Skip to main content

Politiske udvalg

Opbygningen af det politiske styre i Næstved Kommune er fastlagt i styrelsesvedtægten, som er godkendt af byrådet. Der er 6 fagudvalg ud over Økonomiudvalget. Derudover er nedsat et særligt udvalg Landdistriktsudvalget. På denne side kan du finde oplysninger om de forskellige udvalg, herunder hvilke medlemmer der sidder i udvalgene, og hvilke opgaver de har ansvaret for.

Byrådssalen på Rådhuset i Teatergade

Indhold

  Politiske udvalg

  Byrådet har nedsat et Økonomiudvalg og 6 stående udvalg (fagudvalg) efter styrelseslovens § 17, stk. 1. Udvalgenes opgaver fremgår af styrelsesvedtægten, der er godkendt af byrådet.

  Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets medlemmer og opgaver

  Udvalgets 7 medlemmer

  • Anette Brix - formand (C)
  • Jette Leth Buhl - næstformand (F)
  • Susanne Steensgaard Tariq (Ø)
  • Charlotte Roest (A)
  • Aligo Francis (A)
  • Marianne Olsen (A)
  • Kristian Skov-Andersen (V)

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte udvalget via mail:

  Send mail til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

  Bemærk, at dette er en almindelig (ikke krypteret) mail-indbakke, så undgå at skrive personfølsomme oplysninger (fx cpr-nummer eller helbredsoplysninger) i den mail.

  Udvalgets opgaver

  Udvalgets opgaver og sammensætning er fastlagt i § 14 i Næstved Kommunes styrelsesvedtægt.

  § 14. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget har ansvaret for de afgørelser, som træffes i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder.

  Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende:

  • Overordnet arbejdsmarkedspolitik og –strategi herunder den årlige beskæftigelsesplan
  • Overordnet Integrationspolitik
  • Koordinering af den kommunale indsats med andre offentlige myndigheder og arbejdsmarkedets parter m.fl.,
  • Den regionale og lokale beskæftigelsesindsats overfor forsikrede og ikke forsikrede ledige:
   • På arbejdsløshedsdagpenge og i aktivering,
   • På sygedagpenge og i aktivering,
   • På kontanthjælp og i aktivering,
   • På uddannelseshjælp og i aktivering,
   • På ledighedsydelse, i fleksjob og på fleksydelse samt aktivering,
   • På integrationsydelse og i aktivering,
   • På ressourceforløbsydelse og i aktivering,
   • På kontantydelse,
   • I revalidering,
   • I seniorjob,
   • På barsel,
  • Aktivering af selvforsørgede,
  • Tilkendelse af førtidspension,
  • Tilkendelse af personlig assistance og hjælpemidler i henhold til beskæftigelsesindsatsen,
  • Begravelseshjælp,
  • Enkeltudgifter til sygebehandling, flytning m.v. i henhold til integrationsloven,
  • Tilkendelse af personligt tillæg herunder enkeltydelser,
  • Virksomhedsservice vedr. beskæftigelsesrettet indsats herunder rekruttering,
  • Etablering af egne aktiviteter eller indgåelse af aftaler med eksterne, aktører på området herunder aktiveringsprojekter og Sprogskole,
  • Næstved Ressourcecenter,
  • Kommunens overordnede medborgerskabspolitik,
  • Ungdoms- og voksenvejledningen fra det fyldte 18. år, herunder sammenhængen til Ungdommens Uddannelsesvejledning,
  • Samarbejde og koordinering af indsats med uddannelsesinstitutioner for personer over 18 år,
  • Understøtte unge under 30 år i forhold til at vælge, påbegynde og afslutte en ungdomsuddannelse uddannelsessystemet,
  • Veteranindsatsen,
  • Kontrolindsatsen overfor socialt bedrageri og bandekriminalitet,
  • Samarbejde med - og opgaver vedr. - private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
  • Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område,
  • Drift af kommunale virksomheder og institutioner under udvalgets område.
  • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område.

  Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

  • Planer m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
  • Anlægsplaner,
  • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejde.

  Børne- og Skoleudvalgets medlemmer og opgaver

  Udvalgets 7 medlemmer

  • Lars Hoppe Søe - formand (B)
  • Michael Perch - næstformand (A)
  • Per Sørensen (A)
  • Jørgen Christiansen (A)
  • Anette Brix (C)
  • Søren Revsbæk (V)
  • Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V)

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte udvalget via mail:

  Send mail til Børne- og Skoleudvalget

  Bemærk, at dette er en almindelig (ikke krypteret) mail-indbakke, så undgå at skrive personfølsomme oplysninger (fx cpr-nummer eller helbredsoplysninger) i din mail.

  Udvalgets opgaver

  Udvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægten:

  § 16. Børne- og Skoleudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget har ansvaret for de afgørelser, som træffes i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder.

  Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver for børn og unge under 18 år på undervisnings-, uddannelses-, dagtilbuds-, sundheds- og socialområdet, herunder opgaver vedrørende:

  • Vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner,
  • Pladsanvisning, herunder opskrivning, visitering, indmeldelse og udmeldelse af daginstitutioner samt bevilling af økonomisk friplads,
  • Dagpleje og dagplejeordninger,
  • Fritids- og ungdomsklubtilbud til børn,
  • Folkeskolen og SFO,
  • Specialskoler og specialundervisning for børn,
  • Ungdomsskolen,
  • Opgaver i forhold til Uddannelsesvejledningen på skolerne og samspillet med Ungdommens Uddannelsesvejledning og overgangen mellem skoler og ungdomsuddannelser samt videregående uddannelser,
  • Kommunens interesser i forhold til de videregående uddannelser,
  • Pædagogisk-psykologisk rådgivning og familierådgivning,
  • Sundhedspleje og sociale foranstaltninger for børn og unge,
  • Forebyggende indsats, opgaver og integrationsindsatsen rettet mod børn og unge,
  • Samarbejde med - og opgaver vedr. - private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
  • Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område,
  • Drift af kommunale virksomheder og institutioner under udvalgets område,
  • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område.

  Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

  • Planer m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med
  • Økonomiudvalget, jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
  • Anlægsplaner,
  • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder.

  Kultur- og Demokratiudvalgets medlemmer og opgaver

  Udvalgets 7 medlemmer

  • Linda Frederiksen - formand (A)
  • Klaus Eusebius Jakobsen - næstformand (B)
  • Githa Nelander (D)
  • Per Sørensen (A)
  • Charlotte Roest (A)
  • Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V)
  • Rico Carlsen (V)

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte udvalget via mail:

  Send mail til Kultur- og Demokratiudvalget

  Bemærk, at dette er en almindelig (ikke krypteret) mail-indbakke, så undgå at skrive personfølsomme oplysninger (fx cpr-nummer eller helbredsoplysninger) i din mail.

  Udvalgets opgaver

  Udvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægten:

  § 17. Kultur- og Demokratiudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget har ansvaret for de afgørelser, som træffes i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder.

  Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på borgerservice- kultur-, fritids-, landdistriktsudviklings- og lokalrådsområdet, herunder opgaver vedrørende:

  • Fritidstilbud til børn, unge og voksne
  • Folkeoplysning og foreningsvirksomhed,
  • Fritids- og ungdomsklubtilbud til børn
  • Biblioteksvæsen,
  • Musikskoler og andre musikaktiviteter,
  • Teatre og biografer,
  • Museer,
  • Idrætshaller og -anlæg,
  • Børnekultur,
  • Kulturaftaler med staten og varetagelse af øvrige aftaler som Byrådet har indgået på kulturområdet,
  • Udlån og leje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.,
  • Kommunens landdistriktsudvikling herunder Lokale Aktionsgrupper (LAG),
  • Lokalrådene,
  • Borgerservicecenterfunktioner, herunder folkeregister, pas og kørekort, sygesikring, digital borgerservice, tilfredshedsundersøgelser m.v.,
  • Samarbejde med - og opgaver vedr. private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
  • Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.
  • Demokrati -og borgerinddragelse generelt, som ikke henhører under andet udvalg.
  • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område.

  Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

  • Planer m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
  • Anlægsplaner,
  • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder.

  Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets medlemmer og opgaver

  Udvalgets 7 medlemmer

  • Michael Perch - formand (A)
  • Kirsten Devantier - næstformand (V)
  • Hanne Sørensen (A)
  • Marianne Olsen (A)
  • Jørgen Christiansen (A)
  • Anette Brix (C)
  • Cathrine Riegels Gudbergsen (V)

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte udvalget via mail:

  Send mail til Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

  Bemærk, at dette er en almindelig (ikke krypteret) mail-indbakke, så undgå at skrive personfølsomme oplysninger (fx cpr-nummer eller helbredsoplysninger) i din mail.

  Udvalgets opgaver

  Udvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægten:

  § 15. Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget har ansvaret for de afgørelser, som træffes i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner for de i stk. 3 nævnte områder.

  Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på sundheds- og socialpsykiatriområdet, voksne på ældre-, handicap-, stofmisbrugs-, bolig-, frivillighedsområdet samt socialområdet i øvrigt, herunder opgaverne vedrørende:

  • Tandplejen, herunder omsorgs- og specialtandplejen samt børnetandplejen
  • Genoptræning i henhold til sundhedsloven,
  • Sundhedsfremme og forebyggelse,
  • Medfinansiering af sundhedsudgifterne, indlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringsydelser,
  • Fuldfinansiering af sundhedsudgifterne, hospice, ambulant specialiseret genoptræning og færdigbehandlede patienter,
  • Vederlagsfri fysioterapi,
  • Forebyggende hjemmebesøg for ældre,
  • Rådgivning og behandling af alkoholmisbrug,
  • Hjælpemidler, boligændringer samt støtte til køb af bil,
  • Kost og ernæring og madservice,
  • Specialpædagogiske ydelser præsteret af Videnscenter for Specialpædagogik i henhold til lov om specialundervisning for voksne og lov om social service,
  • Genoptræning og neuropædagogisk støtte i forbindelse med hjerneskade,
  • Socialpsykiatri,
  • Ældreområdet generelt, herunder personlig og praktisk hjælp,
  • Opgaver vedrørende private leverandører af personlig og praktisk hjælp,
  • Trænings- og aktivitetstilbud efter serviceloven,
  • Hjemmesygepleje efter lov om hjemmesygepleje,
  • Ældrecentre, pleje- og ældreboliger,
  • Akut- og aflastningspladser,
  • Borgerstyret personlig assistance,
  • Akutboliganvisning,
  • Handicapkompenserende ydelser efter serviceloven,
  • Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten,
  • Rådgivning og behandling af stofmisbrug,
  • Pædagogisk støtte i eget hjem samt i botilbud målrettet midlertidige eller længerevarende ophold,
  • Borgere med vidtgående fysisk og psykisk handicap (udviklingshæmmede),
  • Socialt udsatte og misbrugere,
  • Fysisk handicappede inkl. træning og genoptræning,
  • Aktivitetstilbud og væresteder,
  • Beskyttet beskæftigelse efter serviceloven,
  • Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) i henhold Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov,
  • Ydelser leveret af Højskolen i Krummerup i henhold Lov om specialundervisning til voksne,
  • Handicapkørsel,
  • Frivilligt socialt arbejde,
  • Tilsyn efter serviceloven på ældrecentre og i botilbud, der ikke er omfattet af Lov om socialtilsyn,
  • Samarbejde med - og opgaver vedr. - private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
  • Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område,
  • Drift af kommunale virksomheder og institutioner under udvalgets område,
  • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område.

  Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

  • Planer m.v. inden for de i stk. 3 nævnte fagområder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
  • Anlægsplaner,
  • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder.

  Plan- og Erhvervsudvalgets medlemmer og opgaver

  Udvalgets 7 medlemmer

  • Tina Højlund Pedersen - formand (A)
  • Niels True - næstformand (V)
  • Thor Temte (Ø)
  • Githa Nelander (D)
  • Hanne Sørensen (A)
  • Kirsten Devantier (V)
  • Otto Poulsen (V)

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte udvalget via mail:

  Send mail til Plan- og Erhvervsudvalget

  Bemærk, at dette er en almindelig (ikke krypteret) mail-indbakke, så undgå at skrive personfølsomme oplysninger (fx cpr-nummer eller helbredsoplysninger) i din mail.

  Udvalgets opgaver

  Udvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægten:

  § 19. Plan- og Erhvervsudvalget består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget varetager - under iagttagelse af Økonomiudvalgets koordinerende opgaver og generelle retningslinjer, jf. § 10 - den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervs- og turismeområdet, bygge-, bolig-, plan- og naturområdet, og har ansvaret for de afgørelser som træffes, herunder opgaver vedrørende

  • Administration af planlov,
  • Administration af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttelseslinjer
  • Bygge- og boligforhold,
  • Byggeri,
  • Lokalplanlægning,
  • Udpegning af arealer til skovrejsning og lignende rekreative / turistmæssige aktiviteter,
  • Placering af tekniske anlæg som vindmøller m.v.,
  • Administration af skiltning, opsætning af flagstænger m.m. dog undtaget skiltning i henhold til vejlovgivningen,
  • De kommunale arealer erhvervet med henblik på byudvikling/salg for øje,
  • Udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om interne og eksterne erhvervsudviklingsaktiviteter, turisme m.v.,
  • Varetager samarbejdet med erhvervslivet, arbejdsmarkedets organisationer og brancheforeninger til fremme af erhvervsudviklingen,
  • Varetager koordinationen af alle erhvervsmæssige og lign. forhold for alle kommunale områder samt kontakten til – og samarbejdet med – andre kommuner, Region Sjælland m.fl. på området, herunder om regionale udviklingsaktiviteter m.v.,
  • Næstved Erhverv,
  • RessourceCity,
  • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område.

  Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

  • Lokalplaner,
  • Institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
  • Anlægsplaner.

  Teknisk Udvalgs medlemmer og opgaver

  Udvalget har 7 medlemmer

  • Helle Jessen - formand (A)
  • Elmer Jacobsen - næstformand (V)
  • Thor Temte (Ø)
  • Thomas Palmskov (C)
  • Hanne Sørensen (A)
  • Brian Hornbek (A)
  • Cathrine Riegels Gudbergsen (V)

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte udvalget via mail:

  Send mail til Teknisk Udvalg

  Bemærk, at dette er en almindelig (ikke krypteret) mail-indbakke, så undgå at skrive personfølsomme oplysninger (fx cpr-nummer eller helbredsoplysninger) i din mail.

  Udvalgets opgaver

  Udvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægten:

  § 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-, miljø-, natur-, forsynings-, vej- og trafikområdet, og har ansvaret for de afgørelser som træffes, herunder opgaverne vedrørende:

  • Miljø -og vandløbspleje samt naturbeskyttelse- og forvaltning – dog undtaget administration af naturbeskyttelseslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven,
  • Kystsikring,
  • Veje og kollektiv trafik,
  • Grønne rekreative arealer og friluftsliv,
  • Affaldsindsamling og -behandling samt skadedyrsbekæmpelse,
  • Elforsyning, belysning, vandforsyning, kloakforsyning og fjernvarme,
  • Miljøgodkendelse af husdyrhold,
  • Hyre- og rutekørsel,
  • Klima, Agenda 21 og Grøn Plan 2009-21,
  • Skiltning i henhold til vejlovgivningen,
  • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
  • Projektering samt udførelse af anlægsarbejder herunder byggemodninger og tekniske anlæg inden for udvalgets område samt projektering og udførelse af byggemodninger i tilknytning til Økonomiudvalgets grundsalg,
  • Udvalget varetager borgerinddragelsen i de sager, som vedrører udvalgets område,
  • Drift og vedligeholdelse af
   • Vejanlæg,
   • Kommunale arealer, der tjener tekniske formål (trafik og miljø) samt arealer, der enten er erhvervet med henblik på rekreative formål eller som er opstået som resultat af stedfundne udstykninger,
   • Bygninger og anlæg i øvrigt under udvalgets område,
   • Tekniske anlæg i øvrigt, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område.

  Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om

  • Planer for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre tekniske og miljømæssige områder samt spildevandsplaner i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 12,
  • Takster og afgifter inden for udvalgets område,
  • Institutioner og andre anlæg under udvalgets område,
  • Anlægsplaner,
  • Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder.

  Økonomiudvalgets medlemmer og opgaver

  Udvalgets 9 medlemmer

  • Carsten Rasmussen - formand (A)
  • Lars Hoppe Søe - næstformand (B)
  • Jette Leth Buhl (F)
  • Daniel Lillerøi (A)
  • Klaus Eusebius Jakobsen (B)
  • Helge Adam Møller (C)
  • Susanne Steensgaard Tariq (Ø)
  • Kristian Skov-Andersen (V)
  • Søren Revsbæk (V)

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte udvalget via mail:

  Send mail til Økonomiudvalget

  Bemærk, at dette er en almindelig (ikke krypteret) mail-indbakke, så undgå at skrive personfølsomme oplysninger (fx cpr-nummer eller helbredsoplysninger) i din mail.

  Udvalgets opgaver

  Udvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægten:

  § 12. Økonomiudvalget består af Borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på økonomistyrings-, personale-, administrations-, ejendomshandels-, plankoordinations- og IT området, herunder opgaver vedrørende

  • Økonomi i henhold til styrelseslovens §§ 18 og 21 samt kapitel V, herunder økonomisk planlægning, budgetforslag, årsbudget, regnskab, revision, budgetkontrol m.v.,
  • Løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder, herunder organisationsudviklingen,
  • Kommuneplanlægning og samordning af kommunens planopgaver, herunder tilvejebringelse af fælles planforudsætninger, bistand til stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver samt fastsættelse af generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse,
  • Kommunens køb, salg, bortforpagtning og pantsætning af fast ejendom, herunder fastsættelse af generelle vilkår og planer for kommunens erhvervelse og afståelse af fast ejendom,
  • Elforsyning, vandforsyning, fjernvarme og kloakforsyning i forhold til indstilling vedrørende kommunegaranti for disse typer anlæg,
  • Takstsager for NK Forsyning,
  • Drift og vedligeholdelse af kommunale jorder og bygninger, i det omfang disse opgaver ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt til noget andet udvalg,
  • Drift og udleje af ældreboliger,
  • Støttet alment byggeri,
  • Generelle venskabsbyaktiviteter og internationale kontakter,
  • Kommunens overordnede IT-infrastruktur m.v.,
  • Markedsføring og branding af Kommunen,
  • Kommunens kommunikationspolitik.

  Stk. 3. Økonomiudvalget

  • sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensberegninger af de udarbejdede
  • planforslag,
  • afgiver erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver inden sagen forelægges for Byrådet til beslutning,
  • foretager indstilling til Byrådet om planforslagene,
  • udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42, stk. 7,
  • forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelse af foranstaltninger af væsentlig betydning på det pågældende udvalg.

  Stk. 4. Økonomiudvalget fastsætter regler om

  • Borgmesterens og administrationens behandling af personalesager,
  • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. styrelseslovens § 21,
  • samordning af kommunens indkøbsfunktioner,
  • eventuel forsikring af kommunens værdier.

  § 13. Økonomiudvalget fører tilsyn med

  • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde,
  • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig,
  • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke,
  • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. lov om offentlige arkiver,
  • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

  Særlige udvalg

  Byrådet har nedsat 2 særlige udvalg efter styrelseslovens § 17, stk. 4. Udvalgenes opgaver fremgår af deres kommissorier, der er godkendt af byrådet.

  Landdistriktsudvalgets medlemmer og opgaver

  I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget 2017 indgik forligsparterne aftale om at nedsætte et særligt udvalget (nedsat efter styrelseslovens § 17 stk. 4), som skal beskæftige sig med udviklingen af landdistrikter. Udvalget består af 9 medlemmer, hvoraf de 5 er byrådsmedlemmer og 4 er borgermedlemmer. Borgermedlemmerne udpeges for et år ad gangen.

  Udvalgets 9 medlemmer

  5 byrådsmedlemmer:

  • Thor Temte - formand (Ø)

  • Charlotte Roest (A)

  • Brian Hornbek (A)

  • Cathrine Riegels Gudbergsen (V)

  • Rico Carlsen (V)

  4 borgermedlemmer:

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte de 5 byrådsmedlemmer i udvalget på mail:

  Send mail til Landdistriktsudvalget (de 5 byrådsmedlemmer)

  Bemærk, at dette er en almindelig (ikke krypteret) mail-indbakke, så undgå at skrive personfølsomme oplysninger (fx cpr-nummer eller helbredsoplysninger) i din mail.

  Udvalgets kommissorium

  Godkendt på byrådets møde den 17. december 2019.

  Udvalgets formål
  Landdistriktsudvalget skal gennem sit virke afsøge og belyse muligheder, udfordringer og hindringer for udviklingen af landområder og landsbyer i Næstved Kommune. Udvalget skal videreformidle idéer og stille forslag til relevante stående fagudvalg. Udvalget skal også selv tage initiativ til og iværksætte (mindre) tiltag eller forsøg. Udvalget skal gennem sit virke sikre en høj grad af inddragelse af interessenter fra landområderne og landsbyerne.

  Udvalgets mål
  Landdistriktsudvalget mål er at styrke og udvikle landområder og landsbyer i Næstved Kommune. Landdistriktsudvalget har sædvanligvis fokus på et eller flere temaer, og arbejder målrettet med et herunder antal afgrænsede emner. Typisk for et år ad gangen.

  Konkrete resultater og umiddelbare effekter afledt af årets fokus defineres og præciseres løbende og undervejs af udvalget, og i takt med udvalgets arbejde med de afgrænsede emner.

  Udvalgets fokus, emner og indsatser for 2020
  Udvalgets fokus for 2020 er bosætning og erhverv i landområder og landsbyer. Herunder arbejder udvalget i 2020 særligt med følgende emner og indsatser:

  • Kortlægning af udviklingspotentialet i landdistrikter. En kortlægning af potentialet i relation til bosætning og erhverv.
  • Udarbejdelse af forslag til udviklingsstrategier (fokus- og indsatsområder) for landdistrikterne, hvor der er en stærk lokal forankring og et tæt samarbejde med lokale interessenter. Strategier som tager afsæt i det pågældende landdistrikts udviklingspotentiale og den landdistriktsidentitet, der er potentiale for at styrke og udvikle samt i politikken ”Godt liv på landet”.
  • Analyse af bosætning og erhverv i landområder og landsbyer.
  • Overvejelser om udvikling af landsbyer, herunder boligudbud og boligformer samt eventuel forsøgsordning.
  • Overvejelser om udvikling af erhverv i landområder, herunder turismeerhverv og etablering af eventuelle forsøgsordninger med ”nye” former for erhverv samt tiltrækning af nye virksomheder.
  • Bidrage til kommunens eksisterende strategiske planlægning for 14 landsbyer i Næstved Kommune, der er omfattet af ministeriets krav til den nye kommuneplan.

  De sidstnævnte emner og indsatser relaterer sig overvejende til kommuneplansarbejdet, og hvor der i 2020 vil være en borgerinddragende periode som Landdistriktsudvalget skal varetage, jf. Økonomiudvalgets beslutning om Kommuneplansarbejdet 2020. Denne del af udvalgets arbejde understøttes af Center for Politik og Udvikling og Center for Plan og Miljø.

  Dialog- og samarbejdspartnere
  Landdistriktsudvalgets arbejde skal foregå i tæt dialog med lokalråd, bylaug, lokale foreninger, borgergrupper og beboere i landområderne og landsbyerne. I samarbejde med relevante stående fagudvalg søges idéer og forslag realiseret.

  Udvalgets sammensætning
  Landdistriktsudvalget består af 9 medlemmer. Fem af udvalgets medlemmer er byrådsmedlemmer. Fire er såkaldte borgermedlemmer, der ikke er valgt til Byrådet, men er borgere, som kan ansøge om deltagelse.

  De fire borgermedlemmer udvælges ud fra ansøgerfeltet og godkendes af byrådet, og ud fra en vis grad af interesse, indsigt, viden og kompetence indenfor det tema og de emner, som Landdistriktsudvalget har fokus på og arbejder med.

  Udvalgets funktionsperiode
  Udpegede byrådsmedlemmer sidder i Landdistriktsudvalget i hele valgperioden. Borgermedlemmer optages for et år ad gangen. Borgermedlemmer skal godkendes af byrådet hvert år.

  Udvalgets honorarer, diæter og økonomi
  Byrådsmedlemmer honoreres som vedtaget på byrådsmødet den 9. januar 2018. Borgermedlemmer modtager diæter pr. møde.

  Landdistriktsudvalget har en bevillig på 200.000 kr. årligt til driftsudgifter og finansiering til at iværksætte (mindre) tiltag eller forsøg i landområder og landsbyer, og som udvalget selv tager initiativ til og iværksætter.

  Administrativ support
  Landdistriktsudvalget serviceres af Center for Politik og Udvikling i forbindelse med udvalgets mødevirksomhed.

  Udvalget støttes af Center for Politik og Udvikling og kan trække på andre centre i det omfang det er relevant, jf. udvalgets formål.

  Byggeudvalgets medlemmer og opgaver

  Byrådet besluttede den 25. februar 2020 at nedsætte et byggeudvalg efter styrelseslovens § 17, stk. 4 til anlægsprojektet "Nye Vand- og svømmefaciliteter".

  Byggeudvalget er bredt sammensat af medlemmer fra udvalg og råd, repræsentation for brugere og personer med bred drift-teknisk erfaring samt repræsentation fra administrationen.

  Udvalgets 8 medlemmer

  3 byrådsmedlemmer:

  • Linda Frederiksen - formand (A)
  • Klaus Eusebius Jakobsen (B)
  • Niels True (V)

  1 direktører i Næstved Kommune:

  • Sven Koefoed-Hansen

  4 øvrige medlemmer:

  • Karl-Åge Søltoft (leder af Ringsted Sportscenter)
   Repræsentant med svømmebadsteknisk erfaring
  • Torben Stenstrup (formand for Fritidsudvalget)
  • Tonny Ploug (formand for Handicaprådet)
  • Sisse Skovly Larsen (formand for NIF Svømmeafdeling)
   Repræsentant for brugerne i svømmeforeninger/-klubber i Næstved

  Kontakt udvalget

  Du kan kontakte udvalget via kontaktboksen nederst på siden.

  Kommissorium

  Byggeudvalgets ansvarsområde og kompetence

  • Byggeudvalget skal sikre at anlægsbudgettet overholdes.
  • Byggeudvalget skal sikre den nødvendige fremdrift i projektet og at den overordnede tids-plan overholdes.
  • Byggeudvalget skal sikre at prioriteringer, disponeringer og valg (byggeudvalgets beslutninger) lever op til og ligger inden for rammerne af de besluttede målsætninger for det nye anlæg.
  • Byggeudvalget skal sikre at prioriteringer, disponeringer og valg (byggeudvalgets beslutninger) lever op til og ligger inden for rammerne af forventningerne til prioriterede faciliteter i det nye anlæg.
  • Byggeudvalget følger anlægsprojektet tæt på baggrund af orienteringer fra den administrative styregruppe.
  • Byggeudvalget drøfter og beslutter på baggrund af oplæg og indstillinger fra den administrative styregruppe.
  • Byggeudvalgets drøftelser og beslutninger vedrører fx
   • Ideoplæg og byggeprogram, herunder også arkitektur, indretninger, bassintyper, ma-terialer, teknik, mv.
   • Endeligt valg af entrepriseform
   • Udbudsmateriale og udbudsproces
   • Kontraktindgåelse med entreprenør(er)
   • Overordnede afklaringer og valg i projekterings- og byggeperioden
   • Forberedelser af drift (anlæg, personale, driftsbudget)
   • Formidling om projektet til offentligheden

  Byggeudvalgets beslutninger forelægges Kultur- og Demokratiudvalget til orientering. I tilfælde af at byggeudvalgets beslutninger afviger fra byrådets beslutning og godkendelse af rammesættende anbefalinger og indstillinger for det nye anlæg (beslutning truffet i sag 164 på byrådsmødet den 29. oktober 2019), forelægges sagen til beslutning/godkendelse i Kultur- og Demokratiudvalget.

  Byggeudvalgets drøftelser og beslutninger er underlagt fortrolighed. Materialer fra byggeudvalgets møder er underlagt fortrolighed. Fortroligheden gælder indtil der foreligger en officielt publiceret formidling fra den administrative styregruppe.

  Vederlag og kørselsgodtgørelse

  De medlemmer, som ikke er medlem af byrådet har krav på godtgørelse i henhold til § 16a, stk. 6 - herunder kørselsgodtgørelse. Det er administrationens anbefaling at der for de medlemmer af byggeudvalget (de tre frivilligt udpeget medlemmer fra Handicaprådet, Fritidsudvalget og svømmeforeningerne), som ikke er byrådsmedlemmer alene udbetales obligatorisk kørselsgodtgørelse, men ikke diæter og vederlæggelse.

  Øvrig projektorganisering

  Til at styre og lede anlægsprojektet, er der udover byggeudvalget sammensat en administrativ styregruppe.

  Den administrative styregruppe består af centerchef for Center for Kultur og Borgerservice (CKB), centerchef for Center for Trafik og Ejendomme (CTE), centerchef for Center for Plan og Miljø (CPM), centerchef for Center for Koncernservice (CKO), ekstern bygherrerådgiver og intern byggekonsulent samt en leder med relevant driftserfaring.

  Til at supportere den styrings- og ledelsesmæssige organisering af projektet nedsættes der også en drift-teknisk følgegruppe og en bygningsdrift-teknisk følgegruppe. Følgegrupperne skal støtte projektets byggekonsulent/interne byggerådgiver og eksterne bygherrerådgiver med erfaring og viden, og med analyser, risikovurderinger og rådgivning.

  Dertil kommer en række ad-hoc opgaver, som løses parallelt og i samarbejde med den øvrige driftsorganisation (i arbejdsgrupper med fx Center for Kultur og Borgerservice, Center for Plan og Miljø, Center for Trafik og Ejendomme, Center for Politik og Udvikling, Center for Koncernservice).

  Kontakt

  Center for Politik og Udvikling

  Send digital post (kræver nemid)