Gå til hovedindhold
Nyhed
Høringer

Offentlig høring af afgrænsningsnotat for miljøvurdering af projekter og planer for et erhvervsområde i Øverup Krog

Næstved Kommune ønsker at udvikle et nyt erhvervsområde ved Øverup Krog. Erhvervsområdet skal kunne rumme tung industri, forsyningsvirksomhed og tekniske anlæg

16. maj 2024

Indhold

  Området, som er på ca. 42 ha. er udlagt til tung industri i Kommuneplan 2021. Der er i 2023 udarbejdet forslag til Lokalplan 085 for Øverup Krog erhvervsområde. Næstved Kommune har på baggrund af høringssvar besluttet at ændre forslag til Lokalplan 085 til også at kunne rumme tekniske anlæg samt forsyningsanlæg. Afgrænsning af miljøvurderingen er revideret i forhold til de påtænkte ændrede muligheder i lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 25. 

  Formålet med høringen
  Formålet med dette afgrænsningsnotat er at fastlægge indholdet af den samlede miljøkonsekvensrapport forud for den videre miljøvurdering. 

  Det vil her fastlægges hvilke emner der skal miljøvurderes for samlet at kunne vurdere projektets eventuelle væsentlige konsekvenser på miljøet. 

  3 ugers offentlig høring

  Som et led i miljøvurderingsprocessen skal der gennemføres en offentlig høring til indhentning af ideer og forslag til miljøvurderingen. I denne høringsperiode kan borgere, berørte parter, interesseorganisationer og øvrige myndigheder komme med forslag til, hvad de mener, der skal undersøges i forbindelse med miljøvurderingen. 

  Svar fra høringen vil blive indarbejdet i afgrænsningen efterfølgende, i det relevante omfang. Myndigheden afgiver på baggrund heraf en endelig udtalelse af emnerne for den samlede miljøkonsekvensrapport.

  Se udkast til afgrænsningsnotat her: https://dokument.plandata.dk/85_11330095_1715863388152.pdf

  Dine muligheder
  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes til Næstved Kommune via blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan og Geodata, Center for Teknik og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

  Høringsfristen udløber den 6. juni 2024.

  Miljøvurdering
  Ifølge miljøvurderingslovens §2, stk. 1 nr. 2 skal der gennemføres en miljøvurdering af planer
  og programmer, hvor disse udarbejdes inden for fysisk planlægning og arealanvendelse og
  fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 1 og
  2, hvis de vurderes at kunne have en væsentlig påvirkning på miljøet. Det er
  planmyndigheden, der træffer afgørelse om, hvorvidt en plan er omfattet af § 2, jf. lovens § 8
  stk. 2.

  Projektet indebærer at etablering af erhvervsområde inklusive fjernvarmeværk er omfattet af
  Miljøvurderingsloven § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.

  Ifølge miljøvurderingsloven skal der forud for udarbejdelse af miljørapporten foretages en
  afgrænsning af indholdet i miljørapporten ved udarbejdelse af et afgrænsningsnotat, der
  fastlægger omfanget af miljøvurderingen ud fra de emner, der er nævnt i miljøvurderingsloven
  bilag 4.

  Næstved Kommune vurderer, at planforslagene er omfattet af krav om miljøvurdering. Forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan for Øverup Krog erhvervsområde skal således miljøvurderes efter miljøvurderingsloven.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)