Skip to main content

Afgørelsesfrister

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt for at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Næstved Kommune besvarer alle henvendelser i løbet af 15 arbejdsdage. Hvis vi ikke kan afgøre sagen i løbet af 15 arbejdsdage, vil du modtage en besked om, hvor lang tid det vil tage. Undtagelserne fra denne regel finder du under det aktuelle emne på denne side.

Næstved Byråd har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet en afgørelse. Der er sager, som af forskellige grunde, tager længere tid. Det kan være pga. manglende dokumentation, afbud til møder eller langvarige lægelige undersøgelser. Hvis det er tilfældet, får ansøgeren besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.


Der vil være situationer, hvor sagsbehandlingen først kan gå i gang, når ansøger har afleveret de nødvendige oplysninger. De oplysninger, der er nødvendige til sagens behandling, vil normalt fremgå af ansøgningsskemaet.

Når der er anført hverdage, skal det forstås som arbejdsdage (mandag til fredag). Kalenderdage dækker over 7 dage pr. uge. Når der i en frist står 'op til', er det fordi, det afhænger af udbetalingstidspunkterne.

 

Beskæftigelse 

Vær opmærksom på at Næstved Kommune på grund af Coronavirus ikke har normal drift.
Vores sagsbehandlingstider ved ansøgning om forsørgelse er i øjeblikket længere end normalt og der går på nuværende tidspunkt 15 hverdage inden ansøgningen behandles.

Ansættelse med løntilskud

Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12


Frist: 3 måneder

Kvitteringsbrev: Ja

Befordringsgodtgørelse

I forbindelse med tilbud efter kap. 10 og 11 i 'Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats'. Forudsætter at den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet gennemføres og retur, er mere end 24 km.
Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats § 82


Frist: 10 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Tilskud til anslåede udgifter ved at deltage i beskæftigelsestilbud

I forbindelse med tilbud efter kap. 10 og 11 i 'Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats'.

Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats § 83

Frist: 10 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Fleksjob

Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension.

Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats § 2, stk. 1, nr. 7 samt §§ 69 - 70

Frist: 12 måneder

Kvitteringsbrev: Ja

Førtidspension - Afgørelse af, om der skal rejses pensionssag

Kommunalbestyrelsen afgør, om sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension.

Lov: Lov om Social pension, § 18

Frist: 18 måneder

Kvitteringsbrev: Ja

Hjælpemidler

Arbejdsredskaber, arbejdspladsindretninger og undervisningsmateriale.

Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats §§ 76 - 77

Frist: 6 måneder

Kvitteringsbrev: Ja

Mentorordning

Ved introduktionen af en person til en arbejdsplads.

Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats §§ 78 - 81

Frist: 6 måneder

Kvitteringsbrev: Ja

Ordinære uddannelsesforløb

Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, § 32, stk. 1. nr. 3

Frist: 3 måneder

Kvitteringsbrev: Ja

Personlig assistance

Forudsætter lægelig dokumentation og jobbeskrivelse

Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats §§ 76 - 77

Frist: 6 måneder

Kvitteringsbrev: Ja

Revalidering

Forudsætter lægelig dokumentation for varig og væsentlig nedsat arbejdsevne – færdig ressourceprofil - evt. afklaringsforløb.

Lov: Lov om Aktiv Socialpolitik, §§ 46 - 47

Frist: 6 måneder

Kvitteringsbrev: Ja

Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb

Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, § 32, stk. 1. nr. 2

Frist: 3 måneder

Kvitteringsbrev: Ja

Vejledning og opkvalificering, Jobsøgning

Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, § 32, stk. 1. nr. 1

Frist: 3 måneder

Kvitteringsbrev: Ja

Virksomhedspraktik

Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, §42.

Frist: 3 måneder

Kvitteringsbrev: Ja

Bolig

Beboerindskudslån

Ansøgning om lån eller garanti for lån til beboerindskud

Lov: Lov om individuel boligstøtte

Frist: Op til 1 måned

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Børn og unge

Underholdsbidrag

Underholdsbidrag overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012

Børnetilskud

Børnetilskud overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012

Børne og ungeydelse

Børne- og ungeydelse overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012

Økonomisk friplads

Ansøgning om friplads

Lov: Bekendtgørelse om dagtilbud af 23-7-2007

Frist: Op til 14 dage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Barseldagpenge

Barseldagpenge overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. december 2012.

Merudgifter

Dækning af merudgifter ved forsørgelse af et handicappet eller kronisk sygt barn i hjemmet.

Lov: Servicelovens § 41

Frist: 1 måned

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der forsørger et handicappet eller kronisk sygt barn i hjemmet.

Lov: Servicelovens §42

Frist: 1 måned

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Vedligeholdelsestræning

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der forsørger et handicappet eller kronisk sygt barn i hjemmet.

Lov: Servicelovens § 44, jf. § 83 og § 86, stk. 2

Frist: 1 måned

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Hjemmetræning

Dækning af udgifter i forbindelse med hjemmetræning af et handicappet barn.

Lov: Servicelovens § 32, jf. § 50

Frist: 6 måneder

Kvitteringsbrev: Ja

Ledsagerordning for 12–18 årige handicappede unge

Maks. 15 timers ledsagelse om måneden til unge, der på grund af handicap ikke kan færdes alene.

Lov: Servicelovens § 45

Frist: 1 måned

Kvitteringsbrev: Ja

Hjælpeforanstaltninger til børn og unge med særligt behov for støtte

Foranstaltninger på baggrund af en § 50-undersøgelse.

Lov: Servicelovens § 52

Frist: 6 måneder fra beslutning om at iværksætte § 50-undersøgelse

Kvitteringsbrev: Ja

Psykologisk vurdering

I forbindelse med specialundervisning.

Lov: Folkeskoleloven § 12, stk. 2

Frist: 10 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Socialpædagogisk friplads i daginstitution

Delvis eller fuld dækning af egenbetaling, når ophold i dagtilbud må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.

Egenbetaling er den del af betalingen, der er tilbage, når økonomisk friplads er fratrukket.

Lov: Dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4

Frist: 1 måned fra økonomisk beregning er foretaget i Borgerservice (se økonomisk friplads)

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Socialpædagogisk friplads i fritidstilbud (SFO)

Delvis eller fuld dækning af egenbetaling, når ophold i fritidstilbud (SFO) må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.

Egenbetaling er den del af betalingen, der er tilbage, når økonomisk friplads er fratrukket.

Lov: Dagtilbudslovens § 63, stk. 1, nr. 4

Frist: 1 måned fra økonomisk beregning er foretaget i Borgerservice (se økonomisk friplads)

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Socialpædagogisk friplads i klubtilbud

Delvis eller fuld dækning af egenbetaling, når ophold i klubtilbud må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.

Egenbetaling er den del af betalingen, der er tilbage, når økonomisk friplads er fratrukket.

Lov: Dagtilbudslovens § 76, stk. 1, nr. 2

Frist: 1 måned fra økonomisk beregning er foretaget i Borgerservice (se økonomisk friplads)

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Plads i dagtilbud

Ved opskrivning i forbindelse med barselsorlov.

Lov: Dagtilbudslovens § 23, stk. 2 og 3

Frist: Garantidato 28 dage efter behovsdato

Kvitteringsbrev: Ja

Plads i dagtilbud, tilflytter

Ved opskrivning i forbindelse med tilflytning til kommunen, eller når et barn ikke tidligere har været skrevet op til dagtilbud.

Lov: Dagtilbudslovens § 23, stk. 4

Frist: 3 måneder

Kvitteringsbrev: Ja

Plads i dagtilbud, fremtidigt behov

Ved opskrivning et år før behovsdato.

Lov: Dagtilbudslovens § 23, stk. 4

Frist: Garantidato er lig med behovsdato

Kvitteringsbrev: Ja

Økonomisk hjælp

Kontanthjælp og starthjælp

Forsørgelse for ikke-forsikrede ledige der står til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke har ” formue”.

Lov: Aktivlovens § 11

Frist: 10 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Ansøgning fås ved henvendelse til Jobcenteret

Enkeltydelse

Kommunen kan yde hjælp til (efter lovgivningen) rimeligt begrundede enkeltudgifter.

Lov: Aktivlovens § 81 Integrationslovens § 35

Frist: 15 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Sygebehandling

Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling m.m.

Lov: Aktivlovens § 82 Integrationsloven § 36

Frist: 15 hverdage - psykolog, fysioterapi og tandbehandling 20 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Særlig hjælp vedrørende børn

Kommunen kan yde hjælp til udgifter ved samvær med børn.

Lov: Aktivlovens § 83 Integrationsloven § 37

Frist: 15 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Forsørgelse for forældreløse børn

Kommunen kan yde hjælp til forsørgelse af børn, der har mistet deres biologiske forældre.

Lov: Aktivlovens § 84 Integrationslovens § 38

Frist: 10 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Flytning

Kommunen kan yde hjælp til en flytning.

Lov: Aktivlovens § 85 Integrationsloven § 39

Frist: 15 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Tilskud til fleksjob

Til arbejdsgivere der har en fleksjobber ansat eller selvstændige visiteret til fleksjob.

Lov: Beskæftigelseslovens § 71

Frist: 10 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Introduktionsydelse

Ydelse efter integrationsloven.

Lov: Integrationslovens § 25

Frist: 10 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Førtidspension - Tilkendelse af førtidspension

Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension, jf. § 17, stk. 1, 3. pkt., og § 18.

Lov: Lov om Social pension, § 21

Frist: 3 måneder - lovbestemt frist

Kvitteringsbrev: Ja - udfærdiges af Jobcenter

Ledighedsydelse

Arbejdsløshedsdagpenge til personer visiteret til fleksjob, der opfylder betingelserne for at modtage ledighedsydelse.

Lov: Aktivlovens §§ 74 og 74 A, B, C, D, E, F, G, H, I

Frist: 10 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Anmodning udfyldes af Jobcenteret

Sygedagpenge

Sygedagpenge hvor ydelsen sendes til den sygemeldte borger.

Lov: Lov om sygedagpenge kap. 12

Frist: Op til 20 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Sygedagpenge - refusion til arbejdsgiver

Refusion til arbejdsgivere der udbetaler løn under sygdom.

Lov: Lov om sygedagpenge § 54

Frist: 25 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Skånejob – ansættelse med løntilskud

Lov: Beskæftigelsesloven § 12

Frist: 10 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Omsorg og sundhed

Hjemmehjælp

Ved akut behov kan afgørelse træffes straks og hjælpen kan iværksættes fra time til time.

Lov: Servicelovens § 83

Frist: 10 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Midlertidige ophold

Lov: Servicelovens § 84

Frist: 40 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Socialpædagogisk støtte

Lov: Servicelovens § 85

Frist: 60 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Træning

Lov: Servicelovens § 86

Frist: 10 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Egen hjælper

Lov: Servicelovens §§ 94 og 95

Frist: 80 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Hjælpeordning

Lov: Servicelovens § 96

Frist: 80 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Ledsageordning

Lov: Servicelovens § 97

Frist: 40 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Kontaktpersonordning for døvblinde

Lov: Servicelovens § 98

Frist: 40 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Nødvendige udgifter i forbindelse med handicap

Lov: Servicelovens § 100

Frist: 80 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Behandling af stofmisbrugere

Lov: Servicelovens § 101

Frist: 14 kalenderdage - lovbestemt frist

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter

Lov: Servicelovens § 102

Frist: 50 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Beskyttet beskæftigelse og samværstilbud

Lov: Servicelovens §§ 103 og 104

Frist: 40 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Optagelse i midlertidige og varige botilbud

Lov: Servicelovens §§ 107 og 108

Frist: 60 hverdage

Kvitteringsbrev: Ja

Kropsbårne hjælpemidler

Lov: Servicelovens § 112

Frist: 10 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Hjælpemidler i hjemmet

Lov: Servicelovens § 112

Frist: 20 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Nødkaldeanlæg

Ved akut behov kan afgørelse træffes straks og hjælpen iværksættes fra time til time.

Lov: Servicelovens § 112

Frist: 5 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Støtte til køb af bil

Lov: Servicelovens § 114

Frist: 10 måneder

Kvitteringsbrev: Ja

Boligændringer - mindre

Lov: Servicelovens § 116

Frist: 10 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Boligændringer - omfattende

Lov: Servicelovens § 116

Frist: 12 måneder

Kvitteringsbrev: Ja

Individuel handicapkørsel (Movia)

Lov: Servicelovens § 117

Frist: 10 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Pasning af nærtstående med handicap

Lov: Servicelovens § 118

Frist: 10 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Plejeløn ved pasning af døende - sygeplejeartikler m.v.

Lov: Servicelovens § 119

Frist: 5 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Visitation til plejebolig og ældrebolig

Ved ønske om optagelse på garantiventeliste er der lovgivningsmæssigt fastsat en frist for tilbud om bolig på 2 måneder. Boligen skal være indflytningsklar 2 uger efter fristens udløb.

Lov: Lov om almene boliger §§ 54 57

Frist: 5 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Bistand- og plejetillæg

Lov: Pensionslovene

Frist: 5 måneder

Kvitteringsbrev: Ja

Helbredstillæg - ydelser omfattet af tilskudskort

Lov: Pensionslovene

Frist: 0 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Helbredstillæg - briller, fodbehandling, protese

Lov: Pensionslovene

Frist: 14 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Personligt tillæg - individuel behandling

Lov: Pensionslovene

Frist: 15 hverdage

Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

Kontakt

Næstved Kommune

Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

Telefon: 5588 5588

E-mail: naestved@naestved.dk

Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)