Gå til hovedindhold
Politik
Administration

Politikker og Strategier

Næstved Kommune har udformet politikker, strategier og visioner, der er rammen for kommunens arbejde.
Næstved Kommunes visioner er udmøntet i en række politikker og strategier, der både handler om at være borger og ansat i Næstved Kommune.

17. mar. 2020

Indhold

  Næstved Kommune

  Visionen ”Mærk Næstved” viser, hvad Byrådet har særligt fokus på, og den retning politikerne ønsker, at Næstved Kommune skal bevæge sig. Visionen er godkendt af byrådet den 28. juni 2022.

  Den nye vision fra 2022 har tre pejlemærker, der tager udgangspunkt i de styrkepositioner, som kommunen har:

  • Børn og unge udlever deres potentialer
  • Byudvikling – en dynamo for vækst i hele kommunen
  • Førende på erhverv og bæredygtighed

  Se visionen "Mærk Næstved" som pdf

  Attraktiv i alle livets faser

  Det skal være attraktivt at bo i Næstved Kommune i alle livets faser. Vi tror på, at vores kommune har gode rammer, både når familien udvides, når studierne er i fokus og når børnene er flyttet hjemmefra. Men vi kan gøre det endnu bedre.

  Analyser viser, at Næstved Kommune er bedst til at tiltrække par og enlige uden børn, omvendt mister vi både par og enlige med børn. Faktisk forlader 40 % af tilflytterne kommunen igen inden for bare to år. Der er altså potentiale i at gøre det mere attraktivt for flere målgrupper, så de også oplever, at Næstved Kommune er attraktiv at bo i. Derfor har vi udarbejdet en bosætningsstrategi. Bosætningsstrategien skal sikre, at vi synliggør de muligheder og kvaliteter, som Næstved Kommune allerede besidder. Derudover skal den sikre, at Næstved Kommune koordinerer indsatser og understøtter nye initiativer.

  Denne strategi har ophæng i Næstved Kommunes overordnede vision ”Mærk Næstved
  – sammen om fremtiden”. Sammen med Erhvervsstrategien og Strategi for Vækst og Uddannelse er Bosætningsstrategien med til at understøtte Næstved Kommunes vækstdagsorden. I fællesskab arbejder strategierne mod at gøre Næstved Kommune til et attraktivt sted at bo, studere og drive virksomhed. Organisatorisk er alle tre strategier forankret samme sted, hvilket skaber en stærk koordinering og et tæt samarbejde mod den fælles vækstdagsorden.

  Læs hele Bosætningsstrategien her

  Den skal skabe rammerne for en sikker it-anvendelse for både borgere, brugere, virksomheder og samarbejdspartnere samt medarbejdere, ledelse og politikere i Næstved Kommune.

  Næstved Kommunes informationssikkerhedspolitik udstikker rammerne for, at behandling af informationer i Næstved Kommune sker efter gældende lovgivning, anerkendte standarder og regelsæt. Informationssikkerhedspolitikken danner grundlag for udformning af kommunens informationssikkerhedshåndbog med tilhørende retningslinjer.

  Håndbogen og retningslinjerne skal sikre, at

  • kommunen anvender en struktureret og kontinuerlig forbedringsproces i arbejdet med informationssikkerhed,
  • brug af eksterne konsulenter, samarbejdspartnere og leverandører ikke udhuler kommunens informationssikkerhed,
  • alle, der arbejder med kommunens informationer, forholder sig til informationssikkerhed i det daglige arbejde.

  Informationssikkerhedspolitik (pdf, nyt vindue) 

  Kommuneplanen er Byrådets overordnede plan for udviklingen i byerne og på landet i Næstved Kommune for de næste 12 år.

  Kommuneplanen revideres hver 4. år. Kommuneplanen omfatter hele kommunen. Den beskriver dels Byrådets mål for udviklingen, f.eks. befolkningsudvikling og serviceniveau. Den beskriver også Byrådets mål for den fysiske planlægning, f.eks. hvordan byerne skal vokse, erhvervsudvikling, overordnet trafikbetjening, naturbeskyttelse, jordbrug og mange andre emner.

  I kommuneplanen kan du se:

  • Overordnede visioner og mål for byudviklingen
  • Retningslinjer for arealanvendelsen og for, hvordan kommunens arealer skal anvendes og udvikle sig
  • Redegørelse, der fortæller om baggrunden for retningslinjer og mål
  • Miljøvurdering af planens påvirkning på miljøet

  Læs hele kommuneplan 2021 her.

  Næstvedstrategien er Byrådets kommuneplanstrategi for Næstved Kommunes udvikling i perioden 2023-2035.

  Næstvedstrategien danner rammen dels for udarbejdelsen af en ny kommuneplan og dels for formuleringen af politikker og strategier på en række områder. Via disse skal de strategiske målsætninger fra kommuneplanstrategien oversættes til mere konkrete mål, som der skal arbejdes efter inden for de forskellige områder.

  Næstved Byråd har på deres møde den 19. december 2023 besluttet at vedtage Næstvedstrategien 2023-2035. Se Byrådets behandling af det endelige forslag til Næstvedstrategien ved at klikke her.

  Se Næstvedstrategien her

  Med afsæt i visionen Mærk Næstved sætter ’Godt liv på landet’ fokus på det gode liv for familien på landet og i byerne uden for Næstved By, herunder bl.a. bosætning, oplevelser og erhverv.

  ’Godt liv på landet’ supplerer derved Planstrategien gennem et styrket fokus på landdistrikterne.

  Det skal være attraktivt at bo i hele Næstved Kommune – både i byerne og på landet. Landdistrikterne er et stort aktiv for hele kommunen, og arbejdet med ”Godt liv på landet” skal styrke udviklingen i landområderne og skabe større sammenhæng mellem by og land.

  Hent Godt liv på landet her, pdf.

  Læs kommunens Naturpolitik. Den indeholder tre målsætninger for udvikling af naturen på de kommunale arealer:

  • Næstved Kommune vil sikre mere natur på kommunens arealer
  • Naturen på kommunens arealer skal være vildere
  • Vi vil passe på de sjældne og truede arter på de kommunale arealer

  Læs mere om de tre målsætninger og, hvordan vi vil vil nå målsætningerne i Naturpolitikken.

  I Næstved Kommune vil vi gerne føre en ambitiøs erhvervspolitik med øjnene på fremtiden. Virksomheder skal trives og udvikle sig her. Og vigtigst af alt skal de møde en kommune, som er en aktiv medspiller - som ser mulighederne sammen med dem.

  Erhvervspolitikken er det politiske og strategiske ophæng for Næstved Kommunes tilgang til samarbejdet med erhvervslivet. Samtidig er den bestillingen fra Byrådet til kommunens erhvervsfremmeaktører. Et bredt udsnit af aktører løfter erhvervsfremmeopgaven i Næstved Kommune og sikrer, at ambitionerne i Erhvervspolitikken føres ud i livet. Det er blandt andre Næstved Erhverv, Ressource City, Næstved Cityforening, Visit Sydsjælland & Møn og Erhvervshus Sjælland m.fl.

  Erhvervspolitikken tager afsæt i Byrådets Vision og Næstvedstrategien og er en sammensmeltning af Erhvervsstrategien samt Vækst og Uddannelsesstrategien, der begge senest er revideret i maj 2019.

  Læs hele Erhvervspolitik 2023 - 2026

   

   

  Børn

  I Næstved tror vi på vores unge. Vi ser deres mange ressourcer, og vi har fokus på det, de kan. Derfor skal vi hjælpe vores unge godt på vej.

  De skal have optimale betingelser for at komme i en ungdomsuddannelse og gennemføre den, for at vælge den rigtige vej første gang og for at finde et job, hvis de er blevet ledige.

  Forside af Ungestrategien

  Byrådet har december 2015 vedtaget en 5-årig strategi og handleplan, der skal få flere unge i Næstved Kommune i uddannelse og job. For at imødekomme mulighederne og udfordringerne som reformerne på uddannelses- og beskæftigelsesområdet giver, har vi gennem arbejdet med strategi og handleplanen lagt skinnerne, mens toget kører. Derfor er der et fokus på de indsatser, som vi ’gør i dag’. Trods kommunens knappe økonomiske ressourcer, er strategi og handleplanen ambitiøs. Der er høje mål og store forventninger til både de unge, os selv og vores samarbejdspartnere – og vi tror på, at vi kan leve op til dem! Strategi og handleplanen implementeres fra 1. januar 2016 til 31. december 2020.

  Flere unge i uddannelse og job - De unge er Næstveds fremtid.

  Memoet indeholder et let rids af de rammer, som Børne- og Kulturledelsen forventer, at medarbejdere, ledere, virksomheder på børne- og kulturområdet arbejder inden for.

  Det gælder, når der i det daglige og i projekter arbejdes med emner, som mad, måltider og bevægelse – Og når, der f.eks. skal laves egne lokale politikker, strategier, handleplaner, m.m., der har at gøre med mad, måltider og bevægelse.

  Memoet kan med fordel printes ud 2-sidet og foldes på den lange led.

  Dagtilbuddene i kommunen har, sammen med forældrene, en vigtig opgave i at give børnene omsorg, tryghed og skabe rammer, der understøtter, at alle børn kan trives, lære og udvikle sig.

  Det pædagogiske arbejdsgrundlag skal ses i forlængelse af Næstved kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik og det overordnede pædagogiske grundlag, som er udarbejdet af Mastergruppen, der blev nedsat af ministeren i 2016, i forbindelse med styrkelse af den pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet.

  Se hele arbejdsgrundlaget her

  Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik.

  Strategien bygger på en bred forståelse af forebyggelse, hvor en helhedsorienteret, tidlig og tværfaglig indsats er en forudsætning. Dette indebærer et bredt samarbejde, hvor offentlige og private instanser arbejder sammen. "Det kræver en hel landsby at opdrage et barn" er et gammelt indiansk ordsprog, der meget sigende påpeger behovet for det netværk, som giver børn og unge en opvækst i trygge og sikre rammer.

  Strategien afstikker rammer og påpeger mangfoldigheden i det forebyggende arbejde. Med den nye strategi har vi fået en stærk og sammenhængende plan, der viser, hvordan vi i Næstved Kommune vil stå sammen for at forebygge ungdomskriminalitet.

  Hent hele strategien her, pdf.

  Alle børn og unge deltager i værdifulde fællesskaber - Næstved kommunes sammenhængende politik for børn, unge og familier.

  Formålet med den sammenhængende politik for børn, unge og familier er at sætte den politiske ramme og retning for at indfri byrådets vision for børnene – og dermed at sætte retning for, at kommunens børn og unge mellem 0 og 18 år kan trives og udvikle sig til livsduelige mennesker - både i børne- og voksenlivet.

  Politikken tager afsæt i en forståelse af, at alle børn og unge i Næstved Kommune er en ressource, og at alle børn og unge har en drøm om at lykkes. Det er den drøm, vi skal hjælpe dem med at indfri, og politikken skal give en fælles forståelse af, hvad der er centralt i dette arbejde - og hvilke gensidige krav og forventninger det stiller til de voksne, der er involveret i børn og unges liv på forskellig vis.

  Politikken er opdelt i følgende fem temaer:

  • Trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem fællesskaber
  • Tidlig indsats og forebyggelse
  • Helhed og sammenhæng
  • Børn, unge og familier som aktiv part og ressource
  • Faglighed i øjenhøjde

  Derudover indeholder politikken fortællinger om børn, unge og deres familier. Fortællingerne skal være med til at illustrere den måde, som politikken skal opleves på, når den bliver til virkelighed.

  Læs den sammenhængende politik for børn, unge og deres familier.

  Bolig og miljø

  Kommunen som geografi sætter fokus på reduktion af CO2-udledningen i kommunens geografi. »DK2020 – Klimaplan for Næstved Kommune« har Klimaplan 2020-2030 som fundament og fastholder målet om en 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030 sammenlignet med 1990 og supplerer med et mål om CO2-neutralitet i 2050. Klimaplanen er en handlingsorienteret plan, hvori der er opstillet handlinger for, hvordan målet kan nås, og hvad kommunen kan gøre i samarbejde med eksterne nøgleaktører.  

  Klimaplan for Næstved Kommune kan ses ved at klikke her.

  Næstved Kommune er ambitiøse på varmeområdet og med planen sættes retningen for udviklingen på området frem mod 2030.

  Varmeplanen udstikker retningslinjerne for hvordan varmesektoren skal omstilles til at være fri for naturgas- og olie og gradvis baseres på mere el fra vedvarende energikilder. Fjernvarme skal udbredes alle de steder, hvor det er muligt. Planen viser, hvor der er potentiale for fjernvarme og kommer med anbefalinger til valg af varmekilde i områder, hvor fjernvarme ikke bliver muligt. Målene i planen er

  • 100 % CO2-neutral fjernvarme i 2030
  • 90 % CO2-neutral individuel opvarmning i 2030
  • 100 % CO2-neutral varme i kommunale ejendomme i 2030

  Se den digitale varmeplan ved at klikke her.

  Formålet med politikken er bl.a., at den fremtidige status for vej- og stianlæg indgår i lokalplaner.


  Politikken er fastlagt således at:

  • Hovedkriteriet for, om private fællesveje og hovedstier kan overtages som offentlige, skal være den pågældende vej/ stis trafikale betydning for den almindelige offentlige færdsel.
  • Normalt kan kun trafikveje, som udgør kommunens overordnede vejnet forventes overtaget, med mindre der efter Byrådets vurdering foreligger særlige forhold, der berettiger til en overtagelse.
  • Alle private fællesveje og hovedstier i erhvervsområder optages som offentlige på grund af deres trafikale og erhvervsmæssige betydning samt den ekstraordinære tunge og ofte intense trafik med høj prioritet, med mindre særlige forhold efter Byrådets vurdering gør sig gældende.
  • Der i fremtidige lokalplaner tages stilling til, hvilken status de indeholdte vej/stianlæg skal have, således at der i forbindelse med næste budgetlægning kan afsættes det ud fra beslutningen relevante beløb til afledt drift. Status som offentlig eller privat vej følger normalt hovedkriteriet for, hvilke veje der kan optages som offentlige.
  • Alle vej- og stibelysningsanlæg på private fællesveje og stier tilbydes overtaget som offentlig, såfremt de er udført og godkendt efter et af kommunen godkendt projekt.

  Fritid

  Formålet med frivillighedspolitikken er at understøtte den frivillige og ulønnede indsats, som ydes på social- og sundhedsområdet.

  Overordnet frivillighedspolitik

  • Næstved Kommune vil arbejde på at fremme den frivillige sociale indsats mest muligt – økonomisk som praktisk.
  • Næstved Kommune vil forpligte de sociale områders ledelser til en aktivinddragelse af det frivillige sociale arbejde, som en naturlig del af medarbejdernes læring og kompetenceudvikling.
  • Næstved Kommune ønsker, at frivillige sociale organisationer, foreninger, offentlige virksomheder og enkeltpersoner tager et medansvar for løsning af sociale opgaver i Næstved Kommune.
  • Næstved Kommune ønsker en tæt dialog mellem de nævnte parter. I principielle spørgsmål kan dette ske gennem høringer på organisationsplan – i konkrete sager med den enkelte organisation og dennes medlemmer.

  Se frivillighedspolitikken her, pdf.

  I Næstved Kommune ønsker vi et stærkt og levende kulturliv, som både beriger kommunes borgere og er en væsentlig drivkraft i udvikling af kommunen.

  Vi vil investere i kulturen, fordi vi tror på, at kunst og kultur skaber værdi for både den enkelte borger og for fællesskabet.

  Kulturpolitikken har fire overordnede fokusområder, hvor de to første retter sig mod henholdsvis udvikling af kulturen i Næstved by og kommunens lokalområder.

  Styrke Næstved som kulturhovedstad
  Styrke kultur i lokalområder
  De øvrige fokusområder retter sig mod at skabe mere relevans for flere borgere og i endnu højere grad se kulturlivet som en væsentlig drivkraft i kommunens udvikling.

  Kunst og kultur skal skabe mere relevans for flere
  Kulturen bidrager til kommunens udvikling

  Se hele Kulturpolitik 2018-2023, pdf.

  I Næstved Kommune tror vi på, at det er vigtigt med et levende fritids- og foreningsliv, der lægger særligt vægt på fremme af demokrati og aktivt medborgerskab.

  Næstved Kommune er en af de kommuner, der i forvejen har en samlet kultur- og fritidspolitik, og som gennem de seneste år har sat rammerne for prioriteringer på området. Endvidere har kommunen en række overordnede og generelle politikker m.v. om demokrati og medborgerskab og om borgerinddragelse og fællesskaber, som naturligvis omfatter folkeoplysningsområdet.

  Næstved Byråd godkendte vedlagte politik på deres møde den 22. maj 2012.

  Hent Politik for Folkeoplysningsområdet, pdf

  Film i vækst

  Kulturudvalget har i 2016 vedtaget en strategi for udvikling af film- og medieområdet i Næstved Kommune.

  Strategien skal understøtte og udvikle kommunes film- og medieaktiviteter og udstikke en fælles retning for det videre arbejde med området. Strategien skal bidrage til at skabe rammer og muligheder for lokale og regionale filmentusiaster og udfolde potentialerne for skabende filmarbejde. Den skal særligt understøtte og kvalificere børn og unges film- og mediekundskab.

  Strategien har tre fokusområder:

  • Filmproduktion
  • Film- og mediekundskab
  • Samarbejde og branding

  Strategi for udvikling af film- og medieområdet 2017-20, pdf

  Byrådet har vedtaget en friluftsstrategi for Næstved Kommune.

  Byrådet har med friluftsstrategien opstillet tre mål:

  1. Byerne forbindes med det åbne land og de grønne områder, og adgangen bliver
   sammenhængende og let tilgængelig
  2. Øget information og skiltning om naturoplevelser og friluftsfaciliteter
  3. Understøtte initiativer til friluftsfaciliteter

  Friluftsstrategien kan læses ved at klikke her.

  Job

  Næstved Kommunes veteranpolitik skal være med til at understøtte, at veteraner og deres pårørende får den støtte, de har behov for.

  Formidling af viden om veteranindsatsen, kontakt til tidligere udsendte og opmærksomhed på veteranernes indsats i internationale missioner.

  Sådan lyder de tre indsatsområder, der er vedtaget i Næstved Kommunes veteranpolitik, og som er med til at understøtte den veteranpolitik, regeringen vedtog i 2010.

  Signalet i vores lokale politik er klart: Udsendte fra forsvaret, politiet, beredskabet, sundhedssektoren og andre sektorer skal have anerkendelse og respekt for den store indsats, de har ydet i forhold til det danske samfund. I den forbindelse er det også vigtigt at huske på de nærmeste pårørende, som for en tid har undværet en far, en mor, en søn eller en datter.

  Se hele veteranpolitikken her.

  Formålet med veteranstrategien er at konkretisere de intentioner, som bliver beskrevet i veteranpolitikken. Strategien er en handlingsorienteret gennemgang af de tiltag, som vil være fokusset for Veteranindsatsens arbejde i perioden.

  I 2015 vedtog Næstved Kommune sin første veteranpolitik. Veteranpolitikken skal ses som et bevis på, at vi i Næstved Kommune vil understøtte veteranerne og deres pårørende efter en udsendelse i international mission. Med veteranstrategien er ønsket at gå spadestikket dybere og rammesætte arbejdet med veteraner i Næstved kommune i perioden 2021 til og med 2024.

  Veteranstrategiens er baseret på input fra lokale veteraner, CABIs evaluering af Næstved Kommunes veteranindsats i 2019, Forsvarsministeriets evaluering af den nationale veteranindsats fra august 2020 samt erfaringer fra tidligere indsats.

  Se hele veteranstrategien her.

  Sundhed og omsorg

  Handicap- og psykiatripolitikken handler om en lang række forhold på handicap- og psykiatriområdet.

  Næstved Kommunes Sundhedspolitik er en beskrivelse af, hvilke områder der skal arbejdes med for at øge sundheden for alle, der bor i kommunen.

  For at få det til at ske, skal vi arbejde sammen på tværs, og derfor er overskriften ’Vi går på tværs – og vi går sammen’.

  Politikken indeholder 5 pejlemærker, hvor Næstved Kommune kan bidrage til at løfte folkesundheden, herunder:

  • Røgfrit Liv
  • Mindre Alkohol og Euforiserende stoffer
  • Bedre Mental Sundhed
  • Mere Bevægelse
  • Kronisk Sygdom

  Se hele Næstved Kommunes sundhedspolitik fra 2022, pdf.

  Tilsynspolitikken danner rammen for kommunens indsats med tilsyn og opfølgning for borgere, der modtager hjælp i eget hjem og på kommunens plejecentre.

  Næstved Kommunes tilsynspolitik på ældreområdet

  Næstved Kommunes Ældre- og værdighedspolitik fokuserer primært på de ældre borgere, der får brug for hjælp fra Næstved Kommune og andre for fortsat at kunne leve et værdigt og indholdsrigt liv. 

  Sygdom og svækkelse kan ramme os alle, og vi har et fælles ansvar for at hjælpe vores medborgere og deres pårørende, når helbredet svigter.

  Næstved Kommunes Ældre- og værdighedspolitik sætter retningen for behandling, pleje og omsorg, som i de kommende år skal tilpasses den voksende gruppe af ældre og den stigende kompleksitet i opgaverne.

  I Næstved Kommune skal man både kunne bringe sine kompetencer og ressourcer i spil i et aktivt ældreliv, men også få behandling, pleje og omsorg, når helbredet svigter på grund af sygdom og funktionstab

  Næstved Kommunes Ældre- og værdighedspolitik, pdf.

  Politikker for leverandører

  Den traditionelle opgaveløsning er under forandring, og digitalisering er et godt middel til at opnå fornyelse, forenkling og mere kvalitet i løsning af kerneopgaven – og dermed skabe værdi.

  Digitaliseringen vil i de kommende år spille en vigtig rolle, når Næstved Kommune skal udvikle og forny sine ydelser og måder at løse opgaverne på. Og vil især være et vigtigt element i, hvordan kommunen servicerer borgerne og virksomhederne.

  Digitaliseringen skal bidrage til og understøtte, at Næstved bliver en attraktiv og moderne kommune.

  Find Næstved Kommunes Digitaliseringsprincipper her

  Næstved Kommune vil med denne Udbuds- og indkøbspolitik sætte retningen for kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser.

  Udbuds- og indkøbspolitikken skal sikre:

  • Fastlæggelse af principperne for udbudsforretninger i Næstved Kommune
  • Næstved Kommunes overholdelse af gældende lovgivning på indkøbsområdet
  • Bæredygtighed og kvalitet i indkøbene
  • En optimering af indkøbsprocessen
  • Lavest mulige transaktionsomkostninger
  • Anvendelse af indgåede aftaler og kontrakter
  • Udnyttelse af de tilgængelige økonomiske ressourcer

  Her kan du læse Udbuds- og indkøbspolitik 2021-2026.

  Interne politikker

  Kasse- og Regnskabsregulativet er Næstved Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

  Læs regulativet her.

  Det skal sikres, at der er lige muligheder for de ansatte i Næstved Kommune.

  Næstved Kommunes personalepolitik i forhold til ligestilling skal bidrage til, at der sikres stadig mere lige muligheder for ansatte i Næstved Kommune. Ligestilling skal personalepolitisk fremme en alsidig sammensætning og udvikling af medarbejdere med henblik på at udvikle kvaliteten i arbejdet.

  Konkrete indsatsområder

  Ligestilling er mere end formel ligestilling. Ligestilling skal komme til udtryk i alle virksomheders og arbejds-pladsers dagligdag. Det er derfor afgørende, at det enkelte MED-udvalg drøfter og sikrer efterlevelse af det grundlæggende værdigrundlag: At bygge på respekt og ligeværd, at anerkende hinanden og at se mangfoldighed som en ressource.

  At lade ligestilling komme til udtryk i det daglige arbejde betyder blandt andet, at der ikke sker negativ forskelsbehandling af medarbejdere eller ansøgere ved ansættelse, forfremmelse, forflyttelse, efteruddannelse/kompetenceudvikling, orlov, afskedigelse, løn- og ansættelsesvilkår m.v.

  Næstved Kommune arbejder derfor aktivt for, at der kønsmæssigt bliver lige løn for ligeværdigt arbejde. Det betyder blandt andet, at Næstved Kommune ønsker, at der så vidt er sammenlignelige løn- og ansættelsesvilkår for sammenlignelige funktioner. Det betyder, at løn- og ansættelsesvilkårene inden for for eksempel servicefagene bør udvikles.

  Udviklingssamtaler er afgørende i sikringen af lige og rige muligheder for udvikling. Der er derfor ret til en udviklingssamtale, når en medarbejder – kvinde eller mand – vender tilbage efter endt orlov, hvad enten der er tale om barselsorlov, plejeorlov eller anden orlovsform.

  Ligestilling betyder ikke, at man kan fravige kravet om at ansætte de bedst kvalificerede ansøgere ved at se bort fra de nødvendige kvalifikationskrav. Ligestilling betyder ikke, at der sikret en særlig fortrinsret til særlige grupper. Ligestilling betyder, at Næstved Kommune aktivt arbejder med de grundvilkår, der gør, at den enkelte medarbejder får lige muligheder for udfoldelse i sit arbejdsliv. Konkret forventes det af virksomhederne i forbindelse med ansættelser, at ansættelsesudvalgets sammensætning virker fremmende for ligestilling – i forhold til køn, alder, etnicitet m.v. Det er endvidere afgørende, at ansættelsesudvalgene sikrer, at stillingsopslag udformes, så det er synligt, at mangfoldighed er en ressource på kommunens arbejdspladser.

  Begge køn skal så vidt muligt være repræsenteret inden for alle sektorer og arbejdsområder, lederniveauer m.v. Næstved Kommuner arbejder for at der skal rekrutteres og uddannes flere personer med anden etnisk baggrund.

  Næstved Kommune arbejder for at sikre mænd og kvinder lige rammer og vilkår for at komme i position til leder-stillinger. Der skal arbejdes for en forholdsmæssig andel af kvinder i leder- og chefstillinger - ikke mindst på arbejdspladser, hvor hovedparten af de ansatte er af det ene køn. I forbindelse med lederuddannelse og ledertalentudvikling sikres hensyn til kønsmæssig ligestilling, men der skal samtidig aftales rammer, der sikrer, at medarbejdere med anden etnisk baggrund indgår i sådanne kommunale programmer og udviklingsaktiviteter.

  Det er et lederansvar at handle tjenstligt, hvis en ansat oplever diskrimination og negativ forskelsbehandling fra en eller flere kolleger. Det er også et lederansvar at sikre mulighed for støtte til den ansatte fra for eksempel TrivselsHotline, hvis den ansatte er blevet ringeagtet eller omtalt/tiltalt nedladende på grund af køn, alder, religion, etnicitet, hudfarve, seksuel orientering m.v. uanset om den diskriminerende adfærd er sket fra en kollega eller en person uden for den kommunale organisation.

  Denne politik er et bilag til Kasse- og Regnskabsregulativ.

  Formålet med Opkrævnings- og Inddrivelsespolitikken for Næstved Kommune er at angive, inden for hvilke rammer, opkrævning af alle kommunale krav og inddrivelse af krav med fortrinsret kan foregå.

  Næstved Kommune har i opkrævnings regi ikke adgang til at foretage inddrivelse af andre krav end krav med fortrinsret, ligesom der heller ikke er hjemmel til at iværksætte lønindeholdelse m.v.

  Inden krav overgår til inddrivelse i SKAT, er det vedtaget, at Næstved Kommune sender to rykkere på hovedparten af alle krav.

  Regeringen og KL har indgået en fælles aftale vedrørende tiltag for at styrke inddrivelsen af borgers og virksomheders restancer til kommunerne.

  Den vedtagne lov betyder, at fra den 2. februar 2017 har kommunen overtaget inddrivelsen af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav.

  Loven giver kommunen hjemmel til at foretage inddrivelse af fortrinsberettigede krav ved udlægsforretning.
  Alle øvrige krav inddrives af SKAT.

  Læs hele politikken her.

  Formålet med politikken er at sikre kommunens borgere, ansatte, bygninger m.m. mod skader.

  Hvem:

  Sikringspolitikken omfatter alle forvaltningsområder og alt personale. Sikringspolitikken overordnet mål er at sikre, at risikoen for fremtidige skader reduceres mest muligt.
  Enhver ansat har både ret og pligt til at gøre opmærksom på handlinger, der er sikkerhedsmæssigt uforsvarlige.

  Hvad:

  Formålet med sikringspolitikken er at:

  • sikre kommunens borgere og ansatte mod skader
  • sikre kommunen mod tab og driftsforstyrrelser i relation til bygninger og løsøre
  • sikre, at de risikoforebyggende foranstaltninger sættes ind der, hvor de har størst effekt

  Hvorledes:

  Sikringsarbejdet skal gennemføres således, at den enkelte arbejdsplads ud fra de konkrete forhold, sikres bedst muligt. Sikringsarbejdet skal gennemføres ud fra følgende strategier og prioriteter:

  • eliminering af risiko
  • reducering af risiko
  • accept af risiko og finansiering heraf

  Sikringsforanstaltninger skal udføres efter vejledningen om bæredygtig bygge- og anlægsprojekter i Ny Næstved Kommune, Forsikring & Pensions sikringsniveauer, bygningsreglementet, DS 471 m.fl. ud fra en vurdering af kvalitet, pris og service i ikke prioriteret rækkefølge.

  Brug altid godkendte/certificerede firmaer, hvis det er muligt.
  I alle større projekter udarbejdes der kravspecifikation og foretages afleveringsforretning.
  Der udarbejdes indsatsforslag for de forskellige områder, som vedtages af Direktionen og Byrådet.

  Sikring kan ikke stå alene. Øget opmærksomhed og holdningsbearbejdning er mindst lige så vigtige parametre. Effekten af dette udgør ca. 70 procent af den samlede risikostyring/sikring.

  Rapport

  Risikostyringsgruppen udarbejder årligt rapport til direktionen og økonomiudvalget, indeholdende orientering om forløbet af indsatsområderne vedr. sikring og resultatet af det forgangne års sikringstiltag.

  Godkendt den 3. april 2006

  Næstved Kommunes telefonpolitik tager udgangspunkt i holdningen ”Borgeren i centrum” og i værdierne i kommunens personalepolitik.

  Telefonpolitikken skal på lidt længere sigt samordnes med en overordnet henvendelsespolitik, som skal beskrive, hvordan både personlige, skriftlige og digitale henvendelser behandles.

  Næstved Kommunes telefonbetjening skal opleves som venlig, kompetent og
  hjælpsom.

  Telefonbetjeningen tager udgangspunkt i ”Borgeren i centrum” og i kommunens
  personalepolitiske værdier:

  • Ansvarlighed
  • Dialog
  • Professionalisme
  • Respekt

  Det betyder for telefonbetjeningen at:

  • Vi tager telefonen, når den ringer – også hos kollegaen, der ikke er til stede
  • Vi lytter, spørger og svarer - eller undersøger og vender tilbage
  • Vi kender vores organisation, så vi kan få fat i den rette medarbejder
  • Vi lægger besked med dit navn og telefonnummer til den person, du ønsker at
   tale med
  • Vi ringer tilbage hurtigst muligt
  • Du behøver kun ringe én gang, for vi beder den, du vil tale med, om at ringe til
   dig.

  Åbningstider for telefoniske henvendelser

  Telefonisk henvendelse:
  Mandag Kl. 9.00 - 15.00
  Tirsdag Kl. 9.00 - 15.00
  Onsdag kl. 9.00 - 13.00
  Torsdag Kl. 9.00 - 17.00
  Fredag Kl. 9.00 - 13.00

  Kommunens telefonbetjening evalueres jævnligt, så vi sikrer, at værdierne i politikken
  følges.

  Næstved Kommune har tre overordnede værdier, som karakteriserer vores organisation og den måde, vi arbejder på.

  Værdierne er:
  Tillid – Helhed - Dialog

  Læs Næstved Kommunes værdier med en kort uddybning.

  Ledelsesgrundlag og Medarbejdergrundlag 

  Medarbejdere i Næstved Kommune har et ledelsesgrundlag og et medarbejdergrundlag, som sammen med kommunens værdier, sætter rammerne for vores arbejde og for det arbejdsfællesskab, vi er en del af hver dag.

  Læs Næstved Kommunes medarbejdergrundlag.

  Læs Næstved Kommunes ledelsesgrundlag.

  Næstved Kommunes værdier, ledelsesgrundlag og medarbejdergrundlag suppleres af gældende regler og retningslinjer.

   

  Ejendomspolitikken sætter retning for forvaltningen af kommunens ejendomme.

  Næstved Kommunes ejendomspolitik beskriver kommunens vision og strategiske målsætninger for ejendomsområdet.

  Politikken tager udgangspunkt i, at Næstved Kommune ønsker at have attraktive rammer for løsning af de kommunale kerneopgaver, og at kommunens ejendomme skal danne en fleksibel, multifunktionel og bæredygtig ramme omkring kerneopgaver som læring, omsorg, pleje, sundhed, fritidsaktiviteter mv. Forfølgelsen af ejendomspolitikkens strategiske målsætninger vil derfor også ske i tæt samspil og koordination med de politikker, planer og strategier, der er formuleret for de forskellige opgaver.
  Forfølgelsen af ejendomspolitikkens strategiske målsætninger vil derfor også ske i tæt samspil og koordination med de fagpolitikker, planer og strategier, der er formuleret for de forskellige opgaver.

  Udviklingen af ejendomsområdet skal medvirke til at give kommunen et strategisk perspektiv på de kommunale ejendomme, samt understøtte at de kommunale ejendomme støtter op om visionen ”Mærk Næstved”, som viser, hvad Byrådet har særligt fokus på, og viser den retning politikerne ønsker, at Næstved Kommune skal bevæge sig. Det gælder fx i forhold til strategiske målområder som ”Byudvikling” og ”Erhverv og Bæredygtighed”, men også i forhold til, at de kommunale ejendomme skal være velfungerende rammer for, at børn og unge kan udleve deres potentiale.

  Læs Ejendomspolitikken 2023-2026

  Kontakt

  Byråds- og Direktionssekretariatet

  Send digital post (kræver MitID)

  Andre relevante artikler