Serviceniveau og tilsynsrapporter

I servicedeklaration, kvalitetsstandarder og indsatskataloger kan du læse om hvilken hjælp du kan modtage, og hvordan hjælpen ydes indenfor Omsorgs- og Sundhedsområdet.

29. jan 2020

Næstved Kommune og Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med kommunens ældrecentre og plejeboliger, for at sikre, at kommunen lever op til de krav, som gælder for ældreområdet.

I Næstved Kommune fører vi tre tilsyn årligt på ældreområdet:

  • Kommunale anmeldte tilsyn også kaldet dialogmøder.
  • Kommunale uanmeldte tilsyn.
  • Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Servicedeklaration

Næstved Kommunes serviceniveau indenfor Omsorgs- og Sundhedsområdet beskrives samlet i en servicedeklaration, der anvendes som grundlag for visitering af ydelser til borgerne.

Servicedeklaration om hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet - 2019

Indsatskataloger og kvalitetsstandarder

Et indsatskatalog er samlingen af kvalitetsstandarder, som er en udførlig beskrivelse af den enkelte indsats, som en borger kan tilbydes og som er det kontraktmæssige grundlag som en leverandør skal opfylde.

Kvalitetsstandarderne omfatter således både visiterede og ikke visiterede indsatser, og vil løbende kunne tilrettes i mindre omfang i forhold til ændret lovgivning eller nyudviklet faglig praksis.

Indsatskatalog Personlig pleje og praktisk bistand

Indsatskatalog Alkoholområdet

Indsatskatalog Boligområdet

Indsatskatalog Team Folkesundhed

Indsatskatalog Sygeplejeydelser

Indsatskatalog Træning

Indsatskatalog for MRSA

Indsatskatalog Kostområdet

Kvalitetsstandard Hjælpemidler, Forbrugsgoder, Biler og Boligindretning (Der er eden 17. august 2020 sket en til rettelse af juridisk karakter på side 30)

Kvalitetsstandard Forebyggende Hjemmebesøg

Kvalitetsstandard Genoptræning

Kvalitetsstandard Handicapkørsel

Kvalitetsstandard Omsorgstandplejen

Kvalitetsstandard Korinthvej

Kvalitetsstandard for alarmsystemer, GPS, m.v.

Kvalitetsstandard for alarmsystemer indenfor i borgerens bolig

Kommunale uanmeldte tilsyn

Byrådet har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem, og til at lave mindst ét uanmeldt syn årligt. Byrådet har i Næstved Kommune valgt at ansætte en ekstern virksomhed til at føre tilsyn.

Tilsyn på ældrecentre, plejecentre, omsorgsboliger og midlertidige boliger:

Fugleparken - uanmeldt tilsyn

Birkebjerg centeret og Birke-Bo - uanmeldt tilsyn

Symfonien - uanmeldt tilsyn

Birkevang - uanmeldt tilsyn

Røjleparken - uanmeldt tilsyn

Munkebo - uanmeldt tilsyn

Nygårdsvej - uanmeldt tilsyn

Bakkegården - uanmeldt tilsyn

Kildemarkscentret - uanmeldt tilsyn

Kildegårdsvej - uanmeldt tilsyn

Helgesvej - uanmeldt tilsyn

Jasminvej - uanmeldt tilsyn

Søvang - uanmeldt tilsyn

Marskvej - uanmeldt tilsyn


Tilsyn af hjemmeplejen:

Distrikt Vest - uanmeldt tilsyn

Distrikt Øst - uanmeldt tilsyn

Distrikt Nord - uanmeldt tilsyn

Distrikt Syd - uanmeldt tilsyn

Egebjerg Rengøring - privat leverandør af praktisk hjælp - Uanmeldt tilsyn

Årsrapporter

Årsrapport for pleje- og omsorgboliger 2019

Årsrapport for hjemmepleje 2019

Dialogmøder - kommunalt anmeldt tilsyn

Næstved Kommune er forpligtet til en gang årligt at afholde dialogmøder for borgere, pårørende, politikker, ledere, centerchef, myndigheds chef samt Ældrerådet. Næstved Kommune står for at invitere, arrangere og sørge for borgerkørsel til møderne. Møderne afholdes på skiftende plejecentre rundt omkring i Næstved Kommune.

Referater fra dialogmøder på de fire ældre distrikter i Næstved Kommune i 2019.

Dialogmøde Vest, den 22. oktober 2019

Dialogmøde Øst, den 5. december 2019

Dialogmøde Nord, den 13. november 2019

Dialogmøde Syd, den 9. september 2019

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem. Distriktschefen og teamleder skal medvirke ved tilsynet, og har pligt til at følge Styrelsen for Patientsikkerheds anvisninger.

Du kan læse mere om, hvordan Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn foregår på deres hjemmeside.

Efter hvert tilsyn, udarbejdes en tilsynsrapport til brug for opfølgningen på tilsynsbesøget.

Fugleparken - anmeldt tilsyn

Marskgården - anmeldt tilsyn

Distrikt vest - planlagt tilsyn

Distrikt vest - planlagt tilsyn, resume

Tilsynsrapport tandplejen

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets kommunale tandplejeklinikker. Overtandlægen skal medvirke ved tilsynet, og har pligt til at følge Styrelsen for Patientsikkerheds anvisninger.

Du kan læse mere om, hvordan Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn foregår på deres hjemmeside.

Efter hvert tilsyn, udarbejdes en tilsynsrapport til brug for opfølgningen på tilsynsbesøget.

Holmegårdsvej - anmeldt tilsyn

Karrebækvej - anmeldt tilsyn

Parkvej - anmeldt tilsyn

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre

Telefon: 5588 1200

Send digital post (kræver nemid)