Gå til hovedindhold

Afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering (VVM) af etablering af kunstgræsbane på Gormsvej 3 i Toksværd

Afgørelse om at der ikke skal foretages yderligere miljøvurdering af (udarbejdes miljøkonsekvensrapport til) projekt vedr. etablering af kunstgræsbane med lys, hegn og støjskærm på Gormsvej 3, Toksværd, 4684 Holmegaard

17. maj 2024
Børn der løber og spiller fodbold i Næstved

Indhold

  Næstved Kommune (Center for Ejendomme og Indkøb) har ansøgt om at etablere en kunsstofgræsbane på 8.436 m2 med lysanlæg, hegn og støjskærm til Toksværd Olstrup Fodbold på matrikel nr. 8bc, Toksværd By, Toksværd på eksisterende boldbane med græs.

  Næstved Kommune (Center for Teknik og Miljø) har foretaget screening og vurderet, at det ansøgte ikke er omfattet af VVM-pligt, hvorfor ansøger ikke skal få udarbejdet miljøkonsekvens rapport. Afgørelsen er truffet efter § 21 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 - lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Ansøger har anvendt ansøgningsskema svarende til bilag 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Der ansøges særskilt om nedsivnings- og tilslutningstilladelse, landzonetilladelse (servicevej, støjskærm og lysmaster) samt byggetilladelse (støjskærm og lysmaster).

  Den fulde afgørelse kan ses ved at klikke her.

  Klagevejledning for afgørelsen om VVM pligt

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Denne afgørelse kan påklages i henhold til miljøvurderingslovens §§ 49-53. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Nævnenes Hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet, se nedenfor.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen, som findes på https://naevneneshus.dk. Din klage sendes automatisk gennem Klageportalen til Næstved Kommune.


  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen. Det vil sige senest den 14.6.2024.

  For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes hus.

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver MitID)