Gå til hovedindhold
Høringer
Nyhed

Forslag til Lokalplan 148 Boligområde ved Lærkevej i Glumsø

Forslag til Lokalplan 148 Boligområde ved Lærkevej i Glumsø er vedtaget af Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget den 13. maj 2024. I den forbindelse sendes forslaget hermed i 8 ugers høring.

15. maj 2024

Indhold

  Formålet med lokalplanen
  Lokalplanens formål er at give mulighed for etablering af 16 boliger i form af tæt-lav bebyggelse i et og to plan eller som 1½ plans boliger, derudover er formålet at sikre sammenhæng mellem lokalplanområdet og det eksisterende omkringliggende boligområde ved, at der etableres stiforbindelser mod Sorøvej og Vibevej. 


  8 ugers offentlig høring
  Forslaget er fremlagt fra den 15. maj 2024 til den 10. juli 2024. Derefter vil Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget tage stilling til sagen. 

  Forslaget til lokalplanen kan ses på Næstved Kommunes Lokalplanportal via dette link: Forslag til lokalplan 148 Boligområde ved Lærkevej i Glumsø


  Borgermøde
  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde den 3. juni 2024 kl. 17-18.30 i Medborgerhuset ”Kroen”, Storegade 2, 4171 Glumsø.


  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes via Næstved Kommunes lokalplanportal. Du skal blot klikke på det orange felt, som du finder via ovenstående link. Alternativt kan du også sende synspunkter eller ændringsforslag med post til Team Plan og Geodata, Center for Teknik og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

  Høringsfristen udløber den 10. juli 2024.


  Miljøvurdering
  Ifølge Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse nr. 973 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25/06/2020 - skal planer, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ledsages af en miljøvurdering i overensstemmelse med Miljøvurderingslovens afsnit II (miljørapport).

  Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. 

  Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 12. juni 2024.


  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af lokalplanforslaget, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)