Udvalget for Unge og Uddannelse har en funktionsperiode på 2 år og virker i 2022-2023.

  Udvalget for Udvikling af Havnebydel har også en funktionsperiode på 2 år og virker i 2024-2025.

  Funktionsperiode: 2022-2023.

  Udvalget arbejder under Børne- og Uddannelsesudvalget med rådgivning og forberedelse af en styrket indsats for at få flere unge i uddannelse og tiltrække flere uddannelser til Næstved.

  Udvalget består af 4 byrådsmedlemmer:

  • Linda Frederiksen - formand (A)
  • Anette Brix (C)
  • Sebastian Mylsted-Schenstrøm - næstformand (Æ)
  • Anders Gjesing (A)

  Derudover er udpeget tre eksterne medlemmer med viden om unges uddannelsesmønstre og/eller viden om, hvordan Næstved tiltrækker flere uddannelser:

  • Camilla Schmidt, Prodekan for Uddannelse, Institut for Mennesker og Teknologi fra Roskilde
   Universitet
  • Anne Sofie Madsen, områdechef fra Danmarks Evalueringsinstitut
  • Thomas Ter-Borch, Uddannelseschef fra EUC Sjælland

  Læs udvalgets kommissorium

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte udvalget via kontaktboksen nederst på siden. 

  Funktionsperiode: 2024-2025.

  Udvalget består af fire byrådsmedlemmer og tre eksterne medlemmer.

  Udvalget arbejder under Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget med rådgivende og forberedende funktioner for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget.

  Udvalget består af 4 byrådsmedlemmer:

  • Linda Frederiksen (A)
  • Kasper Schneider (I)
  • Anders Gjesing (A)
  • Süleyman Yücel (V)

  Derudover er udpeget tre eksterne medlemmer, der kan bidrage med erfaringer fra andre og lignende projekter, herunder i forhold til finansiering og investorperspektiv samt kommunale udviklingsselskaber, som kendes fra Køge Kyst, Flodbyen Randers og Kanalbyen i Fredericia.

  • Tim E. Halvorsen, Projektdirektør, Kildedal By ved Ballerup
  • Berit Rathenborg Bæhr, byplanlægger og projektleder, Grandville
  • Mette Mechlenborg, Senior/Assistant professor, Aalborg Universitet

  Læs udvalgets kommissorium

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte udvalget via kontaktboksen nederst på siden. 

  Kontakt

  Byråds- og Direktionssekretariatet

  Send digital post (kræver MitID)