Gå til hovedindhold
Nyhed

Tillægsgodkendelse til at modtage og behandle nye typer affald på Ved Fjorden 18, 4700 Næstved og afgørelse om ikke-VVM pligt

Næstved Kommune har den 10.6.2024 meddelt godkendelse efter §33 i miljøbeskyttelsesloven til at modtage og behandle nye typer affald på Ved Fjorden 18, 4700 Næstved, samt afgørelse om, at den ansøgte udvidelse ikke er omfattet af VVM-pligt.

11. jun. 2024

Indhold

  Næstved Kommune har den 10.6.2024 meddelt godkendelse efter §33 i miljøbeskyttelsesloven til at modtage og behandle nye typer affald på Ved Fjorden 18, 4700 Næstved, samt afgørelse om, at den ansøgte udvidelse ikke er omfattet af VVM-pligt.

  Ejendommen har en eksisterende miljøgodkendelse. Der er givet tillægsgodkendelse til modtagelse af flere typer affald på ressourcepladsen til afvanding, sortering og knusning forud for nyttiggørelse. Du kan se hele den sammenskrevne miljøgodkendelse på linket herunder

  Afgørelse om tillægsgodkendelse efter §33 i miljøbeskyttelsesloven til Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

  Næstved Kommune har foretaget screening og vurderet, at afgørelse om at det ansøgte projekt ikke er omfattet af VVM-pligt. Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven og du kan læse afgørelsen om ikke-VVM pligt herunder:

  Afgørelse om ikke-VVM pligt i forbindelse med tillægsgodkendelse

  Klagevejledning for afgørelse om miljøgodkendelse

  Tilladelsen er meddelt efter § 33 og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer.
  Klagefristen er senest 4 uger efter annonceringen. Eventuel klage skal ske senest den 9.7.2024.

  Du klager via Klageportalen, som findes på https://naevneneshus.dk. Din klage sendes automatisk gennem Klageportalen til Næstved Kommune. En klage til Miljø og Fødevareklagenævnet er pålagt et klagegebyr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller giroindbetaling. Hvis gebyret ikke betales inden for en fastsat frist, afvises klagen.

  For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes hus – https://naevneneshus.dk

  Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter dato for afgørelsen eller hvis den påklages, Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse. 

  Klagevejledning for afgørelsen om ikke-VVM pligt

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Denne afgørelse kan påklages i henhold til §§ 49-54. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Nævnenes Hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet, se nedenfor.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen, som findes på https://naevneneshus.dk. Din klage sendes automatisk gennem Klageportalen til Næstved Kommune.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen. Det vil sige senest den 9.7.2024.

  For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes hus – https://naevneneshus.dk

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Send digital post (kræver MitID)

  Andre relevante artikler