Gå til hovedindhold
Høringer
Nyhed

Forslag til Lokalplan 160 for erhvervsområde ved Elmevej, Sandved

Forslag til Lokalplan 160 for erhvervsområde ved Elmevej, Sandved er vedtaget af Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget den 10. juni 2024. I den forbindelse sendes forslaget hermed i 6 ugers høring.

11. jun. 2024

Indhold

  Formålet med lokalplanen

  •    At give mulighed for opførelse af bebyggelse til erhvervsformål 
  •    At fastlægge et samlet byggefelt for at sikre en hensigtsmæssig disponering af området med henblik på at reducere visuelle og miljømæssige påvirkning af omgivelserne 
  •    At udlægge arealer til afskærmende foranstaltninger mod de omkringliggende boligområder og mod det åbne land mod øst 
  •    At fastlægge vejadgange til området og sikre nødvendige parkeringsarealer


  6 ugers offentlig høring
  Forslaget er fremlagt fra den 11. juni 2024 til den 24. juli 2024. Derefter vil Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget tage stilling til sagen. 

  Forslaget til lokalplanen kan ses på Næstved Kommunes Lokalplanportal via dette link: Forslag til Lokalplan 160 for erhvervsområde ved Elmevej, Sandved.

  Borgermøde
  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde 

  d. 13. juni 2024 kl. 17-18.30 i Syntegons kantine, Elmevej 9, 4262 Sandved. 

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes via Næstved Kommunes lokalplanportal. Du skal blot klikke på det orange felt, som du finder via ovenstående link. Alternativt kan du også sende synspunkter eller ændringsforslag med post til Team Plan og Geodata, Center for Teknik og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

  Høringsfristen udløber den 24. juli 2024.

  Miljøvurdering
  Ifølge Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse nr. 973 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 25/06/2020 - skal planer, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, ledsages af en miljøvurdering i overensstemmelse med Miljøvurderingslovens afsnit II (miljørapport).

  Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. 

  Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 9. juli 2024.

  Midlertidige retsvirkninger
  For ejendomme der er omfattet af lokalplanforslaget, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen vedtages endeligt, dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)