Gå til hovedindhold
Nyhed
Høringer
Teknik og miljø

Afgørelse om at det kræver en Miljøvurdering (VVM) til at etablere en kunstgræsbane i Toksværd

Næstved Kommune, Center for Ejendomme har ansøgt om at etablere en kunststofgræsbane på 8.436 kvm med lysanlæg til Toksværd Olstrup Fodbold på Gormsvej 3, matrikel nr. 8bc, Toksværd By, Toksværd på eksisterende boldbane med græs.

27. mar. 2024

Indhold

  Næstved Kommune, Center for Teknik og Miljø har foretaget screening og vurderet, at det ansøgte er omfattet af VVM-pligt. Naboer vil kunne blive udsat for støj over de vejledende grænseværdier i langt flere timer end nu. Ansøger skal derfor få udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, hvis de fortsat ønsker sagen behandlet.

  Afgørelsen om VVM pligt er truffet efter § 21 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 - lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

  Afgørelse kan du læse på linket herunder:

  Afgørelse om pligt til af foretage yderligere miljøvurdering (udarbejdes miljøkonsekvensrapport) vedr. etablering af kunstgræsbane med lys på Gormsvej 3, Toksværd, 4684 Holmegaard

   

  Klagevejledning for afgørelse om at der er VVM pligt

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøvurderingslovens §§ 49-53. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Nævnenes Hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet, se nedenfor.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen, som findes på https://naevneneshus.dk , hvor du vælger Miljø- og Fødevareklagenævnet, efter du har klikket på Start din klage. Din klage sendes automatisk gennem Klageportalen til Næstved Kommune, når den er indsendt.
  .
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen. Det vil sige at klagen skal være indsendt til Klageportalen senest den 24.4.2024. For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes hus – https://naevneneshus.dk