Gå til hovedindhold
Veje
Selvbetjening

Tilladelser omkring vejarealer

Få oplysninger om, hvordan du kan anvende Næstved Kommunes offentlige vejarealer. Læs om alt fra at søge en gravetilladelse, til hvad reglerne er i forhold til at hænge plakater op, ønske om at etablere en vejadgang samt meget mere. Find også information om muligheden for at benytte en stadeplads eller lave et arrangement.

Torvet Axeltorv med skulpturen Slattenpatten og hendes døtre

Indhold

  Tilladelser omkring vejarealer

  Ansøg om gravetilladelse

  Hvis du skal grave i et vejareal, skal du søge gravetilladelse hos Næstved Park & Vej.
  Sagsbehandlingstiden klares typisk indenfor 8 arbejdsdage. Dog kan sagsbehandlingstiden for gravetilladelser på privat fællesveje tage op til 3 uger grundet partshøring.

  Det forventes, at du sætter dig grundigt ind i vilkårene, inden du sender din ansøgning.

  Ansøg her

  Statsvej, kommunevej eller privat fællesvej?

  Hvis du vil vide, hvilken vejstatus din vej har, kan du anvende nedenstående link til oversigtskortet. Hvis du zoomer ind på kortet, kan du se på farven, hvilken vejstatus vejen har. Se din vejstatus.


  Følgende vilkår gælder for opgravninger i Næstved kommune

  Generelle vilkår

  Standardvilkår for ledningsarbejder i/over veje

  AAB ledningsgrave

  Kort over tung og middeltung trafik i Næstved Kommune

  Krav til retablering for belægninger for tung- eller middeltung trafik på veje, fortove og cykelstier i Næstved Kommune

   

  Hvis der skal udføres støjende arbejde uden for normal arbejdstid, som er fra kl. 07.00 til kl. 18.00 på hverdage og fra kl. 07.00 til kl. 14.00 på lørdage, skal der søges om tilladelse hos Center for Teknik og Miljø.
  Ansøg her

  Ønsker du at benytte veje, stier eller fortove til opbevaring, skal du søge tilladelse hos kommunen.
  Det betyder, at du ikke sådan bare uden videre må opstille materialer:

  • Stilladser
  • Container / beholdere
  • Mobilkraner
  • Transportable personløfter
  • Øvrige materiale

  Ansøg her

  Ved tilladelse over statslige vejarealer søges via dette link.

  Står du og har en ladestander til din elbil, hvor ledningen går ind over et offentligt fortov, så skal du søge tilladelse. Der gives ikke tilladelse til, at ledningen føres over cykelsti eller kørerbane. 

  Du skal i "Ansøg om" vælge "Materieltilladelse".

  Ansøg her

   

  Skal du have etableret en ny adgang til din ejendom (ind- og udkørsel eller overkørsler) eller ændret den eksisterende adgang fra din private ejendom til vejen, skal det godkendes af kommunen for at sikre, at adgangen udføres trafikalt forsvarligt.

  Ansøgning om vejadgang

  Herunder kan du ansøge om udførelsen af vejadgangen af Park & Vej, efter godkendelse fra ovenstående.

  Udførelse af vejadgang

   

  I Næstved midtby har vi en række stadepladser, som vi kalder frie stadepladser. Dem kan du som privatperson eller virksomhed leje til udstilling, udendørs arrangement m.m. for én dag ad gangen.

  Du kan læse her om Retningslinjer for frie stadepladser

  Kunne du tænke dig at anvende en af de frie stadepladser?

  Ansøg her

  Kort over placeringen af Næstved Kommunes frie stadepladser


  Plads 1 kan ikke benyttes på torvedagene. 

  Plads 1: Axeltorv
  Plads 2: Axeltorv foran Sydbank
  Plads 4: Axeltorv v/ Løveapoteket (foran rækværket)
  Plads 5: Axeltorv v/ Løveapoteket (mellem rækværket og porten)
  Plads 6: Hjultorvet (mellem porten og lysmast)
  Plads 7: Hjultorvet foran gl. retsbygning (mellem trappen og porten)
  Plads 8: Hjultorvet v/ Rytterstatue
  Plads 9: Ringstedgade/Kindhestegade (runddelen ved Matas)
  Plads 10: Ringstedgade v/ Museum
  Plads 11: Grønnegade/Ringstedgade (Daases plads)
  Plads 12: Kvægtorvet v/ Kvickly (Bibliotekets vareindlevering)
  Plads 13: Banegårdspladsen (foran hovedindgangen)
  Plads 14: Torvestræde/Sct. Mortensgade

  Ved plads 4, 6 og 10 er der ikke mulighed for opstilling med bord m.m.

  Retningslinjer for faste stadepladser på Axeltorv

  1. Torvehandel må kun finde sted indenfor de anviste stadepladsarealer på Axeltorv og kun efter indgået aftale med Næstved Kommune. Torveafgiften fastsættes af Næstved Kommune og opkræves 2 gange årligt.

  2. Torvehandlen finder sted onsdage og lørdage, dagen før helligdage plus den 23. og 30. december. Torvetiderne er fra kl. 7.30 til kl. 17.00. Ekstra torvedage og enkelte dage med ekstra åbningstid aftales i hvert enkelt tilfælde mellem Torvehandlerforeningens formand og Næstved Kommune.

  Ingen sælger må med sine varer tage plads på torvet tidligere end én time før torvetidens begyndelse. Senest en halv time efter torvetidens udløb skal sælgeren fjerne alt, der har været benyttet ved, eller som er spildt i forbindelse med torvehandelen.

  3. Såfremt en stadeplads ikke er benyttet senest en time efter torvetidens begyndelse eller forlades inden torvetidens udløb, kan Torveopsynet udleje pladsen til anden side for den pågældende dag. Fremlån og fremleje af stadeplads er ikke tilladt af stadeholderen, altså den der til enhver tid lejer en stadeplads.

  Ønsker stadeholderen ikke at benytte sin stadeplads i en længere periode (f.eks. på grund af ferie) skal Torveopsynet orienteres herom inden perioden påbegyndes. Stadeholderen har ikke krav på refusion af indbetalt lejeafgift.

  4. En forudsætning for at kunne leje en stadeplads er, at man er bosiddende i Danmark og er fyldt 18 år.

  5. Lastbiler har ingen adgang til torvet. Øvrige biler, hvilket vil sige køretøjer med en totalvægt på mindre end 3.500 kg, har indtil kl. 8.00 adgang til stadepladserne, hvorpå der må parkeres inden for det anviste pladsareal.

  6. Stadeholderne er pligtige til at danne og være medlemmer af torvehandlerforeningen. Medlemsbevis skal på forlangende forevises på torveopsyn.
  Torvehandlerforeningens vedtægter skal godkendes af Næstved Kommune.
  Blandt foreningens medlemmer vælges en talsmand, der er bemyndiget til at varetage stadeholdernes interesser i samarbejde med kommunen.
  Stadeholderens navn og stadenummer skal skiltes, så det tydeligt kan ses i mindst 3 m afstand.

  7. Fra stadepladserne må der sælges næringsmidler fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri, men der må ikke sælges levende dyr på torvet. Derudover må der sælges husflidsprodukter og kunsthåndværk i form af tøj, læder, keramik, smykker, trævarer, glas, håndstøbte lys og brugskunst i øvrigt. Varer, der sælges på torvet, skal behandles med renlighed og orden og må ikke være forfalskede.

  Den til enhver tid gældende levnedsmiddel-lovgivning skal efterleves.
  Levnedsmidler må ikke sælges under omstændigheder, der kan vildlede forbrugerne med hensyn til varens oprindelse, fremstillingstidspunkt, art mv.

  Torveopsynet kan nedlægge forbud mod forhandling af fordærvede varer samt varer, der ikke er i overensstemmelse med disse retningslinjer. Torveopsynet kan eventuelt tage disse varer i foreløbig forvaring.

  8. Det påhviler til enhver tid stadeholderen at indhente de nødvendige tilladelser/registrering i forhold til vareudvalg, opbevaring og salgshold, herunder levnedsmiddelgodkendelse, miljøgodkendelse, næringsbrev, bevilling og lignende. Denne registrering/godkendelse skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden.

  9. Stadeholderen er pligtig til at tåle ulemper og eventuelt driftstab som følge af arbejde i vejareal eller omkring stadepladsarealet, og kan ikke gøre krav på refusion af indbetalt afgift.

  10. Næstved kommune kan forlange handelsstedet midlertidigt ryddet eller midlertidigt forbyde brug af arealet, når særlige omstændigheder gør sig gældende, herunder afgivelse af areal til andre arrangementer i byen.

  Næstved Kommune skal varsle/annoncere dette i rimelig tid til stadeholderne og skal tilbyde en alternativ placering.

  11. Ansvaret for ting- og personskader, der forvoldes som følge af genstande i forbindelse med stadepladsen, påhviler alene stadeholderen.

  12. Stadeholderen er forpligtet til at renholde det benyttede areal og holde det i god stand. Såfremt Næstved Kommune ikke finder renholdelsen tilfredsstillende, vil den nødvendige vedligeholdelse blive foretaget for stadeholderens regning.

  13. Sker der skade på torvets belægning eller udstyr på eller omkring det benyttede areal, er det stadeholderen, der er erstatningspligtig.

  14. Overtrædelse af retningslinjerne kan medføre bortvisning og fortabelse af ret til stadeplads på torvet. Endvidere kan Torveopsynet nægte at anvise stadeplads, hvis stadeafgiften ikke er indbetalt.

  Retningslinjerne kan også downloades som pdf her.

  Næstved Kommune overtog Stejlepladsen, Enø pr. 1.1.2020.
  Her er der mulighed for at leje en stadeplads, samt leje området til arrangementer. 

  Der er 5 stadepladser på Enø, hvor man har mulighed for at leje det for perioderne:
  April - september 
  Oktober - marts

  Herunder kan du se placeringen af pladserne

  Oversigt over placering af stadepladserne på Enø

  Se taksterne for leje af stadepladserne på Enø her.

  Der er ikke mulighed for tilkobling af vand eller strøm ved pladserne 1-4. Dette skal man derfor selv sørge for at have tilgængeligt, hvis det skal bruges.
  Ønsker man at leje en af de 5 stadepladser, skal du skrive en mail til parkogvej@naestved.dk.

  Stejlepladsen kan også lejes til arrangementer. Du kan booke pladsen her.


  Du kan læse om retningslinjerne for leje af stadepladserne på Enø her.

  Alle har mulighed for at afholde arrangementer i Næstved Kommune, både private, foreninger og virksomheder. 

  Du skal søge om tilladelse til at råde over offentlig vejareal i forbindelse med afholdelse af et arrangement som f.eks. cykelløb, motionsløb eller lignende hos Næstved Kommune. Det er vigtigt, at du sætter dig ind i vilkårene

  Ansøg her

  En godkendelse fra os som vejmyndighed, fritager ikke dig som ansøger for at søge tilladelser hos andre relevante myndigheder.
  Brug arrangørguiden til at finde svar på mange spørgsmål. 

  Er det en statsvej, skal du søge via dette link.

   

  Plakat

  Ved ophængning af plakater på kommunens vejarealer, skal du søge om tilladelse hos Næstved Park & Vej.

  Du skal ikke søge om tilladelse til ophængning af VALGPLAKATER, men i øvrige tilfælde skal de generelle bestemmelser, som kan læses her, følges.

  Derudover gør vi opmærksom på, at der ikke må hænges plakater op indenfor Cityringen, som omgrænses af Rådmandshaven, Farimagsvej, Indre Vordingborgvej og Havnegade.

  Ansøg her

  Se her skitse af, hvordan plakaterne skal hænge. 
  Ansøgning om tilladelse til ophængning på statsveje, skal ske til Vejdirektoratet.

  Bannere

  For at ansøge om opsætning af bannere i forbindelse med kommunale eller offentlige arrangementer, arrangementer skal de opfylde vilkårene, læs her

  Mobilt gadesalg er for dig der ønsker at følge menneskeflowet i Næstved centrum med salg fra cykler, knallerter, trækvogne m.m.

  En tilladelse til mobilt gadesalg giver ret til at tage opstilling og drive mobilt gadesalg på offentlige veje, pladslignende gadearealer og ved grønne områder ejet af Næstved Kommune i Næstved bymidte, de øvrige centerbyer og Karrebæksminde.

  Ansøg her

  Vi skal gøre opmærksom på, at man ved mobilt gadesalg må opholde sig samme sted i max 2 timer og fylde max 5 m2.

  Læs mere om vores retningslinjer her.

  Der skal søges om tilladelse til leje af areal for en pølsevogn. Lejeafgiftens størrelse fastsættes af Næstved kommune og opkræves herefter én gang årligt. Derudover skal der ved kontraktindgåelse stilles en garanti på 10.000 kr. Ønskes udeservering skal der ansøges særskilt om dette

  Pølsevogne på vejareal skal overholde de generelle bestemmelser for anden brug af vejareal og bestemmelser for udeservering.

  Kontakt Park og Vej med sikker post igennem linket, nederst på siden.

  Benyttes pølsevognen ikke i 30 dage i træk, kan Næstved Kommune fjerne vognen og/eller opsige lejeaftalen. Fjernelse sker på lejers regning.

  Kontakt

  Center for Teknik og Miljø

  Næstved Park og Vej

  Send digital post (kræver MitID)

  Relevante artikler