Gå til hovedindhold
Vand

Midlertidig indvindingstilladelse og etablering af ny boring til Hyllinge Vandværk

Næstved Kommune har den 14.2.2024 meddelt midlertidig tilladelse til indvinding af vand, samt at Hyllinge Vandværk kan etablere en ny boring.

14. feb. 2024

Indhold

  Næstved Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig vandindvinding og etablering af ny indvindingsboring på matrikel nr. 17b, Hyllinge By, Hyllinge til Hyllinge Vandværk.

  Afgørelse om midlertidig tilladelse til vandindvinding og etablering af ny boring

  Afgørelsen er truffet efter § 20 og § 21 i vandforsyningsloven.

  Næstved Kommune har vurderet, at afgørelse om tilladelse af ovenstående indvindingstilladelse ikke er omfattet af VVM-pligt. Du kan læse afgørelsen og screeningsskemaet på linkene herunder:

  Afgørelse om ikke-VVM pligt

  Screeningsskema til indvinding af vand

  Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 21 i VVM-bekendtgørelsen, Lovbekendtgørelse nr. 4 af den 03.01.2023, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over disse to afgørelser til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, fra den 14.2.2024, hvilket vil sige at klagen skal være indgivet senest den 13.3.2024.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: grundvand@naestved.dk

  Næstved Kommune har foretaget en VVM screening og vurderet, at etablering af en ny boring, ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og vi vurderer derfor at tilladelserne ikke vil være omfattet af VVM-pligt.

  Denne afgørelse kan påklages i henhold til §§ 50-54. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Nævnenes Hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som oplyst ovenover.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver MitID)

  Andre relevante artikler