Gå til hovedindhold
Høringer
Nyhed

Offentlig høring af afgrænsningsnotat for miljøvurdering af projekt og planer for et nyt rekreativt bakket landskab og naturområde tæt på Næstved by, Englebakkerne

Næstved Kommune ønsker at udvikle et landbrugsareal til et nyt rekreativt bakket landskab og naturområde tæt på Næstved by, med navnet Englebakkerne.

08. maj 2024

Indhold

  Arealet vil i anlægsfasen samtidig give mulighed for placering af overskudsjord fra byggerier og andre projekter. Der forventes derfor en længere anlægsperiode på 15-20 år, hvor området løbende vil blive taget i brug imens det udvikles. Englebakkerne forventes at kunne rumme op imod 2,5 millioner tons jord fordelt på en række bakker af 8-18 meters højde over nuværende landskab.

  Formålet med høringen
  Formålet med dette afgrænsningsnotat er at fastlægge indholdet af den samlede miljøkonsekvensrapport forud for den videre miljøvurdering. 

  Det vil her fastlægges hvilke emner der skal miljøvurderes for samlet at kunne vurdere projektets eventuelle væsentlige konsekvenser på miljøet. 

  2 ugers offentlig høring
  Som et led i miljøvurderingsprocessen skal der gennemføres en offentlig høring til indhentning af ideer og forslag til miljøvurderingen. I denne høringsperiode kan borgere, berørte parter, interesseorganisationer og øvrige myndigheder komme med forslag til, hvad de mener, der skal undersøges i forbindelse med miljøvurderingen. 

  Svar fra høringen vil blive indarbejdet i afgrænsningen efterfølgende, i det relevante omfang. Myndigheden afgiver på baggrund heraf en endelig udtalelse af emnerne for den samlede miljøkonsekvensrapport. 

  Næstved Kommune gennemfører i perioden 08. maj 2024 til den 27. maj 2024 en idéfase med høring forud for afgrænsning af den samlede miljøkonsekvensrapport for etableringen af Englebakkerne. I denne periode har borgere, interesseorganisationer og berørte myndigheder mulighed for at komme med forslag til, emner de ønsker skal indgå i den samlede miljøkonsekvensrapport.

  Se vedlagte afgrænsningsnotat her  for yderligere information.

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes til Næstved Kommune via blivhoert@naestved.dk  eller med post til Team Plan og Geodata, Center for Teknik og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

  Høringsfristen udløber den 27. maj 2024.

  Miljøvurdering
  Projektet indebærende etablering af Englebakkerne, er omfattet af Miljøvurderingsloven §16 jf. bilag 2 punkt 10e og punkt 11b.

  Jævnfør Miljøvurderingslovens §1, er formålet med miljøvurderinger at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau, ved at integrere miljøhensyn under udarbejdelsen af projekter, planer og programmer.

  Som et element i miljøvurderingsprocessen, skal der udarbejdes en samlet miljøkonsekvensrapport som opfylder kravene i miljøvurderingsloven, beskrevet i §20 og bilag 7.

  Næstved Kommune har indledt en VVM-proces om etablering af projektet Englebakkerne. Anlægget er opført på bilag 2 i ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, idet det hører under pkt. 11b Anlæg til bortskaffelse af affald.

  Næstved Kommune har vurderet, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt, jf. miljøvurderingslovens § 19 stk. 4, idet der kan være risiko for væsentlige miljøpåvirkninger. Ligeledes vurderer kommunen, at planforslagene er omfattet af krav om miljøvurdering. Forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan for Englebakkerne, samt projektet skal således miljøvurderes efter miljøvurderingsloven. 

  Planlægningen og projektet for Englebakkerne udgør hovedforslaget, der miljøvurderes.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)