Gå til hovedindhold

Kystsikring på Enø og Lungshave

Fremtidens klima bliver voldsommere og mere vådt. Fremtidige klimascenarier viser, at havet vil stige, og der vil komme mere regn. Dermed vil oversvømmelser oftere forekomme, hvis der ikke gøres noget. Derfor skal kommunen sikres mod oversvømmelserne. Et konkret eksempel herpå er det kystbeskyttelsesprojekt ved Enø og Lungshave, som Næstved Byråd besluttede at fremme i februar 2017 og som du kan læse mere om her.

badegæster på stranden ved Enø

Indhold

  En gruppe grundejere på Enø og Lungshave fik i 2017 udarbejdet et skitseprojekt, omhandlende højvandsbeskyttelse af de lavereliggende områder på Enø og Lungshave mod Karrebæk Fjord. Grundejerne vurderede, at projektet var for stort og komplekst til, at de selv ville kunne løfte opgaven og bad derfor Næstved Kommune om at indlede en sag.

  Projektet vedrører etablering af et højvandsdige ved Lungshave og på Enø. NIRAS er valgt som kommunens rådgiver på projekter.

  I marts 2018 godkendte Teknisk Udvalg at udvide projektområdet, således at hele det berørte område er omfattet af projektet. Det betyder, at havdiget udvides mod syd samt mod nord, så det eksisterende dige, der ligger her, inddrages i projektet.

  Offentlig høring
  I den offentlige høring, som løb fra 3. juli 2020 til 31. august 2020, fik kommunen 16 høringssvar.

  Afgørelse
  Efterfølgende er projektet rettet til og Byrådet har den 23. marts 2021 besluttet at give tilladelse til projektet.
  Herunder ses tilladelsen, projektet og den tilhørende miljøkonsekvensvurdering.

  Tilladelse til kystbeskyttelse

  1. Myndighedsprojekt
  1.1. Dimensionskriterier
  1.2. Bidragsfordeling
  1.3. Geoteknisk datarapport
  1.4. Områdebeskrivelser
  1.5. Forundersøgelser
  1.6. Kystbeskyttelsesmetoder

  2. Miljøkonsekvensvurdering
  2.1. Afgrænsningsnotat
  2.2. Oversigtskort over højvandsbeskyttelsesprojektet
  2.3. Oversigtskort over højvandsbeskyttelsens fodaftryk
  2.4. Visualiseringsrapport
  2.5. Notat fra Miljøstyrelsen vedr. kortlægning af habitatnatur på Enø

  Der kan klages over tilladelsen. Det er beskrevet i tilladelsen, hvem der kan klage og hvordan der klages. En klage vil i udgangspunktet have opsættende virkning, hvilket vil sige, at arbejdet ikke kan sættes i gang, før klagen er afgjort.

  Den videre proces

  Der udarbejdes nu et detailprojekt, og anlægsarbejdet sendes i udbud. Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i efteråret 2021.
  Der oprettes desuden et kystbeskyttelseslag.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)