Skip to main content

Afgørelsesfrister

Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt for at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Næstved Kommune besvarer alle henvendelser i løbet af 15 arbejdsdage. Hvis vi ikke kan afgøre sagen i løbet af 15 arbejdsdage, vil du modtage en besked om, hvor lang tid det vil tage. Undtagelserne fra denne regel finder du under det aktuelle emne på denne side.

Indhold

  Næstved Byråd har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet en afgørelse (sagsbehandlingsfrister). Der er sager, som af forskellige grunde, tager længere tid. Det kan være pga. manglende dokumentation, afbud til møder eller langvarige lægelige undersøgelser. Hvis det er tilfældet, får ansøgeren besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.


  Der vil være situationer, hvor sagsbehandlingen først kan gå i gang, når ansøger har afleveret de nødvendige oplysninger. De oplysninger, der er nødvendige til sagens behandling, vil normalt fremgå af ansøgningsskemaet.

  Når der er anført hverdage, skal det forstås som arbejdsdage (mandag til fredag). Kalenderdage dækker over 7 dage pr. uge. Når der i en frist står 'op til', er det fordi, det afhænger af udbetalingstidspunkterne.

   

  Beskæftigelse 

  Vær opmærksom på at Næstved Kommune på grund af Coronavirus ikke har normal drift.
  Vores sagsbehandlingstider ved ansøgning om forsørgelse er i øjeblikket længere end normalt og der går på nuværende tidspunkt 15 hverdage inden ansøgningen behandles.

  Ansættelse med løntilskud

  Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12


  Frist: 3 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Befordringsgodtgørelse

  I forbindelse med tilbud efter kap. 10 og 11 i 'Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats'. Forudsætter at den daglige transport mellem bopæl og stedet, hvor tilbuddet gennemføres og retur, er mere end 24 km.
  Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats § 82


  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Tilskud til anslåede udgifter ved at deltage i beskæftigelsestilbud

  I forbindelse med tilbud efter kap. 10 og 11 i 'Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats'.

  Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats § 83

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Fleksjob

  Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke modtager førtidspension.

  Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats § 2, stk. 1, nr. 7 samt §§ 69 - 70

  Frist: 12 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Førtidspension - Afgørelse af, om der skal rejses pensionssag

  Kommunalbestyrelsen afgør, om sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension.

  Lov: Lov om Social pension, § 18

  Frist: 18 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Hjælpemidler

  Arbejdsredskaber, arbejdspladsindretninger og undervisningsmateriale.

  Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats §§ 76 - 77

  Frist: 6 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Mentorordning

  Ved introduktionen af en person til en arbejdsplads.

  Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats §§ 78 - 81

  Frist: 6 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Ordinære uddannelsesforløb

  Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, § 32, stk. 1. nr. 3

  Frist: 3 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Personlig assistance

  Forudsætter lægelig dokumentation og jobbeskrivelse

  Lov: Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats §§ 76 - 77

  Frist: 6 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Revalidering

  Forudsætter lægelig dokumentation for varig og væsentlig nedsat arbejdsevne – færdig ressourceprofil - evt. afklaringsforløb.

  Lov: Lov om Aktiv Socialpolitik, §§ 46 - 47

  Frist: 6 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb

  Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, § 32, stk. 1. nr. 2

  Frist: 3 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Vejledning og opkvalificering, Jobsøgning

  Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, § 32, stk. 1. nr. 1

  Frist: 3 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Virksomhedspraktik

  Lov: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, §42.

  Frist: 3 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Bolig

  Beboerindskudslån

  Ansøgning om lån eller garanti for lån til beboerindskud

  Lov: Lov om individuel boligstøtte

  Frist: Op til 1 måned

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Børn og unge

  Underholdsbidrag

  Underholdsbidrag overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012

  Børnetilskud

  Børnetilskud overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012

  Børne og ungeydelse

  Børne- og ungeydelse overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober 2012

  Økonomisk friplads

  Ansøgning om friplads

  Lov: Bekendtgørelse om dagtilbud af 23-7-2007

  Frist: Op til 14 dage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Barseldagpenge

  Barseldagpenge overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. december 2012.

  Merudgifter

  Dækning af merudgifter ved forsørgelse af et handicappet eller kronisk sygt barn i hjemmet.

  Lov: Servicelovens § 41

  Frist: 1 måned

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

  Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der forsørger et handicappet eller kronisk sygt barn i hjemmet.

  Lov: Servicelovens §42

  Frist: 1 måned

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Vedligeholdelsestræning

  Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der forsørger et handicappet eller kronisk sygt barn i hjemmet.

  Lov: Servicelovens § 44, jf. § 83 og § 86, stk. 2

  Frist: 1 måned

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Hjemmetræning

  Dækning af udgifter i forbindelse med hjemmetræning af et handicappet barn.

  Lov: Servicelovens § 32, jf. § 50

  Frist: 6 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Ledsagerordning for 12–18 årige handicappede unge

  Maks. 15 timers ledsagelse om måneden til unge, der på grund af handicap ikke kan færdes alene.

  Lov: Servicelovens § 45

  Frist: 1 måned

  Kvitteringsbrev: Ja

  Hjælpeforanstaltninger til børn og unge med særligt behov for støtte

  Foranstaltninger på baggrund af en § 50-undersøgelse.

  Lov: Servicelovens § 52

  Frist: 6 måneder fra beslutning om at iværksætte § 50-undersøgelse

  Kvitteringsbrev: Ja

  Psykologisk vurdering

  I forbindelse med specialundervisning.

  Lov: Folkeskoleloven § 12, stk. 2

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Socialpædagogisk friplads i daginstitution

  Delvis eller fuld dækning af egenbetaling, når ophold i dagtilbud må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.

  Egenbetaling er den del af betalingen, der er tilbage, når økonomisk friplads er fratrukket.

  Lov: Dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4

  Frist: 1 måned fra økonomisk beregning er foretaget i Borgerservice (se økonomisk friplads)

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Socialpædagogisk friplads i fritidstilbud (SFO)

  Delvis eller fuld dækning af egenbetaling, når ophold i fritidstilbud (SFO) må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.

  Egenbetaling er den del af betalingen, der er tilbage, når økonomisk friplads er fratrukket.

  Lov: Dagtilbudslovens § 63, stk. 1, nr. 4

  Frist: 1 måned fra økonomisk beregning er foretaget i Borgerservice (se økonomisk friplads)

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Socialpædagogisk friplads i klubtilbud

  Delvis eller fuld dækning af egenbetaling, når ophold i klubtilbud må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.

  Egenbetaling er den del af betalingen, der er tilbage, når økonomisk friplads er fratrukket.

  Lov: Dagtilbudslovens § 76, stk. 1, nr. 2

  Frist: 1 måned fra økonomisk beregning er foretaget i Borgerservice (se økonomisk friplads)

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Plads i dagtilbud

  Ved opskrivning i forbindelse med barselsorlov.

  Lov: Dagtilbudslovens § 23, stk. 2 og 3

  Frist: Garantidato 28 dage efter behovsdato

  Kvitteringsbrev: Ja

  Plads i dagtilbud, tilflytter

  Ved opskrivning i forbindelse med tilflytning til kommunen, eller når et barn ikke tidligere har været skrevet op til dagtilbud.

  Lov: Dagtilbudslovens § 23, stk. 4

  Frist: 3 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Plads i dagtilbud, fremtidigt behov

  Ved opskrivning et år før behovsdato.

  Lov: Dagtilbudslovens § 23, stk. 4

  Frist: Garantidato er lig med behovsdato

  Kvitteringsbrev: Ja

  Økonomisk hjælp

  Kontanthjælp og starthjælp

  Forsørgelse for ikke-forsikrede ledige der står til rådighed for arbejdsmarkedet og ikke har ” formue”.

  Lov: Aktivlovens § 11

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Ansøgning fås ved henvendelse til Jobcenteret

  Enkeltydelse

  Kommunen kan yde hjælp til (efter lovgivningen) rimeligt begrundede enkeltudgifter.

  Lov: Aktivlovens § 81 Integrationslovens § 35

  Frist: 15 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Sygebehandling

  Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling m.m.

  Lov: Aktivlovens § 82 Integrationsloven § 36

  Frist: 15 hverdage - psykolog, fysioterapi og tandbehandling 20 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Særlig hjælp vedrørende børn

  Kommunen kan yde hjælp til udgifter ved samvær med børn.

  Lov: Aktivlovens § 83 Integrationsloven § 37

  Frist: 15 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Forsørgelse for forældreløse børn

  Kommunen kan yde hjælp til forsørgelse af børn, der har mistet deres biologiske forældre.

  Lov: Aktivlovens § 84 Integrationslovens § 38

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Flytning

  Kommunen kan yde hjælp til en flytning.

  Lov: Aktivlovens § 85 Integrationsloven § 39

  Frist: 15 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Tilskud til fleksjob

  Til arbejdsgivere der har en fleksjobber ansat eller selvstændige visiteret til fleksjob.

  Lov: Beskæftigelseslovens § 71

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Introduktionsydelse

  Ydelse efter integrationsloven.

  Lov: Integrationslovens § 25

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Førtidspension - Tilkendelse af førtidspension

  Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension, jf. § 17, stk. 1, 3. pkt., og § 18.

  Lov: Lov om Social pension, § 21

  Frist: 3 måneder - lovbestemt frist

  Kvitteringsbrev: Ja - udfærdiges af Jobcenter

  Ledighedsydelse

  Arbejdsløshedsdagpenge til personer visiteret til fleksjob, der opfylder betingelserne for at modtage ledighedsydelse.

  Lov: Aktivlovens §§ 74 og 74 A, B, C, D, E, F, G, H, I

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Anmodning udfyldes af Jobcenteret

  Sygedagpenge

  Sygedagpenge hvor ydelsen sendes til den sygemeldte borger.

  Lov: Lov om sygedagpenge kap. 12

  Frist: Op til 20 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Sygedagpenge - refusion til arbejdsgiver

  Refusion til arbejdsgivere der udbetaler løn under sygdom.

  Lov: Lov om sygedagpenge § 54

  Frist: 25 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Skånejob – ansættelse med løntilskud

  Lov: Beskæftigelsesloven § 12

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Omsorg og sundhed

  Hjemmehjælp

  Ved akut behov kan afgørelse træffes straks og hjælpen kan iværksættes fra time til time.

  Lov: Servicelovens § 83

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Midlertidige ophold

  Lov: Servicelovens § 84

  Frist: 40 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Socialpædagogisk støtte

  Lov: Servicelovens § 85

  Frist: 60 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Træning

  Lov: Servicelovens § 86

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Egen hjælper

  Lov: Servicelovens §§ 94 og 95

  Frist: 80 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Hjælpeordning

  Lov: Servicelovens § 96

  Frist: 80 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Ledsageordning

  Lov: Servicelovens § 97

  Frist: 40 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Kontaktpersonordning for døvblinde

  Lov: Servicelovens § 98

  Frist: 40 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Nødvendige udgifter i forbindelse med handicap

  Lov: Servicelovens § 100

  Frist: 80 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Behandling af stofmisbrugere

  Lov: Servicelovens § 101

  Frist: 14 kalenderdage - lovbestemt frist

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter

  Lov: Servicelovens § 102

  Frist: 50 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Beskyttet beskæftigelse og samværstilbud

  Lov: Servicelovens §§ 103 og 104

  Frist: 40 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Optagelse i midlertidige og varige botilbud

  Lov: Servicelovens §§ 107 og 108

  Frist: 60 hverdage

  Kvitteringsbrev: Ja

  Kropsbårne hjælpemidler

  Lov: Servicelovens § 112

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Hjælpemidler i hjemmet

  Lov: Servicelovens § 112

  Frist: 20 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Nødkaldeanlæg

  Ved akut behov kan afgørelse træffes straks og hjælpen iværksættes fra time til time.

  Lov: Servicelovens § 112

  Frist: 5 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Støtte til køb af bil

  Lov: Servicelovens § 114

  Frist: 10 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Boligændringer - mindre

  Lov: Servicelovens § 116

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Boligændringer - omfattende

  Lov: Servicelovens § 116

  Frist: 12 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Individuel handicapkørsel (Movia)

  Lov: Servicelovens § 117

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Pasning af nærtstående med handicap

  Lov: Servicelovens § 118

  Frist: 10 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Plejeløn ved pasning af døende - sygeplejeartikler m.v.

  Lov: Servicelovens § 119

  Frist: 5 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Visitation til plejebolig og ældrebolig

  Ved ønske om optagelse på garantiventeliste er der lovgivningsmæssigt fastsat en frist for tilbud om bolig på 2 måneder. Boligen skal være indflytningsklar 2 uger efter fristens udløb.

  Lov: Lov om almene boliger §§ 54 57

  Frist: 5 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Bistand- og plejetillæg

  Lov: Pensionslovene

  Frist: 5 måneder

  Kvitteringsbrev: Ja

  Helbredstillæg - ydelser omfattet af tilskudskort

  Lov: Pensionslovene

  Frist: 0 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Helbredstillæg - briller, fodbehandling, protese

  Lov: Pensionslovene

  Frist: 14 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Personligt tillæg - individuel behandling

  Lov: Pensionslovene

  Frist: 15 hverdage

  Kvitteringsbrev: Kun hvis afgørelsen ikke træffes indenfor fristen

  Kontakt

  Næstved Kommune

  Brug almindelig mail til generelle spørgsmål og digital post om personlige sager

  Telefon: 5588 5588

  E-mail: naestved@naestved.dk

  Send digital post til Næstved Kommune (kræver NemID)